‘JO BINNE FEST IN ALD SKOALMASTER?’

‘JO BINNE FEST IN ALD SKOALMASTER?’
 
Ja, dat bin ik, myn jonge, it koe net krekter, al is it dan net sa
     plaisant te hearren;
Ommers, ‘âld’ en ‘skoalmaster’ dat bylket beide net sa tige.
– Mar lit ik betinke, dat ik as skoalmaster it tichtste by de
     jonkheid stien haw.
 
Ja, ik bin in âlde skoalmaster, en net iens helendal mislearre;
De jonkheid haw ik mei opkweke, en fan kostb’re jonge
     freonskippen haw ik it neibetinken:
Want by ús buorren nei it easten ta binne ek wol de eagen
     dy’t jo folgje en fêsthâlde,
En dy’t jo sjogge as jo der net mear binne.
 
Ja, ik bin in âlde skoalmaster, al is it ’t leksum net dat myn
     freonen meinimme sil,
Mar earder eat fan gloede dat de jierren net útdove hawwe,
Mar earder it frije en iepene dat giet sa’t de siele syn wegen hat.
Sa dan ek in jonge dichter?