FAAM

FAAM

 
Sjoch, yn ’e tún dêr skrilje de roazen,
Nim my mei, nim my mei!
Dûnsje mei de goddeloazen,
Keamer is de sljochte wei!
 
Mem stiet weitsjend op ’e hoeke,
Hastich spylfaam om ’e bocht!
O, de gloeden dy’t my lûke!
Hjoed bestean ik wat net mocht.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *