Primêre bibliografy fan it wurk fan Obe Postma

Ferantwurding

Hjirûnder folget yn tiidsrige in oersjoch fan it wurk fan Obe Postma dat yn de rin fan syn libben (1868-1963) ferskynd is. De bibliografy is gearstald troch Bauke van der Veen (It Beaken, jiergong 20, 1958, siden 133-144 en It Beaken, jiergong 28, 1966, siden 94-96), ferbettere en oanfolle mei help fan opjeften dy’t fûn wurde kinne yn A. Feitsma har artikel ‘Obe Postma, un tachtiger yn Fryslôn’ (Trotwaer, 13e jiergong, 1981, siden 12-65) en mei help fan opjeften fan Roel Demmink trochjûn oan Philippus Breuker. Fierdere korreksjes en oanfollingen koene oanbrocht wurde tanksij ynljochtings opjûn troch Philippus Breuker en Tineke Steenmeijer-Wielenga en nei rieplachtsjen fan Brinkman’s Catalogus en de online publykskatalogus fan Tresoar. Postume publikaasjes fan Postma syn wurk binne net yn dizze list opnommen, om’t it dan meast giet om werprintingen. Ek is ôfsjoen fan it opneamen fan de boarnen fan de losse fersepublikaasjes, mei’t dy efteryn de lêstferskynde Samle fersen (2005) al neamd wurde. Foar wat dat lêste oanbelanget, is in útsûndering makke foar dy publikaasjes fan fersen dy’t yn Postma syn studintetiid ferskynd binne dy’t net yn de troch himsels sammele fersen opnommen binne (Samle fersen, 1949). Wurk dat net by Postma syn libben publisearre is, kin behalven yn de lêstferskynde Samle fersen, ûnder oare ek op dit webstee fûn wurde.

Wat de oardering oanbelanget it folgjende: wurk dat op datum, wike of moanne (neffens de opjefte fan yn de boarne) datearre wurde kin, wurdt ûnder it jier fan ferskinen earst opjûn, dêrnei folget neffens it abie fan de titel dat wurk dêr’t dy krektere datearring yn de boarne net fan opjûn is. Wat it plak fan útjefte en de namme fan de útjouwer oangeane: dy binne, foar sa fier bekend, allinne neamd as it om monografyen giet; dus net by jierboeken, periodiken of kranten.

Ek dizze bibliografy is net folslein en grif net sûnder flaters, sa ûntbrekke bygelyks de sechsde en sânde printinge fan J. Kors syn Beschrijvende meetkunde, dêr’t yn 1912 de fiifde troch Postma wersjoene printinge fan ferskynde en yn 1927 de achtste. Om’t lykwols nearne yn de besteande bibliografyske beskriuwingen en katalogy de sechsde en sânde printingen te finen binne, koene dy hjir net neamd wurde, ek al sille dy sûnder mis bestean of bestien hawwe.

Graach sis ik tank ta oan allegearre dy’t harren gegevens beskikber steld hawwe om dizze digitale publikaasje mooglik te meitsjen. Ik hoopje dat elk dy’t belang stelt yn de persoan en/ of it wurk fan Obe Postma op in maklike en tagonklike manier holpen is mei dit oersjoch.

Jelle Krol, fakreferint Tresoar


1886
O. [neffens A. Feitsma is O. foar it neist: Obe Postma], Lente-liefde, yn: Almanak van den Amsterdamschen Studentenbond voor het jaar 1887, [ferskynd ein 1886], 4-5.

O. [neffens A. Feitsma is O. foar it neist: Obe Postma], In Frysk liet, yn: Almanak van den Amsterdamschen Studentenbond voor het jaar 1887, [ferskynd ein 1886], 4-5.

1887
Memini [neffens A. Feitsma is Memini foar it neist: Obe Postma], Stille boden, yn: Almanak van den Amsterdamschen Studentenbond voor het jaar 1888, [ferskynd ein 1887], 5-6.

Memini [neffens A. Feitsma is Memini foar it neist: O. Postma], Hwet ik woe, yn: Almanak van den Amsterdamschen Studentenbond voor het jaar 1888, [ferskynd ein 1887], 73-74.

1888
O. [neffens A. Feitsma is O. foar it neist: Obe Postma], De dichter, yn: Almanak van den Amsterdamschen Studentenbond voor het jaar 1889, [ferskynd ein 1888], 4-5.

1890
O. Postma, Over latijn en grieksch en nog wat, yn: Alma Mater, Orgaan van den Amsterdamschen Studentenbond, nr. 8, (Vrijdag 16 Mei).

[Net ûndertekene artikel; neffens A. Feitsma faaks fan Obe Postma], Goud of wat anders, yn: Alma Mater, Orgaan van den Amsterdamschen Studentenbond, nr. 11, (Dinsdag 1 Juli).

P. [neffens A. Feitsma faaks Obe Postma] resinsje fan: Graaf Essex, treurspel in 5 bedrijven en 7 tafereelen, door Heinrich Laube, yn: Alma Mater, Orgaan van den Amsterdamschen Studentenbond, nr. 14, (Donderdag 16 October).

[Net ûndertekene artikel; neffens A. Feitsma faaks fan Obe Postma], Bondsnieuws, yn: Alma Mater, Orgaan van den Amsterdamschen Studentenbond, nr. 14, (Donderdag 16 October).

1892
Brieven uit Amsterdam, yn: Leeuwarder Courant, 8 okt. 1892.
Brieven uit Amsterdam, yn: Leeuwarder Courant, 17 okt. 1892.
Brieven uit Amsterdam, yn: Leeuwarder Courant, 31 okt. 1892.
Brieven uit Amsterdam, yn: Leeuwarder Courant, 7 nov. 1892.
Brieven uit Amsterdam, yn: Leeuwarder Courant, 14 nov. 1892.
Brieven uit Amsterdam, yn: Leeuwarder Courant, 21 nov. 1892.
Brieven uit Amsterdam, yn: Leeuwarder Courant, 28 nov. 1892.
Brieven uit Amsterdam, yn: Leeuwarder Courant, 5 dec. 1892.
Brieven uit Amsterdam, yn: Leeuwarder Courant, 12 dec. 1892.
Brieven uit Amsterdam, yn: Leeuwarder Courant, 19 dec. 1892.
Brieven uit Amsterdam, yn: Leeuwarder Courant, 24 dec. 1892.

1893
Brieven uit Amsterdam, yn: Leeuwarder Courant, 2 jan. 1893.

1895
Iets over uitstraling en opslorping. Proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Wis- en Natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam op gezag van den Rector Magnificus dr. D. E. J. V&ölter, Hoogleraar in de faculteit der Godgeleerdheid in het openbaar te verdedigen op zaterdag 16 februari 1895 des namiddags om 3½ uur door Obe Postma. Groningen, 1895, mei stellings.

1903
Het meten, een kennistheoretische studie. Groningen, Wolters, 1903.

1905
Kors, J., Leerboek der algebra met opgaven, tweede druk nagezien door dr. O. Postma. Groningen, Noordhoff, 1903 en 1905, 2 dln.

1906
Iets over de grootheid H. in Boltzmann’s, Vorlesungen über Gastheorie, yn: Verslag van de Gewone Vergadering der Wis- en Natuurkundige Afdeeling van 27 januari 1906 [ferskynd 7 februari 1906], dl. 14, 602-611. Amsterdam, Koninklijke Akademie van Wetenschappen, 1906.

Kors, J., Leerboek der stereometrie met opgaven, tweede druk herzien door dr. O. Postma. Groningen, Noordhoff, 1906.

1907
Klankboarne, Forjit my net, 1907, nr. 1/2, jan./feb. 1907, 27-38 [boekbesprek].

Beweging van molecuul-systemen waarop geene uitwendige krachten werken, yn: Verslag van de Gewone Vergadering der Wis- en Natuurkundige Afdeeling van 30 november 1907, [ferskynd 11 december 1907], dl. 15, 332-349. Amsterdam, Koninklijke Akademie van Wetenschappen, 1907.

Nog iets over de grootheid H. en de Maxwell’sche snelheidsverdeeling, yn: Verslag van de Gewone Vergadering der Wis- en Natuurkundige Afdeeling van 29 december 1906 [ferskynd 11 december 1907], dl. 15, 498-506. Amsterdam, Koninklijke Akademie van Wetenschappen, 1907.

Kors, J., Beschrijvende meetkunde I, 4e druk herzien door dr. O. Postma. Groningen, Noordhoff, 1907.

1908
Over de kinetische afleiding van de Tweede Hoofdwet der Thermodynamica, yn: Verslag van de Gewone Vergadering der Wis- en Natuurkundige Afdeeling van 31 october 1908 [ferskynd 12 november 1908], dl. 16, 330-342. Amsterdam, Koninklijke Akademie van Wetenschappen, 1908.

1909
Over de grondslagen der waarschijnlijkheidsrekening, yn: Nieuw Archief voor Wiskunde, Tweede reeks, achtste dl., 214-240.

1910
De wet van het toeval, yn: Nieuw Archief voor Wiskunde, Tweede reeks, negende deel, 1-21.

1912
Gevallen van gelijke kans, yn: Archief voor de Verzekeringswetenschap en aanverwante vakken, dl. XIII, aflevering 3, december 1912, 1-6.

Kors, J., Beschrijvende meetkunde Deel I, 5e druk herzien door dr. O. Postma. Groningen, Noordhoff, 1912.

1914
Korte geschiedenis der Rijks Hoogere Burgerschool te Groningen 1864-1914, yn: Derde Gedenkboek van de Rijks Hoogere Burgerschool te Groningen. Groningen, Wolters, 1914, 1-20.

Dr. J. Kors, yn: Derde Gedenkboek van de Rijks Hoogere Burgerschool te Groningen. Groningen, Wolters, 1914, 24.

1915
Entropie en waarschijnlijkheid, yn: Verslag van de Gewone Vergadering der Wis- en Natuurkundige Afdeeling van 30 november 1915 [ferskynd 18 december 1915], dl. 24, 896-905. Amsterdam, Koninklijke Akademie van Wetenschappen, 1915.

1916
Kors, J., Leerboek der stereometrie met opgaven, 3e druk herzien door dr. O. Postma. Groningen, Noordhoff, 1916.

1918
Yetris “ús ljeave heitelân”, Fryslân, nr. 4, apr. 1918, 99-101.

Over de wrijving in verband met de Brownsche beweging, yn: Verslag van de Gewone Vergadering der Wis- en Natuurkundige Afdeeling van 29 september 1918, dl. 27, 388-395. Amsterdam, Koninklijke Akademie van Wetenschappen, 1918.

Fryske lân en Fryske libben: fersen. Snits, Osinga, 1918.

1919
“Sate” en “State”, yn: Swanneblommen, 1e jiergong, 1e jefte, feb. 1919, 22-23.

It Frysk yn ‘e 16e ieu, yn: Swanneblommen, 1e jiergong, 2e jefte, apr. 1919, 63-64.

In pear opmerkingen, it boek fen Uilkema oer it Fryske boerehûs oangeande, yn: Swanneblommen, 1e jiergong, 2e jefte, apr. 1919, 69-71.

Pryster, Prester, Preester, yn: Swanneblommen, 1e jiergong, 6e jefte, desimber 1919, 209-210.

1920
Eamelsman, indersman ef . . . . ?, yn: It Heitelân, 1e jiergong, nr. 51, 14 feb. 1920, 395.

De greatens fen ús pounsmiette, yn: Swanneblommen, 2e jiergong, 1e jefte, feb. 1920, 34-36.

Ho is de pounsmiette ús Fryske lânmiette wirden?, yn: Swanneblommen, 2e jiergong, 3e jefte, jun. 1920, 100-108.

Yetris de greatens fen in pounsmiet, yn: Swanneblommen, 2e jiergong, 4e jefte, sep. 1920, 134-135.

1921.
Kors, J., Leerboek der stereometrie, 4e druk herzien door dr. O. Postma. Groningen, Noordhoff, 1921.

Versluijs, J., Vlakke driehoeksmeting met vraagstukken, 14e druk herzien door dr. O. Postma. Groningen, Noordhoff, 1921.

1923
Esschen op de Friesche klei, Driemaandelijkse bladen, 20e jaargang, 1923, 17-26.

Fryske lân en Fryske libben: fersen, 2e form. printinge. Snits, Brandenburgh, Boschma & Co., 1923.

1924
Een Friesch dorp in 1546 [Koarnwert], yn: De Vrije Fries, 27ste dl., 8-17.

Virga en Pes in de registers der kloosters te Fulda en te Werden, bijdrage tot de kennis van de oud-friesche hoeve, yn: De Vrije Fries, 27ste dl., 268-301.

