Sammele ferzen

1 AL MYN LIBBENS FREUGDEN
2 AL MYN LICHTE FREUGDEN
3 ALD
4 ALD MAN YN ’E GREIDE
5 ALLINNE?
6 AMATEUR
7 APRILDEI
8 ARBEIDERSHUS
9 AS FRYSLAN IN YNDUSTRYLAN WURDT
10 AS IK FUORTGEAN
11 AS IK OPDROEGEN WURD
12 AS IT MAITIID IS
13 AS MEN ALD WURDT
14 AUGUSTUS-DEI
15 AUGUSTUSSNEIN
16 AUKE ROUKES
17 BEAMSNOEIE
18 BECAUSE I COULD NOT STOP FOR DEATH
19 BELIBJEN FAN JONKHEID
20 BENEAMDE KWATRINEN I
21 BENEAMDE KWATRINEN II
22 BERNETIID
23 BESYK FAN IN FREON BY SYKTE
24 BLOMMEJONGE
25 BOEREHUS
26 BY DE BERTE FAN IN SOAN
27 BY DE DEA FAN DE DICHTER SLAUERHOFF
28 BY DE DEA FAN G. B. SHAW
29 BY DE DEA FAN IN GRUT STJERREKUNDIGE
30 BY IN FOTO FAN 1925, DOE’T SLAUERHOFF
31 BY IT KIJ-OPHELJEN
32 BY LEEGKERK
33 BY ‘AUS MEINEM LEBEN’
34 BYLDEN
35 BYLDEN
36 DE ALDE DINGEN
37 DE APELBEAM
38 DE ARBEIDERSHUZEN
39 DE BEAMMEN
40 DE BLIDE DEI
41 DE BOARTERSSTAL
42 DE BOERINNE FAN SURCH
43 DE BUTHUSBANK
44 DE DEA FAN DE DICHTER
45 DE DICHTER
46 DE DREAM FAN IN LOKKICH LIBBEN
47 DE DREAM FAN IN LOKKICH LIBBEN IV
48 DE DYK UT!
49 DE DYKHUSKES
50 DE GRANIUMS
51 DE HANNEN
52 DE HEGE DYK LANS
53 DE HIKKE
54 DE HOVEN YN ’E BLOEI
55 DE HUZEN STEAN IEPEN
56 DE IDEE FAN KOARNWERT
57 DE IERDE NEI
58 DE JEFTE
59 DE JONGE
60 DE KASTLEIN
61 DE KRANTE
62 DE KRUSGONG
63 DE KUIER
64 DE LESTE DEI
65 DE LIEREMAN
66 DE LJOCHTEN FAN DOARP EN STED
67 DE LODDE
68 DE LYRYSKE JAMMERDEARLIKHEID
69 DE NIJE TIID
70 DE OMKRITEN FAN AMSTERDAM
71 DE PARREBEAM
72 DE REABOARSTKES
73 DE SEE
74 DE SKRAARDER TOER
75 DE SLACH FERLERN
76 DE SLACHTEN
77 DE STED
78 DE TOCHT OP DE SEE FAN GALILEA
79 DE WYN FAN FRYSLAN
80 DE WYN YN DE DELLING
81 DE ‘RIMEN EN TELTSJES’ FAN DE BRUORREN HALBERTSMA
82 DEI YN DESIMBER
83 DER GIET DE WRALD NET MEI FOARUT
84 DESELDE BLIUWE
85 DESELDE SANG
86 DEUNTSJE
87 DICHTER
88 DICHTER OBE POSTMA, NEA NET FOLLE SKREAUN’
89 DICHTERS
90 DICHTERS BINNE SJENNERS?
91 DICHTERS STOFFE
92 DIT IS DE STUN’
93 DIT IS DE TIID
