Boeken over Obe Postma

Tot nu toe zijn de onderstaande publicaties in de ‘Obe Postma Rige’ verschenen:

1.Philippus Breuker en Jan Gulmans (red,), De dichters en de filosofen. Wijsgerige aspecten van de poëzie in Nederland rond 1900. Ljouwert 2008.

2.Philippus Breuker (red.), Omt ik foar Dea net stilstean koe. Trettjinris Because I could not stop for Death. Ljouwert 2008.

3.Philippus Breuker en Jan Gulmans (red.), Emily Dickinson in leven en dood. Haar liefdes, haar werk en haar nawerking. Ljouwert 2009.

4. Obe Postma, Veld huis en bedrijf. Landbouwhistorische opstellen (ed. Philippus Breuker, m.m.f. Meindert Schroor en Tineke Steenmeijer-Wielenga. Hilversum 2010.

5.Guus J. Borger, Philippus Breuker en Hylkje de Joing (red.), Van Groningen tot Zee;land. Geschiedenis van het cultuurhistorisch onderzoek naar het kustlandschap. Hilversum 2010.

6.Philippus Breuker, Jan Gulmans en Hylkje de Jong, De fascinatie voor Slauerhoff. De Gerdyk 2011.

7.Jan Gulmans (red.), Obe Postma yn it Russysk [trijetalige œtjefte]. Ljouwert 2011.

8.Jan Guichelaar en George Huitema, In beeld en tekst: Zekerheden in waarnemingen. Natuurwetenschappelijke ontwikkelingen in Nederland rond 1900. Ljouwert 2011.

9.Jan Guichelaar, George Huitema en Hylkje de Jong (red.), Zekerheden in waarnemingen. Natuurwetenschappelijke ontwikkelingen in Nederland rond 1900. Hilversum 2012.

10. Philippus Breuker, Goffe Jensma en Hylkje de Jong, ‘Geschiedschrijving 1900-1940, in het bijzonder over Friesland’, Hilversum. Verloren, 2013

11. Geart van der Meer, Jan Gulmans (red.), ‘Obe Postma, Dichter fan it Fryske lân’, Utjefte ta gelegenheid fan de üntbleating fan de bœste fan de dichter en wittenskipsman, Ljouwert, 6 novimber, 2014.

12. Philippus Breuker, ‘Dreaun fan ierde’ dream, Libben en wurk fan Obe Postma