Obe Postma: Iets uit de geschiedenis van het rekenen

Inleiding

Lezing door Obe Postma voor het Natuurkundig Genootschap in Groningen op 15 januari 1901.
Handschrift in de Obe Postma Samling in het archief van Tresoar te Leeuwarden, toegangsnummer 200-03, inventarisnummer 27.

Opmerkingen
-a- Doorhalingen zijn niet opgenomen, onderstrepingen zoveel mogelijk wel.
-b- De tekst is zoveel mogelijk in de moderne spelling gezet.
-c- Tussen {…} zijn (manifeste of vermoede) omissies, uitgeschreven afkortingen, moeilijk leesbare woorden met een vraagteken en commentaar cursief opgenomen.
-d- Schijnbaar overtollige teksten zijn aangegeven tussen […?].
-e- Buitenlandse woorden zijn cursief geschreven.
-f- Kleine verschrijvingen en de interpunctie zijn zo veel mogelijk gecorrigeerd zonder deze aan te geven.
-g- De bladnummers uit het handschrift zijn bij het begin van elk blad aangegeven met [Blad …].
-h- Als Postma citeert uit een boek, is die tekst letterlijk en cursief overgenomen.
-i- In de voetnoten zijn personen van een klein commentaar voorzien en aardrijkskundige namen zonodig uitgelegd.
Verder zijn rekenkundige uiteenzettingen uitgelegd, zodat de oude rekenmethoden helder worden. Ook zijn de uitkomsten van de besproken opgaven met enig commentaar gegeven.
-j- Titels zijn aan de verschillende delen van de lezing voor de duidelijkheid gegeven. Zij komen niet voor in het handschrift.