Versluijs, J., Vlakke driehoeksmeting met vraagstukken, 15e druk herzien door dr. O. Postma. Groningen, Noordhoff, 1924.

1925
Westerbjirrum en Dykshoarne, yn: It Heitelân, 7e jiergong, nr. 22, 30 maeije 1925, 267-268.

Verdronken plaatsen aan de Westkust van Friesland, yn: Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, Tweede serie, dl. XLII, 1925, 386-391.

Kors, J., Leerboek der stereometrie, met opgaven, 5e druk herzien door dr. O. Postma. Groningen, Noordhoff, 1925.

1926
Verdronken plaatsen aan de Westkust van Friesland (Naschrift), yn: Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, Tweede serie, dl. XLIII, 1926, 74-75.

Versluijs, J., Vlakke driehoeksmeting met vraagstukken, 16e druk herzien door dr. O. Postma. Groningen, Noordhoff, 1926.

De begrenzing van de Middelzee, yn: Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, Tweede reeks, dl. XLIII, 1926, 155-167.

1927
Kors, J., Beschrijvende meetkunde, 8e druk herzien door dr. O. Postma. Groningen, Noordhoff, 1927.

1928

Boekskôging. Dage, Fersen I, fen D. Kalma: J. Kamminga, Dokkum, 1927, yn: De Holder, 3e jiergong, 1928, nr. 1, 14-16.

De zoogenaamde vier-jaarlijksche verdeeling van de hemrik, yn: De Vrije Fries, 28ste dl., 34-52.

De gemeene scharren van Hindeloopen en Molkwerum, (Bijdrage tot de geschiedenis van den frieschen grond), yn: De Vrije Fries, 28ste dl., 353-401.

1929
De Fryske boerkerij om 1600 hinne, (lêzing hâlden to Ljouwert yn Augustus 1928), yn: It Heitelân, 11e jiergong, nr. 5, mrt. 1929, 137-141 en yn: It Heitelân, 11e jiergong, nr. 6, jun. 1929, 163-167.
Ek as boekje útjûn. De Fryske boerkerij om 1600 hinne, Lêzing to Ljouwert hâlden yn Augustus 1928. Snits, Brandenburgh & Co., 1929.

De ljochte ierde: nije fersen. Snits, Brandenburgh & Co., 1929. (De Fryske Bibleteek, nr. 16.)

Versluijs, J., Vlakke driehoeksmeting met vraagstukken, 17e druk herzien door dr. O. Postma. Groningen, Noordhoff, 1929.

1931
Sporen van oud-communaal grondbezit, yn: Leeuwarder Courant, 5 en 15 sep. 1931.

1932
Versluijs, J., Vlakke driehoeksmeting met vraagstukken, 18e druk herzien door dr. O. Postma. Groningen, Noordhoff, 1932.

“Truchstrinzede ritherne” en de verdeeling van de hemrik, yn: De Vrije Fries, 31ste dl., 91-103.

1933
Oer B. E. Siebs: Grundlagen und Aufbau der alt-friesischen Verfassung, yn: It Heitelân, 15e jiergong, nr. 2, feb. 1933, 49-50 [boekbesprek].

Gedichten fen Rilke / oerset fen O. Postma. Snits, Brandenburgh & Co., 1933. (De Fryske bibleteek, nr. 28.)

1934
De Friesche kleihoeve, Bijdrage tot de geschiedenis van den cultuurgrond vooral in Friesland en Groningen, met veertien kaarten. Uitgegeven door het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde te Leeuwarden. Leeuwarden, 1934.

1935
Swannejachten, yn: It Heitelân, 17e jiergong, nr. 4, apr. 1935, 89-90.

It plûmgraefskip yn Fryslân, yn: It Heitelân, 17e jiergong, nr. 5, maeije 1935, 111.

Alde Fryske Lânboutastânnen, yn: It Heitelân, 17e jiergong, nr. 12, des. 1935, 269-274.

Het Rekenboek van het Hasker Convent (1500-1520), yn: De Vrije Fries, 33ste dl., 1-28.

De huishouding van een Fries klooster rond 1500. [Ferslach fan in lêzing foar de Prov. Underwysrie. Opplakte kranteknipsels út:] Ons Noorden, 1935.

Maitiid; [muz. fen] P.A. Hettinga. [Snits, Hettinga], [1935].

1936
It testemint fen de mem fen Greate Pier, yn: It Heitelân, 18e jiergong, nr. 2, feb. 1936, 33-35. Ferbettering op side 53.

Side 63, yn: It Heitelân, 18e jiergong, nr. 4, apr. 1936, 75-76.

In frjeonlik forsiik, yn: It Heitelân, 18e jiergong, nr. 8, aug. 1936, 183.

Eat oer winterbiswieren en winterformeits yn Fryslân by âlds, yn: It Heitelân, 18e jiergong, nr. 12, des. 1936, 270-274.

1937
Das friesische Bauernhaus, seine Verbreitung und Entwicklungsgeschichte, von dr. Kurt Junge; Verlag Gerhard Stalling Oldenburg, i.O., 1936, yn: It Heitelân, 19e jiergong, nr. 4, apr. 1937, 92 [boekbesprek].

Binhûs en bûthús, yn: It Heitelân, 19e jiergong, nr. 10, okt. 1937, 238-239.

Presterhuzen en molkenkeamers, yn: It Heitelân, 19e jiergong, nr. 11, nov. 1937, 260-261. Neiskrift fan S. J. van der Molen.

Dagen: fersen. Snits, Brandenburgh & Co., [1937]. (Frisia rige, nr. 2.)

De Fryske boerkerij en it boerelibben yn de 16e en 17e ieu. Snits, Brandenburgh & Co., 1937. (Frisia-rige, nr. 5.)

Over het Friesche boerenhuis in de 16e en 17e eeuw, yn: De Vrije Fries, 34ste dl., 6-28.

In pear “nomina topographica”, Aech of Aeght, Feit, yn: Frysk Jierboek 1937, 124-129.

1938
Oanteikeningen oer it Fryske boerehûs fen S. J. van der Molen, Brandenburgh en Co., Snits., yn: It Heitelân, 20e jiergong, nr. 3, mrt. 1938, 70-71 [boekbesprek].

Mear of mar grinssleat? yn: It Heitelân, 20e jiergong, nr. 4, apr. 1938, 83.

Swierrichheden by it oersetten fen de fia-eth út it Emsiger rjucht, yn: Frysk Jierboek 1938, 168-173.

Cleedrift en clewendene, yn: Frysk Jierboek 1938, 173-175. [Mei neiskrift op side 175.]

1939
Doarp en hemrik, yn: Leeuwarder Courant, 12 jan. 1939.

De “Tesk-Laow” fen “Achelim”, histoarysk biskôge, yn: It Beaken, 1e jiergong, nr. 2, jan. 1939, 56-62.

Oer de namme “van Adelen”, yn: It Beaken, 1e jiergong, nr. 3, mrt.1939, 86-87.

Sleauwe wirden, yn: It Heitelân, 21e jiergong, nr. 4, apr. 1939, 83.

De Krinzerearm, yn: It Beaken, 1e jiergong, nr. 4, maeije 1939, side 107-109.

In pear opmerkingen (Emo en Menko-, Kor-n.), yn: It Heitelân, 21e jiergong, nr. 6, jun.1939, 132-133.

Neiskrift by: L. Hofstra, Kleedrift en Klaauwengang, yn: It Beaken, 1e jiergong, nr. 5, aug. 1939, 159.

Kor-n, yn: It Heitelân, 21e jiergong, nr. 8, aug. 1939, 177.

Neiskrift by: G. Knop, De namme “Adelen”, yn: It Beaken, 1e jiergong, nr. 6, sep. 1939, 196.

Ut in pear âlde doarpsrekkenboeken, yn: It Heitelân, 21e jiergong, nr. 12, des. 1939, 280-282.

De Saksische jaartax in Friesland, yn: De Vrije Fries, 35ste dl., 51-82.

1940
O. Santema, Ta de Skiednis fen Toppenhuzen en Twellegea, yn: Sljucht en Rjucht, 44e jiergong, nr. 7, 17 feb. 1940, 107 [boekskôging].

Eat oer grytman en skoalmaster yn Gysbert Japiks’ tiid, yn: Fryslân, 21e jiergong, 1e jefte, feb. 1940, 4-6.

Gawech, Gaweij-Gau, Geau, yn: It Beaken, 2e jiergong, nr. 2, mrt. 1940, 61-64.

Fynsten en fragen [oer de ferklearring fan ‘e nammen Flieterpen en War], yn: De Pompeblêdden, 13e jiergong, 1940, nr. 3, 71-72. [Postma beänderet hjiryn in pear fragen fan E. S. de Jong.]

Feit, yn: It Beaken, 2e jiergong, nr. 3, maeije 1940, 95-96. Neiskrift by: G. Karsten, Nogmaals Gaweg, Gaweij-Gau, Geau, yn: It Beaken, 2e jiergong, nr. 4, sep. 1940, 107-109.

Neiskrift by: G. Karsten, Voor de derde maal Gawech, Gaweij-Gau, Geau, yn: It Beaken, 2e jiergong, nr. 5, nov. 1940, 133-134.

Op de biwegingsdei, yn: Fryslân, 21e jiergong, 8e jefte, nov. 1940, 118-119.

Nochris “Folksbiweging”, yn: It Heitelân, 22e jiergong, nr. 12, des. 1940, 265.

Eat út it iepenbiere libben fen in Fryske stêd, binammen yn ‘e 18de ieu [Boalsert], yn: It Heitelân, 22e jiergong, nr. 12, des. 1940, 266-268.

’t Wie Snein; [mei muz. fen] P. Folkertsma; útjefte: Sintrale Boeke-Forkeap. Meppel, [R. Feenstra], 1940.

1941
Noch ris “frjemd soldatefolk”, yn: It Heitelân, 23e jiergong, nr. 1, jan. 1941, 8.

Over het ontstaan der oudste Friesche geslachtsnamen, yn: Saxo-Frisia, 3e jaargang, nr. 1-2, 1941, 8-17.

Granderen, Aenwert, Grandiuorum, Utberdum, Bydrage ta de ierdrykskinde fen middelieusk Fryslân, yn: It Beaken, 3e jiergong, nr. 2, maeije 1941, 52-59.

Ga en gawech, yn: It Beaken, 3e jiergong, nr. 4, sep. 1941, 98-100. Mei neiskrift fan Tsj. G. de Vries.

Nei oanlieding fen “It Fryske doarp”, yn: It Heitelân, 23e jiergong, nr. 10, okt. 1941, 202.

In pear oantekeningen út ‘e 17e en 18e ieu de stêd Harns oangeande, yn: It Heitelân, 23e jiergong, nr. 12, des. 1941, 239-242.

Doarpsmienskip / O. Postma, J.J. Kalma, E.B. Folkerstma. Dokkum, Kamminga, 1941. [Befettet: Doarp / O. Postma. De bitsjutting fen it doarp / J.J. Kalma. De ienheit fen it doarp / E.B. Folkertsma.]

De Friesche steden en haar “uitburens”, yn: De Vrije Fries, 36ste dl., 102-130.

It Fryske doarp as tsjerklike en wrâldske ienheid foar 1795. Snits, Brandenburgh & Co., 1941. (Frisia-rige, nr. 27.)

De pallia fen Fulda en Werden, Reil en reilmerk, yn: Frysk Jierboek 1941, 77-89.

1942
Bordmagad, yn: Frysk Jierboek 1942, 98-99.

1943
Noch eat oer Greate Pier en syn geslacht, yn: Frysk Jierboek 1943, 150-158.

1946
De “foermatten” fen Ezinge en de Fryske boerepleats, yn: It Heitelân, 24e jiergong, nr. 2, feb. 1946, 34-35. [Ferbettering op side 54.]

Oer de “Corpora” fan de Fryske kleasters en hwat der út fuortkaem, yn: It Beaken, 8e jiergong, nr. 1, mrt. 1946, 11-16.

Oer de “Corpora” fan de Fryske kleasters en hwat der út fuortkaem (slot), yn: It Beaken, 8e jiergong, nr. 2, jul. 1946, 18-21. [Dit artikel is net ûndertekene mei Postma, mar mei “R.A. to Ljouwert”.]

Nei oanlieding fan twa Slauerhoff-Oktobernûmers, yn: It Heitelân, 24e jiergong, nr. 12, des. 1946, 286-288.

Forlikinge fen de nammen út de Abtelibbens fen Sibrandus Leo mei dy út de Gesta Abbatum Orti Sancte Marie, yn: Frysk Jierboek 1946, 156-169.

Personen of Geslachten in plaatsnamen en boerderijnamen? yn: De Vrije Fries, 38ste dl., 29-53.

In pleats fan it jier 855 yn ús tiid weromfoun? yn: Frysk Jierboek 1946, 150-156.

It sil bistean: fersen. Snits, Brandenburgh & Co., 1946 [i.e. 1947]. (Frisia-rige, nr. 37.)

1947
Oer “Nije Gedichten” fan D. A. Tamminga, yn: It Heitelân, 25e jiergong, nr. 4, apr. 1947, 89-90. [boekskôging]

Heeft het Friese boerenhuis in zandstreken en op de klei dezelfde ontwikkeling doorgemaakt? yn: Een kwart eeuw Oudheidkundig Bodemonderzoek, Gedenkboek A. E. van Giffen, Directeur van het Biologisch-Archaeologisch Instituut der Rijksuniversiteit te Groningen 1922 – 17 juni -1947. Meppel, Boom, 1947, 275-288.

It Frysk Jierboek fan 1946, yn: It Heitelân, 25e jiergong, nr. 7-8, jul.-aug. 1947, 183-184 [boekskôging].

Alde kontrakten oer it bouwen fan huzen, yn: It Heitelân, 25e jiergong, nr. 9, sep. 1947, 193-195.

Tankwurd, [s.l. : s.n.], 1947. [1 grammofoanplaat 78 tpm., 10-10-1947. Befettet: Tankwurd G.J.-priis útsprutsen troch O. Postma.]

Fan it Fryske lân, [s.l. : s.n.], 1947. [1 grammofoanplaat 78 tpm., 10-10-1947. Befettet: foardracht troch Douwe Tamminga fan it fers: Fan it Fryske lân fan O. Postma].

Yn ‘e foarsimmer [foarlêzen 10-10-1947 troch D.A. Tamminga by de útrikking fan de G.J.-priis oan Obe Postma]. [Opslein op c.d. Pak 1 en 2, nûmer 50 en op dvd.]S.l. : s.n.], 1947.

Gysbert Japicx’ tsjustere jierren, yn: Frysk en Frij, 3e jiergong, nr. 44, 31 okt. 1947.

Eat oer Fryske boargershuzen yn de 16e, 17e en 18e ieu, yn: It Heitelân, 25e jiergong, nr. 12, des. 1947, 271-274.

It sil bistean: fersen. Snits, Brandenburgh & Co., 1946 [i.e. 1947]. (Frisia-rige, nr. 37.)

1948
De Huizumer school, yn: Nieuw Friesland, 24 jan. 1948.

[Mei M. Wiegersma en D. F. Wouda,] Forslach fan de Kommisje foar de priisfraech oer de Binnendiken en Slieperdiken fan Fryslân, yn: It Beaken, 10e jiergong, nr. 1, feb. 1948, 1-5.

Starum om 1600 hinne in deade stêd? De Pompeblêdden, 19e jiergong, 1948, nr. 3, 69-70.

Oer merken, hânmerken, húsmerken, yn: It Beaken, 10e jiergong, nr. 2, apr. 1948, 35-45.

Gysbert Japicx oanhelle, yn: It Heitelân, 26e jiergong, nr. 4, apr. 1948, 78.

Nei oanlieding fan Psalm 130, yn: De Tsjerne, 3e jiergong, nr. 8, aug. 1948, 252-254.

De Joast Halbertsmapriis en Skylgeralân, yn: Frysk en Frij, 4e jiergong, nr. 42, 29 okt. 1948.

In dûbele lokwinsk, yn: “Om it erfskip”, de útrikking fan de Gysbert Japicx en de dr. Joast Halbertsma-priis op freed 29 oktober 1948 to Boalsert, gearstald fan E. S. de Jong. Boalsert, Osinga, 1948.

Noch hwat duplyk, yn: De Tsjerne, 3e jiergong, nr. 11, nov. 1948, 350-351.

“Het land van Rembrand” en Fryslân, yn: It Heitelân, 26e jiergong, nr. 12, des. 1948, 264-266.

Ploeggang en Hoevenstelsel, yn: De Vrije Fries, 39ste dl., 17-48.

1949
Ta de moarn-Lunchroom-Jolm, in forgelykjende biskôging, yn: De Tsjerne, 4e jiergong, nr. 3, mrt. 1949, 65-70.

Foroarjen fan in pear nammen, yn: De Pompeblêdden, 20e jiergong, 1949, nr. 4, 79-80.

Harke en riuwe, yn: Leeuwarder Courant, 23 mei 1949.

Handel en forkear yn Fryslân yn de tiid fan Gysbert Japicx, yn: It Heitelân, 27e jiergong, nr. 5, maeije 1949, 99-101; 27e jiergong nr. 6, jun. 1949, 127-129; 27e jiergong nr. 7-8, jul.-aug. 1949, 153-156.

Frieslands strijd tegen het water door P. G. Bins, uitgegeven in samenwerking met de Kon. Ned. Toeristenbond (A. N. W. B.) door de Provinciale Friese Vereniging voor Vreemdelingenverkeer. Leeuwarden 1949, yn: Frysk en Frij, 5e jiergong nr. 23, 10 jun.1949 [boekbesprek].

Bylden út Grinslân I, yn: Frysk en Frij, 5e jiergong, nr. 37, 23 sep. 1949.

Bylden út Grinslân II, yn: Frysk en Frij, 5e jiergong, nr. 38, 30 sep., 1949.

Bylden út Grinslân III, yn: Frysk en Frij, 5e jiergong, nr. 39, 7 okt. 1949.

Bylden út Grinslân IV, yn: Frysk en Frij, 5e jiergong, nr. 40, 14 okt. 1949.

Bylden út Grinslân V, yn: Frysk en Frij, 5e jiergong, nr. 43, 4 nov. 1949.

Jong en libben, yn: In materna lingua, Tinkboekje útjown ta gelegenheit fan de útrikking Gysbert Japicxpriis oan de hear Fedde Schurer, Boalsert, Osinga, 1949, 9-12.

Simboal of Skiente yn de Folkskunst, yn: It Heitelân, 27e jiergong, nr. 12, des.1949, 272-274.

Samle fersen. Snits, Brandenburgh & Co., 1949. – 2 dln.

1950
Peinjum en de gouden halsbân, yn: It Heitelân, 28e jiergong, nr. 1, jan. 1950, 4.

Noch eat oer Fraenkeraghae, yn: It Beaken, 12e jiergong, nr. 1, jan. 1950, 27-29.

Noch eat oer de Fryske pleats mei in opkeamer, yn: It Beaken, 12e jiergong, nr. 2, mrt. 1950, 61-64.

In stêd sûnder bilestingen? yn: Frysk en Frij, 6e jiergong, nr. 34, 1 apr. 1950.

De oerheit as eksploitant fan bouterrein yn de 16e en 17e ieu, yn: Earebondel ta de tachtichste jierdei fan dr. G. A. Wumkes op 4 septimber 1949, Boalsert, Osinga, 1950, 131-138.

De bijl van Makkum, yn: Leeuwarder Courant, 16 en 18 okt. 1950.

De Friese hoeve in de zandstreken (Een voorlopige oriëntering), yn: De Vrije Fries, 40ste dl., 37-67.

De gemeene dorpsgronden in Oostergoo, wurdearringswurd, útsprutsen út namme fan de advyskommisje foar de takenning fan de dr. Joast Halbertsmapriis, yn: Oer de skied fan ’t hjoed, Tinkboekje útjown ta gelegenheit fan de útrikking fan de Gysbert Japicx- en dr. Joast Halbertsma-priis, respektivelik oan de hearen dr. Y. Poortinga en mr. D. J. Cuipers, gearstald fan E. S. de Jong, Boalsert, Osinga, 1950, 24-27.

De historische ontwikkeling van het waterstaatsrecht in Friesland door mr. J. P. Winsemius, Franeker 1947, yn: De Vrije Fries, 40ste dl., 217-220 [boekbesprek].

Ir. G. J. A. Bouma, l. i., Pleatseboek, de Nije Fryske pleats, N.V. Wed. J. Ahrend en Zoon, Amsterdam 1950, yn: De Vrije Fries, 40ste dl., 220-221 [boekbesprek].

Lânnammen yn forbân mei mienskiplik lângebrûk, yn: Fryske Plaknammen, dl. III, 7-11.

Over enige vreemde Gemeente- en Dorpsgrenzen in Friesland, yn: De Vrije Fries, 40ste dl., 189-199.

Het rekenboek van het Klooster Selwerd 1560-1563, yn: Groningse Volksalmanak, 1950, 72-89.

1951
Moadewurden, yn: It Heitelân, 29e jiergong, nr. 1, jan. 1951, 6.

De doarpsgrinzen, yn: It Beaken, 13e jiergong, nr. 1/2/3, mrt. 1951, 54-59.
Dit artikel stiet yn ‘e Hantlieding foar Geakunde dy’t ek apart ferskynd is.

Hwat foar doarpsstúdzje nedich is, yn: It Beaken, 13e jiergong, nr. 1/2/3, mrt. 1951, 59-62.
Dit artikel stiet yn ‘e Hantlieding foar Geakunde dy’t ek apart ferskynd is.

Nei oanlieding fan “De rechtsomgang van Franekeradeel” troch mrs. G. Overdiep en J. C. Tjessinga, yn: It Beaken, 13e jiergong, nr. 5, okt. 1951, 149-150.

Oer de wurdpearen: waar-weer en war-wer, yn: Fryske Plaknammen, dl. IV, 71-74.

1952
Waren de oude burelanden van Terschelling voormalig kerkelijk bezit? yn: Landbouwkundig Tijdschrift, 64e jaargang nr. 5, mei 1952, 323-324.

De Friese Boer – toen en nu, yn: Friesland, toen . . . nu . . . straks, propaganda-uitgave met officiële medewerking van vele vooraanstaande autoriteiten en instanties in de provincie Friesland, Leeuwarden, Algemeen Publiciteitskantoor, 1952, 85-88.

Wydrum, yn: Us Wurk, 1e jiergong, wintermoanne 1952, 59.

Hoek, J. J. Spahr van der, Geschiedenis van de Friese landbouw. Met medewerking van O. Postma, Uitgegeven door de Friesche Maatschappij van landbouw ter gelegenheid van haar honderdjarig bestaan in 1952, Leeuwarden, 1952, twee delen. Hjiryn: Postma, O., Eerste afdeling, 33-182. Diel 1 waard yn 1954 mei de dr. Joast Halbertsmapriis bekroane.

Van die éne bron : klein gedicht van het land [O. Postma; oerset fan Y. Poortinga, nei de Fryske tekst yn it tinkboek fan de Friese Maatschappij van Landbouw, yn opdracht fan it bestjoer, om te oerlangjen oan de Keningin op it stuit dat de Fryske tekst foardroegen waard. Ljouwert, Lânbouhûs, 1952.] [S.l.], Fedde Dykstra, 1952.

1953
Noarderljocht, Moderne Sweedske poëzij yn oersetting fan Marten Sikkema. Reiddomp-rige, Laverman. Drachten 1953, yn: Frysk en Frij, 9e jiergong nr. 22, 5 jun. 1953 [boekbesprek].

Sport en spyljen as oanlieding ta rjochtsaken yn it 18e ieuske Gaesterlân, yn: It Heitelân, 31e jiergong, nr. 12, des. 1953, 186.

De doorgaande plaatsen en de daarbij behorende meente, yn: De Vrije Fries, 41ste dl., 94-104.

It Fryske doarp as tsjerklike en wrâldske ienheit foar 1795, Twadde hwat oanfolle en forbettere printinge. Snits, Brandenburgh & Co., 1953. Dizze printinge is útjûn fan de Fryske Akademy as earejefte ta de 85ste jierdei fan dr. O. Postma.

Een landmeter aan het werk in de 16e eeuw, yn: Groninger Volksalmanak, 1953, 50-68.

Trije lieten foar alt of baryton mei pianobiglieding; op muzyk set fan Th. Lambooij. Ljouwert, Fedde Dykstra, 1952.

1954
Oer de wevers fan Harns yn de 18e ieu, yn: It Beaken, 16e jiergong, nr. 2, apr. 1954, 33-42.

Dokkum as lân- en séstêd yn it forline, yn: It Beaken, 16e jiergong, nr. 5/6/7, jun. 1954, 150-154.
Dit artikel stiet yn: Dokkum, bolwurk fan it Noarden, dat ek apart ferskynd is.

Hwat oer in Snitser smid yn it midden fan de 16e ieu, yn: It Heitelân, 32e jiergong, nr. 9, sep. 1954, 153-154.

Het Friese zogenaamde “Kadaster van 1505” dat niet van 1505 is, yn: Bijdragen voor de geschiedenis der Nederlanden, dl. VIII, afl. 1-2, 46-49.

Over de hoevevorming in de Friese Zuidwestelijke kuststreek en op Ameland, I., yn: Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 45e jaargang, nr. 1, 20-26.

Over de hoevevorming in de Friese Zuidwestelijke kuststreek en op Ameland, II., yn: Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 45e jaargang, nr. 2, 50-54.
English summary: Development of farmers’ holdings in the south-west Frisian area and on the isle of Ameland, on page 54-55.

1955
Inkele bisûnderheden oer Gaesterlân, yn: De Pompeblêdden, 26e jiergong 1955, nr. 1, 13-15.

Boalsert, stêd en lân, yn: It Beaken, 17e jiergong, nr. 3/4/5, jul. 1955, 115-120.
Dit artikel stiet yn: Boalsert, hert fan Westergoa, dat ek apart ferskynd is.

Ien en oar út it “kalverboek” fan Boalsert, yn: It Heitelân, 33e jiergong, nr. 7-8, jul.-aug. 1955, 116-118.

De foarkar foar Slauerhoff, yn: De Tsjerne, 10e jiergong, nr. 8, aug. 1955, 270-273.

Truchstrinzede Ritherne, yn: Us Wurk, 4e jiergong, nr. 3/4, wynmoanne 1955, 34-35.

Doarp en Pleatsen, yn: It Beaken, 17e jiergong, nr. 6, okt. 1955, 177-182.

Makkum en Statum (In doarp wurdt “vlek”), yn: It Heitelân, 33e jiergong, nr. 12, des. 1955, 207-210.

Een grafelijk dorp in Friesland, yn: De Vrije Fries, 42ste dl., 7-13.

Hoe kin it wurd “Aenwert” de bitsjutting fan “krite” krigen hawwe? yn: Fryske Plaknammen, dl. VII, 39-40.

Oer it Fryske libben fan troch ‘en dei yn ‘e 16e en 17e ieu. Snits, Brandenburgh & Co., 1955, omwurke en oanfolle mei twa haedstikjes. [Nije omwurke en fermeardere útjefte fan hdst. III, It boerelibben, yn: De Fryske boerkerij en it boerelibben yn ‘e 16e en 17e ieu, 1937.]

Oer de pleatsen yn Barradiel, yn: Barradeel, Rapport betreffende het onderzoek van het Lânskip-genetysk Wurkforbân fan de Fryske Akademy. Drachten, Laverman, 1955, 161-169.

Over aanvang en eerste tijd van de Floreenbelasting in Friesland, yn: De Vrije Fries, 42ste dl., 132-143.

Tyole, tyolle, tsjoele ensf., yn: Fryske Plaknammen, dl. VII, 3-4.

Zwaagwesteinde, het ventersdorp op de Friese heide, door K. Sikkema Sr. en K. Sikkema Jr. In het jaar 1954 uitgegeven bij T. Wever te Franeker in opdracht van de Fryske Akademy, yn: De Vrije Fries, 42ste dl., 145-146 [boekbesprek].

1956
Fan in Makkumer skipper en in Makkumer skip, yn: It Heitelân, 34e jiergong, nr. 4, apr. 1956, 63-65.

Oer it Snitser gymnasium goed 70 jier forlyn, Rostra Gymnasii Snecani, 1e jaargang, nr. 4, sep. 1956, 66-68.

In pear opmerkingen nei oanlieding fan It Heitelân fan septimber, yn: It Heitelân, 34e jiergong, nr. 8, okt. 1956, 182.

Oer it Snitser gymnasium goed 70 jier forlyn, Rostra Gymnasii Snecani, 1e jaargang, nr. 5, nov. 1956, 83-85.

Enkele opmerkingen naar aanleiding van deel XIV der Estrikken, yn: Us Wurk, 5e jiergong, nr. 3/4, wintermoanne 1956, 90-95 [Postma makket opmerkings oer: prof. dr. B. H. Slicher van Bath, prof. dr. J. H. Brouwer, mr. P. Gerbenzon, Rienck Hemmema, Rekenboeck off Memoriael (1569-1573), 1956.]

Noch eat oer it wurd “Tsjoele”, yn: Fryske Plaknammen, dl. VIII, 5-6

Over een paar moeilijkheden de geschiedenis van het Rechtsbestel van Appingedam betreffend, yn: Groninger Volksalmanak, 1956, 140-147.

1957
Oer Harnzer keaplju yn de 17e ieu, yn: It Heitelân, 35e jiergong, nr. 2, feb. 1957, 22-24.

Oer de doarpsfolmachten yn Fryslân. Bydrage ta de skiednis fan de Fryske demokrasy, yn: It Beaken, 19e jiergong, nr. 1, feb. 1957, 13-24.

Eat oer in pear Bonnema’s fan Kimswert, yn: It Heitelân, 35e jiergong, nr. 7, sep.-okt. 1957, 136-138.

Oer in kleaster to Makkum, yn: It Beaken, 19e jiergong, nr. 4, okt. 1957, 145-146.

Oer it testamint fan in ûnderpastoar fan it jier 1544, yn: It Heitelân, 35e jiergong, nr. 9, des. 1957, 177-179.

Essen op de Friese klei, yn: De Vrije Fries, 43ste dl., 90-99.

Fan wjerklank en bisinnen: fersen. Drachten, Laverman, 1957.

[Mei mr. H. W. Kuipers,] De grinzen, yn: Baerderadiel, in geakunde. Drachten, Laverman, 1957, 139-144.

In pear nammen út Wûnseradiel, yn: Fryske Plaknammen, dl. IX, 13-14.

Toponymysk Probleem. Oer de adjektivyske foarmingen op -ster, -stra en -stera by Fryske plaknammen, lyk as Houster tille, Bonghuystra saet, Cambuyerstera landen, yn: Fryske Plaknammen, dl. X, 3-6.

1958
In pear wurden ta forklearring [oer de gedichten yn Fan wjerklank en bisinnen], [Heliand], yn: De Tsjerne, 13e jiergong, nr. 2, feb. 1958, 60-61.

In pear bisûnderheden út it tsjerkerekkenboek fan Mullum, yn: It Heitelân 36e jiergong, nr. 2, 34-35.

Fan boer en ambacht, Oantekeningen út Weesrekkeningsboeken, yn: It Beaken, 20ste jiergong, nr. 1/2/3, mrt. 1958, 121-132.

Oantekeningen út in tsjerkerekkenboek [Achlum], De Strikel jiergong 1, nr. 2, mrt. 1958, 20-21.

It boerelibben yn Gaesterlûn roun der yn it forline noch al út: twa-trije hierders foar ien stik lân, oksen foar de ploege, oare nammen, yn: Leeuwarder Courant, 3 mei 1958.

Liuwen yn Fryslân, yn: De Strikel, 1e jiergong, nr. 5, jun. 1958, 71.

Mei brea nei Koarnwert yn 1516, yn: De Strikel, 1e jiergong, nr. 10, nov. 1958, 158.

Noch hwat oer it Makkumer kleaster, yn: It Beaken, 20ste jiergong, nr. 5, nov. 1958, 240.

Enkele opmerkingen Groninger plaatsnamen betreffende, Driemaandelijkse Bladen 10e jaargang, 65-70.

Enkele opmerkingen over Stellingwerver toponiemen, Fryske Plaknammen, dl. XI, 3-4.

Iets over de landerijen van het eiland Schiermonnikoog, yn: Groninger Volksalmanak, 1958, 66-72.

1959
Ynbring fan man en wiif yn 1538, yn: De Strikel, 2e jiergong, nr. 2, feb. 1959, 30.

In pear opmerkingen nei oanlieding fan ‘Pleats en mienskip’ yn It Beaken fan 5 novimber 1958, yn: It Beaken, 21ste jiergong, nr. 5, sep. 1959, 203-204.

Weven en spinnen to Frjentsjer, yn: De Strikel, 2e jiergong, nr. 10, nov. 1959, 149.

In Fryske ynventaris yn Grinzerlân [Peije Eelkema, ein 14e ieu], yn: It Beaken, nr. 6, des. 1959, 21ste jiergong, 213-216.

Ein [ynsprutsen troch Postma sels, op lûdbân foar Giacomo Prampolini. S.l. : s.n.], 1959.

Nog enkele Groninger plaatsnamen, yn: Driemaandelijkse Bladen, 11de jaargang, 90-93.

Oer in pear toponimen hjir en dêr wei, yn: Fryske Plaknammen, dl. XII, 3-5.

De schar- of schaarbrief als reglement voor het gebruik van het gemene veld, yn: Verslagen en mededelingen der Vereniging tot uitgaaf der bronnen van het Oudvaderlandse recht XI (1959), 481-493.

1960
In hânskrift fan Obe Sikkes Bangma, yn: De Strikel, 3de jiergong, nr.1, jan. 1960, 13-14.

Bode en consent, yn: It Heitelân, 38e jiergong, nr. 2, 28.

Fan in lyts Frysk doarpke [Offenwier], yn: It Heitelân, 38e jiergong, nr. 3, 40-41.

Gjin boadskip yn ‘e fastelavent, yn: De Strikel, 3de jiergong, nr. 4, april/maeije 1960, 55.

Oer huzen mei brave keamers en deftige souders, yn: It Heitelân, 38ste jiergong, nr. 4/5, 60-61.

Oer it tiidskrift de Holder (1926-1929), yn: Fryske Stúdzjes oanbean oan Prof. dr. J. H. Brouwer op syn sechtichste jierdei 23 augustus 1960, Assen, Van Gorcum, 1960, 251-254.

Fan healkannen bier, yn: De Strikel, 3de jiergong, nr. 7/8, aug./sep. 1960, 101.

De “Rimen en teltsjes” en de “Camera obscura”, yn: De Tsjerne, 15e jiergong, nr. 9, sep. 1960, 262-263.

Oarkonden yn it lyts, yn: It Beaken, 22ste jiergong, nr. 3, okt. 1960, 113-117.

De dichter Jan Starter as taksateur, yn: De Strikel, 3de jiergong, nr. 10, nov. 1960, 143.

De magistraat van Sneek als beheerder van gemene scharren, yn: De Vrije Fries 44ste dl., 92-101.

Over de positie van het Vlek in Friesland in de tijd van de republiek, yn: De Vrije Fries, 44ste dl, 51-58.

1961
Ljocht en tsjuster yn it Harnzer libben fan de sawntjinde (‘gouden’) ieu, yn: De Strikel, 4de jiergong, nr. 2, feb. 1961, 26-27.

Foar it gerjocht to Frentsjer, yn: De Strikel, 4de jiergong, nr. 6, jun. 1961, 85.

Fan ‘vierendelen’ dy’t gjin fjirdeparten binne, yn: It Beaken, 23ste jiergong, nr. 3, sep. 1961, 105-107.

Oer in keapman yn de Frânske tiid [Eeltsje Haitzes Bonnema te Kimswert], yn: De Strikel, 4de jiergong, nr. 11, nov. 1961, 150-151.

In doarpswinkel fan 1583, yn: It Heitelân, 39ste jiergong, 34-35.

1962
Twa jier lang wei [Gysbert Japicx], yn: De Strikel, 5de jiergong, nr. 3, mrt. 1962, 45-46.

‘Eester’ en ‘hornleger’ as ûnderdielen fan it fjild by de Fryske boerepleats, yn: It Beaken, 24ste jiergong, nr. 2, jul.1962, 144-147.

Oer in proses tusken Bonga en Bonnema, yn: De Strikel, 5de jiergong, nr. 11, nov. 1962, 151.

Biskôgingen oer in pear toponimen [Opsterlân; Bân, band, bant; Keyn, Keyns], yn: Fryske Plaknammen, dl. XIII, 14-17.

In lytse taheakke oan de toponimen fan Eanjum, yn: Fryske Plaknammen, dl. XIII, 10.

Oude dorpsrekeningen in verschillende soorten dorpen, yn: De Vrije Fries, 45ste dl., 113-121.

Slechte betalers in de Gouden eeuw, yn: De Vrije Fries, 45ste dl., 155-160.

1963
Eigen kar, In blomlêzing út de Samle Fersen, Drachten, Laverman, [1963].