Statuten

Beknopte versie van de akte m.b.t. de oprichting van het Obe Postma Selskip

Download volledige versie statuten OPS

Naam en zetel

Artikel 1.

 1. De vereniging draagt de naam OBE POSTMA SELSKIP.

Doel

Artikel 2.

 1. De vereniging heeft ten doel:
  1. het bevorderen van contacten tussen liefhebbers van het oeuvre van de Friese schrijver en dichter Obe Postma, en
  2. het bevorderen van de uitgave van werk van Obe Postma, en
  3. het bevorderen van de bestudering van het werk van Obe Postma; alsmede al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.
 2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  1. het houden van bijeenkomsten;
  2. het geven van voorlichting middels een verenigingsblad en een website;
  3. het bekend maken van het oeuvre van Postma door middel van lezingen, tentoonstellingen en dergelijke;
  4. het bevorderen van een kritische receptie van het werk van Postma;
  5. het bevorderen van nationale en (mogelijk ook) internationale contacten;
  6. het verkrijgen van steun en medewerking van de overheid en van organisaties die op hetzelfde terrein werkzaam zijn, alsmede het bevorderen van overleg en samenwerking daarmee.

Leden, student-leden

Artikel 5.

 1. De vereniging onderscheidt leden en student-leden.
 2. Leden zijn natuurlijke personen die als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten.
 3. Student-leden zijn zij, die structureel aan enige activiteit van de vereniging deelnemen, maar nog studerende zijn aan universiteit of hogeschool, en als student-lid tot de vereniging zijn toegelaten.
 4. Het bestuur houdt een register bij, waarin de namen, gerubriceerd conform de leden van dit artikel, zijn opgenomen.

Beëindiging lidmaatschap

Artikel 9.

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. door het overlijden van het lid;
  2. door opzegging door het lid;
  3. door opzegging door de vereniging;
  4. door ontzetting (royement).
 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. De opzegging geschiedt schriftelijk.
 3. Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer een lid opgehouden heeft te voldoen aan de vereisten voor het lidmaatschap gesteld in de statuten, wanneer hij/zij zijn/haar verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt. De opzegging geschiedt schriftelijk door het bestuur, met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken; zowel het lid als de vereniging kunnen het lidmaatschap echter onmiddellijk opzeggen indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 2 van dit artikel doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.

Geldmiddelen

Artikel 12.

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
  1. contributies;
  2. bijdragen;
  3. inschrijf- en inleggelden;
  4. andere heffingen krachtens besluit van de algemene vergadering;
  5. subsidies;
  6. giften, legaten en renten;
  7. alle andere baten.
 2. De verschuldigde contributies voor leden en de bijdragen voor student-leden worden jaarlijks door de Algemene Vergadering vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
 3. Inschrijf- en inleggelden worden door het bestuur vastgesteld.

Bestuur

Artikel 14.

 1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit een oneven aantal van tenminste vijf natuurlijke personen, die door de Algemene Vergadering worden benoemd. Bestuursleden dienen meerderjarig te zijn.
 2. De bestuursleden worden op de Algemene Vergadering met meerderheid van stemmen uit en door de leden gekozen voor een zittingstermijn van drie jaar. Aan ieder bestuurslid, ook wanneer hij/zij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan door de Algemene Vergadering te allen tijde gevraagd en ongevraagd ontslag worden verleend. De Algemene Vergadering is voorts bevoegd een bestuurslid te schorsen. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door ontslag, vervalt.
 3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer voordrachten. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als vijfentwintig of meer leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de Algemene Vergadering meegedeeld. Een voordracht door vijfentwintig of meer leden moet voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
 4. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend.
 5. De samenstelling van het bestuur, de taak en werkzaamheden van de afzonderlijke bestuursleden, alsmede de wijze van aftreden, worden geregeld in het huishoudelijk reglement, alles met inachtneming van het bij de statuten bepaalde.
 6. Voorzitter, secretaris en penningmeester worden door de Algemene Vergadering in functie benoemd. De overige bestuursfuncties worden onderling verdeeld. Aftredende bestuursleden zijn terstond voor maximaal twee zittingstermijnen van drie jaar herkiesbaar.
 7. De voorzitter, secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur van de vereniging. Indien het secretariaat en het penningmeesterschap tijdelijk door één persoon wordt uitgeoefend en het bestuur bestaat uit meer dan drie personen, dan kiezen de bestuursleden één hunner tot het derde lid van het dagelijks bestuur. De taak van het dagelijks bestuur wordt nader bij huishoudelijk reglement geregeld.

