WYNDRINKE

Yn weelde, tusken blommen, bin ik mei wyn net mijen,
Mar ek yn ’e earmoed drink ik, sûnder freon.
De moanne, as er komt en my sa ferlitten sjocht,
Makket myn skaad wekker: nou binn’ wy mei ús trijen.

Nei Slauerhoff