94 DOARP
95 DOARPKE
96 DOE’T IK IN LESTE DICHT OANGEAN WOE
97 DREAM EN LIBBEN
98 DREAM FAN IN ALD MAN
99 DY LIBBENS
100 EIN
101 EN DOCHS
102 EN HJOED
103 ERF
104 FAAM
105 FAMKESGESTALTEN
106 FAN ALDE TIDEN
107 FAN DE FJOUWER ELEMINTEN
108 FAN DE IENE BOARNE
109 FAN EARBEWIZEN EN ALDE BRIEVEN
110 FAN FUORGEN EN SLEATSWALEN
111 FAN IN FERSTOARNE FREON
112 FAN IN HOED OAN DE DICHTER JUN
113 FAN IT FRYSKE LAN
114 FAN IT LIBBEN
115 FAN JAGERS EN FAN FISKERSLAACH
116 FAN LIBBEN EN DEA
117 FAN LUD EN ROOK
118 FAN SNITS
119 FAN TWA STEDEN
120 FERKUNDIGING FAN DE BERTE
121 FERKUNDIGING OAN MARIJE
122 FERSEN FAN YU AN CHIN
123 FERTROUWEN
124 FEST OAN IT FERLINE EN IT FRYSKE FIELEN
125 FLEANEN
126 FOAR …
127 FOAR IT ALDE HUSKE
128 FOAR ’T EARST
129 FOARJIER
130 FOLKSBEWEGING
131 FREONEN
132 FRYSKE FJOUWERRIGELS
133 FUORTGEAN
134 FUORTTSJEN
135 FYTSTOCHT
136 GERS HELJE
137 GIEST MEI?
138 GJALP
139 GREFTSWAL
140 GRUT HOF
141 GRUTTE EN LYTSE DINGEN
142 GRUTTER FRYSLAN
143 HAVE YOU GOT A BROOK
144 HEAMOANNE
145 HEAR EN FEINT
146 HISTOARJE FAN BOEREN EN PLEATSEN
147 HJA DY’T NET BEDIJDEN
148 HJA KOMM’ OP MY TA
149 HJELDEI
150 HJERST
151 HJERSTICH
152 HJERSTMOANNE
153 HOUSTER HERNE
154 HUNING
155 HUSHIMMELERSTIID
156 I HAVEN’T TOLD MY GARDEN YET
157 I TASTE A LIQUOR NEVER BREWED
158 IEN FOAR IEN
159 IEN LAN?
160 IEPENWRALD DICHTERS
161 IERDE EN HIMMEL
162 IERDEREIS
163 IK DREAMDE MY
164 IK GARJE FOAR DY
165 IK TINK OAN DY WEI
166 IN ALDERE STIMME SPREKT
167 IN FINNE
168 IN FRYSK LIET
169 IN HJERSTDEI
170 IN HUS
171 IN NIJE TIID
172 IN SJONGER FAN ’T FERLINE
173 IN STED
174 IPE DOUWE’ SOAN
175 IS IT WOL GRUT? IS IT DJIP WEIKOMD?
176 IT ALDE SLOT
177 IT FERLINE
178 IT FRYSK
179 IT FRYSKE FJILD
180 IT GASTMIEL OP DE JIERDEI FAN HERODES
181 IT GEA
182 IT HUSKE
183 IT JIER LANS
184 IT KWATRYN
185 IT LIBBEN DAT FERGONG
186 IT LIET
187 IT LINEBLED
188 IT MOAISTE FAN EUROPA
189 IT TESTAMINT
190 IT TSJERKJE FAN FRANSUM WURDT
191 IT WIE IN DEI FAN REINEN
192 I’M NOBODY
193 JEUGD
194 JEUGD EN JELD
195 JONG
196 JONGE FOAR ’T FINSTER
197 JONGFEINT EN DICHTER
198 JUN
199 JUSTER
200 KRYSTTIID
201 KWATRINEN
202 LAN EN STED
203 LENTE-LIEFDE
204 LIBBENSFILM
205 LIET FAN IN LYTSBOARGER
206 LIETSJE
207 LJOCHTE DEI
208 LJOCHTE MOARN YN ’E FINNE
209 LOK
210 LUDEN
211 LYK AS YN JONGE TIID
212 LYTSE FERSEN
213 MAAIEDEI
214 MAARTEDEI
215 MAITIID
216 MEI DE AUTO NEI DE TREIN
217 MEI DY NOCH TINKE?
218 MEM
219 MEMMETRIENNEN
220 MIENSKIP
221 MINOR POETS
222 MYN BESTEAN
223 MYN FERSEN
224 MYN HEITELAN
225 MYN HUS
226 MYN LIET
227 MYN MATEN
228 MYN POEZIJ
229 NATOER EN KULTUER
230 NEI FIIF EN TWEINTICH JIER
231 SNEINTEMIDDEI
232 NEISIMMER
233 NET DESELDE WRALD?
234 NIJE WRALD
235 NIMMEN EN JAAN
236 NO KOMME OP
237 NOARMANNE’ LIET
238 NOCH IN JIER, NOCH IN DEI
239 NOCH IN PEAR OERBLEAUNE RIMEN
240 NOVIMBERDREAM
241 O, DEADEN HEECH YN KLEARE SEAL
242 OAN D. DE B. OP WEROMREIS NEI AMEARIKA
243 OAN DE FREONEN DY’T MEI MYN ‘FRYSKE LAN’
244 OAN DY’T MY LEZE SILLE YN LETTER TIID
245 OAN R. BROLSMA
246 OAN ’E SEE
247 OANTINKEN OAN H. K.
248 OANTINKEN OAN T. H. R.
249 OARLOCH
250 OARLOCHSSIMMER
251 OER…
252 OERTINKING
253 OF ALL THE SOULS
254 OFSKIE
255 OKTOBER
256 OM MAAIE HINNE
257 ONE DIGNITY DELAYS FOR ALL
258 OP DE LESTE DEI FAN NOVIMBER
259 OP DE TERP
260 OP HAR DY’T ‘LIBBENSBLOEI’ SKREAU
261 OP HAR TERP
262 OP IN LJOCHTE DEI YN SEPTIMBER
263 OP IT TSJERKHOF
264 OP IT JELSUMER BINNENPAAD
265 OP IT TSJERKHOF
266 OP SOKKEN DEI
267 OP WEI NEI ALLINGAWIER
268 OP WEI TROCH IT FRYSKE LAN
269 OP ‘DE FRYSKE PETIELE’
270 OP ‘IN UTFANHUZER BY DE BAKKER’
271 OP ’E DYK
272 OP ’E SEEDYK
273 OP ’E SUDERDYK BY MAKKUM
274 OPWEKKING
275 PEASKE
276 PEASKEMOANDEI
277 PIER
278 PINKSTER
279 PINKSTERBESIIK
280 PINKSTERSNEIN
281 PRINSETUN
282 PRINTEBOEK FOAR REIN’GE DEI
283 PRODUKSJESLACH
284 PROVINSJALISTYSK
285 REIDSNIJE
286 RIE
287 RILKE BY SYN BYLTNIS FAN 1906
288 ROMANTYK
289 RYNSK
290 SA’N LIBBEN
291 SEPTIMBER
292 SIMMER
293 SIMMERMOANNE
294 SIMMERSEIN
295 SINNESKYN
296 SKIENTE
297 SLOTSANG
298 SNEIN
299 SNEINS
300 SOENE JO STJERRE MOATTE
301 STILLE BODEN
302 STRJITLIET
303 SWIETROOK
304 TA DE ‘VERZAMELDE GEDICHTEN’ FAN
305 TACHTICH
306 TE HARNS
307 TE OOSTUM
308 TE WUNS
309 TEBINNENBRINGEN FAN IN ALD SKOALMASTER
310 TEBINNENBRINGEN OAN DE DICHTER VERWEY
311 THESE ARE THE DAYS
312 TREAST OP KLACHTE
313 TROCH IT FOLK HINNE
314 TSJINJE
315 TUSKEN IT SNEINSFOLK
316 TWA AMERIKAANSKE FERSEN
317 TWA FERSEN FAN T’AO CH’IEN
318 TWA NATUERWITTENSKIPLIKE GEDICHTEN
319 TWA SANGEN
320 UNIERDSK PETEAR
321 UNLIJIGE SNEIN
322 UNWIIS SJONGEN TUSKEN DE BERGEN
323 US JOHAN
324 UT ‘HOLLANDSCHE KWATRIJNEN’
325 UT ‘ROMMELSOUDER’
326 UT ‘STROFEN VAN ANDRIES DE HOGHE’
327 Ut: DAS BUCH DER BILDER
328 Ut: DAS STUNDENBUCH
329 Ut: DIE NEUEN GEDICHTE
330 Ut: DIE SONETTE AN ORPHEUS
331 Ut: FRÜHE GEDICHTE
332 UZES
333 WAT DE DICHTER WITTE MOAT
334 WAT IK WOE
335 WER GIET JINS DICHTSJEN OER?
336 WER KOMT HJA WEI?
337 WEROMKOMMEN
338 WIDER UTSJOCH
339 WINSKEN
340 WINTERJUN
341 WINTERMIDDEIDREAM
342 WINTERMOARN
343 WINTERSNEIN
344 WINTERZONDAG
345 WYNDRINKE
346 XXXI De panter
347 XXXII Pappegaaiepark
348 YN FEBREWARIS
349 YN GRINSLAN
350 YN IT DOARPKE
351 YN IT HEECHST FAN ’E SIMMER
352 YN IT IERE FOARJIER
353 YN JUNY ’45
354 YN MAART
355 YN SEPTIMBER
356 YN ’ SKIMERJUN
357 YN ’E FOARSIMMER
358 YN ’E NEISIMMER
359 YN ’E SIMMER FAN 1911
360 YN ’E UNGETIID
361 YN ’E WERKMANSTRAAT
362 YNLIEDEND DICHT FAN DAS STUNDENBUCH
363 [THE MURMERING OF BEES, HAS CEASED]
364 [THESE ARE THE SIGNS TO NATURE’S INNS –]
365 ‘AL WAT IK SKRIUW DAT IS WIER BARD’
366 ‘BINNE JO WOL FOLKSK?’
367 ‘IK GING GELOOVEN DAT IK NU GING RUSTEN’
368 ‘JO BINNE FEST IN ALD SKOALMASTER?’
369 ‘JO LEZE FEST FAAK YN JO EIGEN GEDICHTEN?’
370 ‘STROFEN UIT DE NALATENSCHAP VAN
371 ’T HAT WEST, IT IS
372 ’t WIE SNEIN

 

 

1 AL MYN LIBBENS FREUGDEN
2 AL MYN LICHTE FREUGDEN
3 ALD
4 ALD MAN YN ’E GREIDE
5 ALLINNE?
6 AMATEUR
7 APRILDEI
8 ARBEIDERSHUS
9 AS FRYSLAN IN YNDUSTRYLAN WURDT
10 AS IK FUORTGEAN
11 AS IK OPDROEGEN WURD
12 AS IT MAITIID IS
13 AS MEN ALD WURDT
14 AUGUSTUS-DEI
15 AUGUSTUSSNEIN
16 AUKE ROUKES
17 BEAMSNOEIE
18 BECAUSE I COULD NOT STOP FOR DEATH
19 BELIBJEN FAN JONKHEID
20 BENEAMDE KWATRINEN I
21 BENEAMDE KWATRINEN II
22 BERNETIID
23 BESYK FAN IN FREON BY SYKTE
24 BLOMMEJONGE
25 BOEREHUS
26 BY DE BERTE FAN IN SOAN
27 BY DE DEA FAN DE DICHTER SLAUERHOFF
28 BY DE DEA FAN G. B. SHAW
29 BY DE DEA FAN IN GRUT STJERREKUNDIGE
30 BY IN FOTO FAN 1925, DOE’T SLAUERHOFF
31 BY IT KIJ-OPHELJEN
32 BY LEEGKERK
33 BY ‘AUS MEINEM LEBEN’
34 BYLDEN
35 BYLDEN
36 DE ALDE DINGEN
37 DE APELBEAM
38 DE ARBEIDERSHUZEN
39 DE BEAMMEN
40 DE BLIDE DEI
41 DE BOARTERSSTAL
42 DE BOERINNE FAN SURCH
43 DE BUTHUSBANK
44 DE DEA FAN DE DICHTER
45 DE DICHTER
46 DE DREAM FAN IN LOKKICH LIBBEN
47 DE DREAM FAN IN LOKKICH LIBBEN IV
48 DE DYK UT!
49 DE DYKHUSKES
50 DE GRANIUMS
51 DE HANNEN
52 DE HEGE DYK LANS
53 DE HIKKE
54 DE HOVEN YN ’E BLOEI
55 DE HUZEN STEAN IEPEN
56 DE IDEE FAN KOARNWERT
57 DE IERDE NEI
58 DE JEFTE
59 DE JONGE
60 DE KASTLEIN
61 DE KRANTE
62 DE KRUSGONG
63 DE KUIER
64 DE LESTE DEI
65 DE LIEREMAN
66 DE LJOCHTEN FAN DOARP EN STED
67 DE LODDE
68 DE LYRYSKE JAMMERDEARLIKHEID
69 DE NIJE TIID
70 DE OMKRITEN FAN AMSTERDAM
71 DE PARREBEAM
72 DE REABOARSTKES
73 DE SEE
74 DE SKRAARDER TOER
75 DE SLACH FERLERN
76 DE SLACHTEN
77 DE STED
78 DE TOCHT OP DE SEE FAN GALILEA
79 DE WYN FAN FRYSLAN
80 DE WYN YN DE DELLING
81 DE ‘RIMEN EN TELTSJES’ FAN DE BRUORREN HALBERTSMA
82 DEI YN DESIMBER
83 DER GIET DE WRALD NET MEI FOARUT
84 DESELDE BLIUWE
85 DESELDE SANG
86 DEUNTSJE
87 DICHTER
88 DICHTER OBE POSTMA, NEA NET FOLLE SKREAUN’
89 DICHTERS
90 DICHTERS BINNE SJENNERS?
91 DICHTERS STOFFE
92 DIT IS DE STUN’
93 DIT IS DE TIID
94 DOARP
95 DOARPKE
96 DOE’T IK IN LESTE DICHT OANGEAN WOE
97 DREAM EN LIBBEN
98 DREAM FAN IN ALD MAN
99 DY LIBBENS
100 EIN
101 EN DOCHS
102 EN HJOED
103 ERF
104 FAAM
105 FAMKESGESTALTEN
106 FAN ALDE TIDEN
107 FAN DE FJOUWER ELEMINTEN
108 FAN DE IENE BOARNE
109 FAN EARBEWIZEN EN ALDE BRIEVEN
110 FAN FUORGEN EN SLEATSWALEN
111 FAN IN FERSTOARNE FREON
112 FAN IN HOED OAN DE DICHTER JUN
113 FAN IT FRYSKE LAN
114 FAN IT LIBBEN
115 FAN JAGERS EN FAN FISKERSLAACH
116 FAN LIBBEN EN DEA
117 FAN LUD EN ROOK
118 FAN SNITS
119 FAN TWA STEDEN
120 FERKUNDIGING FAN DE BERTE
121 FERKUNDIGING OAN MARIJE
122 FERSEN FAN YU AN CHIN
123 FERTROUWEN
124 FEST OAN IT FERLINE EN IT FRYSKE FIELEN
125 FLEANEN
126 FOAR …
127 FOAR IT ALDE HUSKE
128 FOAR ’T EARST
129 FOARJIER
130 FOLKSBEWEGING
131 FREONEN
132 FRYSKE FJOUWERRIGELS
133 FUORTGEAN
134 FUORTTSJEN
135 FYTSTOCHT
136 GERS HELJE
137 GIEST MEI?
138 GJALP
139 GREFTSWAL
140 GRUT HOF
141 GRUTTE EN LYTSE DINGEN
142 GRUTTER FRYSLAN
143 HAVE YOU GOT A BROOK
144 HEAMOANNE
145 HEAR EN FEINT
146 HISTOARJE FAN BOEREN EN PLEATSEN
147 HJA DY’T NET BEDIJDEN
148 HJA KOMM’ OP MY TA
149 HJELDEI
150 HJERST
151 HJERSTICH
152 HJERSTMOANNE
153 HOUSTER HERNE
154 HUNING
155 HUSHIMMELERSTIID
156 I HAVEN’T TOLD MY GARDEN YET
157 I TASTE A LIQUOR NEVER BREWED
158 IEN FOAR IEN
159 IEN LAN?
160 IEPENWRALD DICHTERS
161 IERDE EN HIMMEL
162 IERDEREIS
163 IK DREAMDE MY
164 IK GARJE FOAR DY
165 IK TINK OAN DY WEI
166 IN ALDERE STIMME SPREKT
167 IN FINNE
168 IN FRYSK LIET
169 IN HJERSTDEI
170 IN HUS
171 IN NIJE TIID
172 IN SJONGER FAN ’T FERLINE
173 IN STED
174 IPE DOUWE’ SOAN
175 IS IT WOL GRUT? IS IT DJIP WEIKOMD?
176 IT ALDE SLOT
177 IT FERLINE
178 IT FRYSK
179 IT FRYSKE FJILD
180 IT GASTMIEL OP DE JIERDEI FAN HERODES
181 IT GEA
182 IT HUSKE
183 IT JIER LANS
184 IT KWATRYN
185 IT LIBBEN DAT FERGONG
186 IT LIET
187 IT LINEBLED
188 IT MOAISTE FAN EUROPA
189 IT TESTAMINT
190 IT TSJERKJE FAN FRANSUM WURDT
191 IT WIE IN DEI FAN REINEN
192 I’M NOBODY
193 JEUGD
194 JEUGD EN JELD
195 JONG
196 JONGE FOAR ’T FINSTER
197 JONGFEINT EN DICHTER
198 JUN
199 JUSTER
200 KRYSTTIID
201 KWATRINEN
202 LAN EN STED
203 LENTE-LIEFDE
204 LIBBENSFILM
205 LIET FAN IN LYTSBOARGER
206 LIETSJE
207 LJOCHTE DEI
208 LJOCHTE MOARN YN ’E FINNE
209 LOK
210 LUDEN
211 LYK AS YN JONGE TIID
212 LYTSE FERSEN
213 MAAIEDEI
214 MAARTEDEI
215 MAITIID
216 MEI DE AUTO NEI DE TREIN
217 MEI DY NOCH TINKE?
218 MEM
219 MEMMETRIENNEN
220 MIENSKIP
221 MINOR POETS
222 MYN BESTEAN
223 MYN FERSEN
224 MYN HEITELAN
225 MYN HUS
226 MYN LIET
227 MYN MATEN
228 MYN POEZIJ
229 NATOER EN KULTUER
230 NEI FIIF EN TWEINTICH JIER
231 SNEINTEMIDDEI
232 NEISIMMER
233 NET DESELDE WRALD?
234 NIJE WRALD
235 NIMMEN EN JAAN
236 NO KOMME OP
237 NOARMANNE’ LIET
238 NOCH IN JIER, NOCH IN DEI
239 NOCH IN PEAR OERBLEAUNE RIMEN
240 NOVIMBERDREAM
241 O, DEADEN HEECH YN KLEARE SEAL
242 OAN D. DE B. OP WEROMREIS NEI AMEARIKA
243 OAN DE FREONEN DY’T MEI MYN ‘FRYSKE LAN’
244 OAN DY’T MY LEZE SILLE YN LETTER TIID
245 OAN R. BROLSMA
246 OAN ’E SEE
247 OANTINKEN OAN H. K.
248 OANTINKEN OAN T. H. R.
249 OARLOCH
250 OARLOCHSSIMMER
251 OER…
252 OERTINKING
253 OF ALL THE SOULS
254 OFSKIE
255 OKTOBER
256 OM MAAIE HINNE
257 ONE DIGNITY DELAYS FOR ALL
258 OP DE LESTE DEI FAN NOVIMBER
259 OP DE TERP
260 OP HAR DY’T ‘LIBBENSBLOEI’ SKREAU
261 OP HAR TERP
262 OP IN LJOCHTE DEI YN SEPTIMBER
263 OP IT TSJERKHOF
264 OP IT JELSUMER BINNENPAAD
265 OP IT TSJERKHOF
266 OP SOKKEN DEI
267 OP WEI NEI ALLINGAWIER
268 OP WEI TROCH IT FRYSKE LAN
269 OP ‘DE FRYSKE PETIELE’
270 OP ‘IN UTFANHUZER BY DE BAKKER’
271 OP ’E DYK
272 OP ’E SEEDYK
273 OP ’E SUDERDYK BY MAKKUM
274 OPWEKKING
275 PEASKE
276 PEASKEMOANDEI
277 PIER
278 PINKSTER
279 PINKSTERBESIIK
280 PINKSTERSNEIN
281 PRINSETUN
282 PRINTEBOEK FOAR REIN’GE DEI
283 PRODUKSJESLACH
284 PROVINSJALISTYSK
285 REIDSNIJE
286 RIE
287 RILKE BY SYN BYLTNIS FAN 1906
288 ROMANTYK
289 RYNSK
290 SA’N LIBBEN
291 SEPTIMBER
292 SIMMER
293 SIMMERMOANNE
294 SIMMERSEIN
295 SINNESKYN
296 SKIENTE
297 SLOTSANG
298 SNEIN
299 SNEINS
300 SOENE JO STJERRE MOATTE
301 STILLE BODEN
302 STRJITLIET
303 SWIETROOK
304 TA DE ‘VERZAMELDE GEDICHTEN’ FAN
305 TACHTICH
306 TE HARNS
307 TE OOSTUM
308 TE WUNS
309 TEBINNENBRINGEN FAN IN ALD SKOALMASTER
310 TEBINNENBRINGEN OAN DE DICHTER VERWEY
311 THESE ARE THE DAYS
312 TREAST OP KLACHTE
313 TROCH IT FOLK HINNE
314 TSJINJE
315 TUSKEN IT SNEINSFOLK
316 TWA AMERIKAANSKE FERSEN
317 TWA FERSEN FAN T’AO CH’IEN
318 TWA NATUERWITTENSKIPLIKE GEDICHTEN
319 TWA SANGEN
320 UNIERDSK PETEAR
321 UNLIJIGE SNEIN
322 UNWIIS SJONGEN TUSKEN DE BERGEN
323 US JOHAN
324 UT ‘HOLLANDSCHE KWATRIJNEN’
325 UT ‘ROMMELSOUDER’
326 UT ‘STROFEN VAN ANDRIES DE HOGHE’
327 Ut: DAS BUCH DER BILDER
328 Ut: DAS STUNDENBUCH
329 Ut: DIE NEUEN GEDICHTE
330 Ut: DIE SONETTE AN ORPHEUS
331 Ut: FRÜHE GEDICHTE
332 UZES
333 WAT DE DICHTER WITTE MOAT
334 WAT IK WOE
335 WER GIET JINS DICHTSJEN OER?
336 WER KOMT HJA WEI?
337 WEROMKOMMEN
338 WIDER UTSJOCH
339 WINSKEN
340 WINTERJUN
341 WINTERMIDDEIDREAM
342 WINTERMOARN
343 WINTERSNEIN
344 WINTERZONDAG
345 WYNDRINKE
346 XXXI De panter
347 XXXII Pappegaaiepark
348 YN FEBREWARIS
349 YN GRINSLAN
350 YN IT DOARPKE
351 YN IT HEECHST FAN ’E SIMMER
352 YN IT IERE FOARJIER
353 YN JUNY ’45
354 YN MAART
355 YN SEPTIMBER
356 YN ’ SKIMERJUN
357 YN ’E FOARSIMMER
358 YN ’E NEISIMMER
359 YN ’E SIMMER FAN 1911
360 YN ’E UNGETIID
361 YN ’E WERKMANSTRAAT
362 YNLIEDEND DICHT FAN DAS STUNDENBUCH
363 [THE MURMERING OF BEES, HAS CEASED]
364 [THESE ARE THE SIGNS TO NATURE’S INNS –]
365 ‘AL WAT IK SKRIUW DAT IS WIER BARD’
366 ‘BINNE JO WOL FOLKSK?’
367 ‘IK GING GELOOVEN DAT IK NU GING RUSTEN’
368 ‘JO BINNE FEST IN ALD SKOALMASTER?’
369 ‘JO LEZE FEST FAAK YN JO EIGEN GEDICHTEN?’
370 ‘STROFEN UIT DE NALATENSCHAP VAN
371 ’T HAT WEST, IT IS
372 ’t WIE SNEIN