Jaarverslag, jaarrekening en verantwoording

Artikel 18.

 1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekening te houden, dat te allen tijde daaruit haar rechten en verplichtingen worden gekend.
 2. Het bestuur brengt op de Algemene Vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar zijn jaarverslag uit over de gang van zaken binnen de vereniging en over het gevoerde beleid en legt een balans en een staat van baten en lasten met toelichting aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders. Ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner dan wordt daarvan onder opgaaf van redenen melding gemaakt. Na afloop van de termijn kan ieder lid in rechte deze rekening en verantwoording van het bestuur vorderen.
 3. De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, noch van commissies benoemd door het bestuur van de vereniging. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur, stelt vast of het bestuur in voldoende mate uitvoering heeft gegeven aan het door de Algemene Vergadering geautoriseerde beleid en zich aan de beleidskaders heeft gehouden en brengt verslag uit van haar bevindingen aan de Algemene Vergadering.
 4. Het lid dat het langste zitting heeft in de commissie genoemd in het vorige lid, treedt in de Algemene Vergadering af en komt pas na drie jaar weer voor herbenoeming in aanmerking. Het bestuur houdt hiertoe een rooster van aftreden bij dat jaarlijks in de agenda voor de Algemene Vergadering wordt opgenomen en gepubliceerd. Leden van de commissie zijn in totaal maximaal voor twee perioden van drie jaar benoembaar.

Algemene vergaderingen

Artikel 19.

 1. Aan de Algemene Vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks, uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van die termijn door de Algemene Vergadering, wordt een Algemene Vergadering – de jaarvergadering – gehouden. De oproeping voor deze vergadering geschiedt schriftelijk door het bestuur, tenminste veertien dagen van te voren.
  In deze vergadering komen onder meer aan de orde:
  1. het verslag van de commissie genoemd in artikel 19 lid 3;
  2. jaarverslag, de rekening en verantwoording, bedoeld in artikel 19;
  3. de benoeming van de commissie als bedoeld in artikel 19 lid 3;
  4. de begroting;
  5. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping van de vergadering;
 3. Andere Algemene Vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit -wenselijk oordeelt.
 4. Deze Algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan het adres van de leden volgens het ledenregister, ofwel door een convocatie in het blad. De termijn voor de oproeping bedraagt veertien dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 24.

Artikel 20.

 • Op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene Vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan, overeenkomstig artikel 20 of bij advertentie in tenminste een ter plaatse waar de vereniging is gevestigd veelgelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en met het opstellen van de notulen.

Stemrecht

Artikel 22.

 1. Het stemrecht kan slechts in een vergadering uitgeoefend worden.
 2. Ieder lid heeft één stem, stemmen bij volmacht is niet toegestaan. Student-leden hebben geen stemrecht.

Besluitvorming

Artikel 25.

 1. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid hiervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen worden alle besluiten van de Algemene Vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

Huishoudelijk en andere reglementen

Artikel 28.

 1. De Algemene Vergadering kan een Huishoudelijk Reglement vaststellen.
 2. Ter regeling van bepaalde activiteiten van de vereniging waarin noch door de Statuten noch het Huishoudelijk Reglement wordt voorzien, kan het bestuur andere reglementen vaststellen.
 3. Het Huishoudelijk Reglement en andere reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.