AMATEUR

AMATEUR

Ik bin mar in amateur; ik bin net opbrocht foar it
     dichterskip, sa as Roland Holst,
En ik gong net sa alheel yn de poëzij op as Boutens en Bloem,
(As ik my mei dy hege Hollâners fergelykje mei.)
 
De wittenskip hat my wol safolle fêsthâlden as de dichtkeunst;
En myn deisk wurk wie wat oars as, ‘’t slecht vervullen van
     onnoozle plichten’,
Sa as Bloem it yn syn ‘Dichterschap’ opseit.
 
En de dichters hjirre, dy’t my it neist binne, sille ek wol mei
     dy namme beneamd wurde meie;
Mar dan kom ik ta de boarne en sis: is ‘amare’ net ‘leafhawwe’?
En omdat hja leaf hienen, hawwe hja dichtsje moatten.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *