DE BUTHUSBANK

DE BUTHUSBANK

 
Folkertsma wol hawwe in boer, dy’t boer ôf waard, moast yn
     syn eigen doarp bliuwe.
Ik tink Albert-om soe him wol gefallich west ha yn syn âld húske
     yn ’e buorren, dêr’t er moarns útstappen kaam om earst wat
     oan it wurk te gean yn sa mar in boer syn finne.
En letter benammen doe’t er húshâlde op in stâl yn syn
     soane bûthûs.
En Piebenga soe noft hân ha oan syn boerekultuer, as er him
     sjoen hie mei syn hege hoed op, mei eintsjes tou byinoar
     hâlden, en mei syn itensfoarke dêr trochhinne stutsen;
En folle sil er ferkeard hawwe op ’e bûthúsbank, mar hy prate
     Hollânsk wurdt der sein!
Op ’e selde pleats hat Fermer-om tahâlden, dy’t mear sjen koe
     as wol goed foar him wie;
Nei syn dea hat de buorren noch trije oeren de klok
     foar him let.
 
Mar dy bûthúsbank sit my wat dwers.
Ik moat dochs syn wêzen ferstien ha, sa’t er yn it grutbûthús
     syn stee hie – rêstplak yn libben fermidden.
Dêr sieten dochs jûns dy famkes mei katten om, as ien fan
     har by ús it melken learde;
Dêr siet dy huzaar, broer fan ’e feint mei ferlof, en tsjin syn
     broer sei er: ‘Ik bin net mear bang fan dy’;
     – Der waard letter sein dat er elts oan koe op Seakele fan
     Penjum nei –
En no haw ik dy âlde freon – soe er deselde noch wêze? –
     alheel fersake!
 
Piebenga seit wol dat de grûnen goed binne, mar ik wit net,
     ik wit net…
En dat hawwe net de artystekroechjes dien, mar
     yntellektuele fermiddens bin ik net alhiel frij fan bleaun.
O Albert-om en Fermer-om! – Mar hja glimkje bemoedigjend
     en ik hear, tinkt my, Fermer-om sizzen:
‘Soa, do mochtste leare? Leare fan sinne, moanne en stjerren
     en fan alles wat dêrûnder en boppe is?
En do hieste pompier genôch om it allegear op te skriuwen?
Dy bank wie goed as dy âld fekke my ta de doar útjage; mar do
     biste lokkich! do biste lokkich!’

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *