NOCH IN PEAR OERBLEAUNE RIMEN

NOCH IN PEAR OERBLEAUNE RIMEN
 
1. By ’t aaisykjen is de boer wat mâns
     Sa by de einekuorren lâns.

     2. As de hynders foar de ploege rinne,
     Yn de fuorgen de fûgels har iten winne.

     3. Op âldjiersjûn nei tsjerke ta.
     De ljochte finsters blinke sa.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *