Wjerklank

Mei Wjerklank jout it Obe Postma Selskip ynformaasje oer de fuortgong fan aktiviteiten, projekten en publikaasjes, mar ek oare nijtsjes oer it wjerfarren fan it Obe Postma Selskip krije der in plak yn. Wjerklank jout graach romte foar gruttere of lytsere stikken oer it wurk en it libben fan Postma. Fierders jout Wjerklank omtinken oan beskriuwingen fan ûndersyksaktiviteiten, fuortgongsferslaggen, útstellen fan (nij) ûndersyk op it mêd fan filosofy, poëtika, skiednis, natuerwittenskip, foarsafier relevant foar de Postmastúdzje.

 1. Wjerklank 23 (2021)
 2. Wjerklank 22 (2018)
 3. Wjerklank 21 (2017)
 4. Wjerklank 20 (2016)
 5. Wjerklank 19 (2016)
 6. Wjerklank 18 (2015)
 7. Wjerklank 17 (2015)
 8. Wjerklank 16 (2014)
 9. Wjerklank 15 (2014)
 10. Wjerklank 14 (2013)
 11. Wjerklank 13 (2013)
 12. Wjerklank 12 (2012)
 13. Wjerklank 11 (2012)
 14. Wjerklank 10 (2011)
 15. Wjerklank 9 (2011)
 16. Wjerklank 8 (2010)
 17. Wjerklank 7 (2010)
 18. Wjerklank 6 (2009)
 19. Wjerklank 5 (2009)
 20. Wjerklank 4 (2008)
 21. Wjerklank 3 (2008)
 22. Wjerklank 2 (2007)
 23. Wjerklank 1 (2007)