DE IDEE FAN KOARNWERT

DE IDEE FAN KOARNWERT
 
De idee – sa witte jimm’ – is it ‘ûnstoflik wêzen dat yn it begryp
     kend wurdt’.
Ta de idee fan Koarnwert sil syn bydrage jaan de âlde stompe
     toer, dêr de skraaits fan no foar yn it plak komd is,
En it boerefolk dat by syn libben dy toer foar eagen hie
En dat by syn dea yn ’e tsjerke of op it hôf syn grêfstee krige;
En de wyldsjitters en fiskerlju dy’t oan ’e dyk har bestean
     sochten;
Mar ek Auk fan Alle’ Boukje, dy’t ús op de bûthússtâl
     har teltsjes ferhelle, kin der wat foar betsjutte.
Miskien hat it sin hân dat ik it Wrâldbestel dêr noch eat fan yn
     it ûnthâld bringe mocht.
 
Mar no dat petear fan Casper de Robles en Aylva op ’t hôf
     te Koarnwert sa’t it yn de ferbylding fan Poortinga pleats hie?
As hja dêr Skraard lizzen sjogge dêr’t Aylva syn âffaars tahâlden
     hienen.
Wier bard is it net en faaks hie it net iens sa barre kinnen:
Stie der net earen de pleats fan Klaes Douwes tusken, dy’t
     letter ôfbrutsen is?
Nee, ik wol Ype net misledigje, mar dat moat yn de idee dochs
     wol wat fan minder rang wêze.
Hoewol, sis ik wer, betsjut sok barren yn ’e geast ek net sa folle
     as it materiële fan it piksjitten mei in heale klinkert efter
     de dyk?
O geast fan de histoarje, lit hjiroer jins ljocht skine!
 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *