BY DE DEA FAN IN GRUT STJERREKUNDIGE

BY DE DEA FAN IN GRUT STJERREKUNDIGE

 
Har wegen gean ûneind’ge romten yn,
Har sinnen witte fierste wrâlden’ skyn;
Har tinzen hâlde as ús begripen brekt,
En harmonij is wêr’t gjin oarder sprekt.
 
Ta dichter komt de skiente himmelmyld;
De siker wint de kosmos: it oard’re byld.
It godlik wêzen – binn’ hja bûten him? –
Niicht ta ús sfear en hat foar minske stim.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *