IT JIER LANS

IT JIER LANS

Foarmoanne
 
Yn Sierd syn tintsje is it lij,
’k Sil sjen dat ik wat molke krij.
 
Sellemoanne
 
Us wouterman fernimt it skoan:
Pibe komt der mei ’t fleske oan.
 
Foarjiersmoanne
 
Pier by ’t ljeppen fangt in snoek,
Moat nei hûs mei in wiete broek.
 
Gersmoanne
 
As de hokkelingen fan ’e stâl ôf komme,
Mije hja net de finneblommen.
 
Blommemoanne
 
Hoe lustich en froalik is de tiid
As de rikketik troch de lânen giet.
 
Simmermoanne
 
Op ’e haiwein nei it swyljen ta,
Hy rattelt op ’e miedwei sa.
 
Heamoanne
 
En hoppe, brûk no dyn ferstân,
Jan bringt dy feilich nei it lân.
 
Rispmoanne
 
Rein en Simen yn ’t partoer
Slaan de bal de weareld oer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *