FAN IN HOED OAN DE DICHTER JUN

FAN IN HOED OAN DE DICHTER JUN

Lang ferlyn, al in man mei grize hierren
Joegen Jo my in swarte filten hoed presint.
Dy hoed haw ik noch wol op,
Mar Jo binne al fuortgûn nei de Legere Boarnen.
It ding is âld mar kin noch droegen wurde,
De man is fuort en sil nea wer sjoen wurde.
Bûten oer de heuvels skynt fannacht de moanne
En de beammen oer Jo grêf wurde hin-en-wer skodde
     fan de hjerstwyn.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *