Lid wurde

Jo kinne lid wurde fan it Obe Postma Selskip. Leden ûntfange it tydskrift Wjerklank. De kontribúsje is € 17,50 yn it jier.
Jo kinne jo oanmelde as lid fan it Obe Postma Selskip troch in berjocht te stjoeren fia ûndersteand formulier.

4 + 14 =