GRUTTE EN LYTSE DINGEN

GRUTTE EN LYTSE DINGEN

 
Myn havens mei keningsnammen binne lytser as de havens
     fan Rotterdam en Antwerpen,
En dy sille wer behindiger wêze as wat yn New York en Londen
     raast en beart.
Myn lânen en seeën binne sljochter as wêr’t blauwe bergen
     rize en wêr’t mailboaten oerstjalpe wurde.
Ik haw swijd oer ‘de swarte hûn fan de minskelike ellinde’ en
     de fjoeren en bloedstreamen fan Sina en Spanje;
Oer de grutte nammen fan Hitler en Mussolini haw ik neat
     op skrift brocht,
En ik haw gjin radio iepen set om sterke wurden op te heinen.
 
Mar it waachsen út ’e ierde fan alles wat libben hat, haw ik
     djip yn my opnomd,
En it wrotten fan de bouwers ta minskene behâld út de iene
     boarne.
De leafde fan de siele, dy’t it libben brocht en opkweke hat,
     haw ik yn my streamen field,
En oan dea en ûneindichheid bin ik net alheel foarby gien.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *