Obe Postma Samling, wis- en natuerkundige biblioteek. Beskriuwing

Beskriuwing
De wis- en natuerkundige biblioteek fan dr. Obe Postma, sa’t dy bewarre waard troch dy syn omkesizzer de wiskundige drs. Schelte Elgersma (* Koarnwert, 1932), waard yn 2006 yn eigendom skonken oan it Obe Postma Selskip. It bestjoer fan dat Selskip, besteande út drs. Siebren van der Zwaag (foarsitter), dr. Jan Gulmans (skriuwer), prof. dr. Philippus Breuker, dr. Doekele Elgersma en drs. Tineke Steenmeijer-Wielenga, skonk op syn bar op 9 jannewaris 2007 yn in feestlike gearsit yn de Gysbert Japixseal dy boekerij yn eigendom oan Tresoar. By Tresoar steane de boeken byinoar en binne se bekend as “Obe Postma Samling, wis- en natuerkundige biblioteek.” De synjatuer fan de ôfsûnderlike boeken bestiet út de letterkombinaasje OPS wn en in folchnûmer.

De boeken kinne neffens de fysikus drs. Frans Steenmeijer ferdield wurde yn fiif skiften: natuerkunde, seefeartkunde, stjerrekunde, wiskunde en (wittenskips-)filosofy. Hjirûnder folgje de titels yn dy ûnderskate skiften yn kronologyske folchoarder. Earst it jier, dan de titelbeskriuwing neffens de Mienskiplike Automatisearre Katalogus fan OCLC/PICA, dan de auteurs; dêrnei de synjatuer fan it oan Tresoar skonken eksimplaar mei eventuele annotaasjes, dan de eventuele stekwurden sa’t dy neffens de basisklassifikaasje troch fakreferinten oan it wurk takend binne en ta beslút de plakken/biblioteken dêr’t krekt deselde útjefte ek te finen is. Gauris is it sa dat in eardere of lettere printinge of edysje fan it wurk ek wol yn oare biblioteken te finen is, mar net krekt deselde útjefte as dy’t Postma yn besit hie. De fynplakken fan dy oare edysjes en printingen binne hjirûnder net werjûn. Sa wurdt by it it boek fan Maxwell oer elektrisiteit en magnetisme (ûnder 1883 by Natuerkunde) gjin inkelde oare biblioteek neamd. Dochs binne yn Nederlân yn hast alle wittenskiplike biblioteken of biblioteken mei in wittenskiplike stipefunksje wol ferlykbere titels oanwêzich: yn Tresoar bygelyks in oarspronklike Ingelsktalige útjefte út 1892. Allinne it boek fan Adolf Dronke (Natuerkunde, 1882) is frij unyk; yn it bûtenlân binne wol eksimplaren fan dy útjefte bekend, mar yn Nederlân net.

drs. Jelle Krol, fakreferint Tresoar

Sjoch ek de Inleiding (Nederlansk)!


Natuerkunde

(21 titels)

1878
Theorie der Wärme / von J. Clerk Maxwell ; autorisirte deutsche Ausgabe übers. nach der vierten Auflage des Originals von F. Neesen. – Braunschweig : Vieweg, 1878. – XVI, 382 p. ; 22 cm

AUTEUR(S) James Clerk Maxwell (1831-1879) F. Neesen

SYNJATUER TRESOAR: OPS wn 33

STEKWURDEN 33.25 thermodynamica; Warmte, Thermodynamica ; Handboeken (vorm)

EK YN:
Universiteit Leiden
Universiteitsbibliotheek Maastricht

1879
A treatise on the mathematical theory of the motion of fluids / by Horace Lamb. – Cambridge [etc.] : University Press, 1879. – 258 p. : ill. ; 23 cm

AUTEUR(S) Horace Lamb

SYNJATUER TRESOAR: OPS wn 34

EK YN:
Universiteit van Amsterdam
Rijksuniversiteit Groningen
Universiteit Leiden
Universiteit Utrecht

1882
Einleitung in die analytische Theorie der Wärmeverbreitung unter Benutzung der hinterlassenen Papiere der Herren Professoren Dr. A. Beer und Dr. J. Plücker / von Adolf Dronke. – Leipzig : Teubner, 1882. – 96. : ill. ; 24 cm

AUTEUR(S) Adolf Dronke (1837-1898)

SYNJATUER TRESOAR: OPS wn 52

1882
A treatise on dynamics of a particle : with numerous examples / by Peter Guthrie Tait and William John Steele. – 5th ed., carefully rev. – London : Macmillan, 1882. – xi, 411 p. ; 20 cm

AUTEUR(S) Peter Guthrie Tait (1831-1901) William John Steele

SYNJATUER TRESOAR: OPS wn 51

STEKWURDEN 33.11 klassieke mechanica, 31.81 mathematische fysica; Klassieke mechanica, Mathematische fysica ; Leermiddelen (vorm)

EK YN:
Universiteitsbibliotheek Maastricht

1883
Lehrbuch der Electricität und das Magnetismus / von James Clerk Maxwell ; autorisirte deutsche Übersetzung von B. Weinstein ; mit zahlreichen Holzschnitten und 14 Tafeln. – Berlin : Springer, 1883. – 2 dl. : ill. ; 24 cm Met reg.

AUTEUR(S) James Clerk Maxwell (1831-1879) B, Weinstein

SYNJATUER TRESOAR: OPS wn 36

STEKWURDEN 33.16 elektromagnetisme; Elektriciteit, Magnetisme (fysica), Elektromagnetisme

1885
Leerboek der natuurkunde en van hare voornaamste toepassingen / door J. Bosscha Jr. – Leiden : Sijthoff, 1883-1885. – 3 dl. : ill. ; 23 cm Index.

AUTEUR(S) Johannes Bosscha (1831-1911)

SYNJATUER TRESOAR: OPS wn 35

3 dl. yn 2 bannen – In part fan diel 3 ynbûn by diel 1 Mei hs. oant. van Obe Postma yn dl. 3

STEKWURDEN 33.00 natuurkunde: algemeen; Natuurkunde, Toepassingen ; Leermiddelen (vorm)

EK YN:
Universiteit van Amsterdam
Legermuseum Delft
Museum Boerhaave Leiden
Universiteit Utrecht
Universiteitsbibliotheek Maastricht
Bibliotheek Arnhem

1887
Leitfaden der praktischen Physik : mit einem Anhange ‘Das absolute Mass-System’ / von F. Kohlrausch. – 6e vermehrte Aufl. – Leipzig : Teubner, 1887. – xxi, 364 p. : ill. ; 23 cm 1e uitg. 1870. – Met reg.

AUTEUR(S) Friedrich Wilhelm Georg Kohlrausch (1840-1910)

SYNJATUER TRESOAR: OPS wn 53

STEKWURDEN 33.03 meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde; Experimentele natuurkunde; Leermiddelen (vorm)

EK YN:
Universiteit van Amsterdam

1891
The elementary part of a treatise on the dynamics of a system of rigid bodies : being part I. of a treatise on the whole subject : with numerous examples / by Edward John Routh. – 5th ed., revised and enlarged. – London [etc.] : Macmillan, 1891. – XIII, 412 p. : ill. ; 23 cm 1st ed. 1860.

AUTEUR(S) Edward John Routh (1831-1907)

SYNJATUER TRESOAR: OPS wn 42

STEKWURDEN 33.11 klassieke mechanica; Dynamica

EK YN:
Universiteit van Amsterdam

1891
Vorlesungen über Maxwells Theorie der Elektrizität und des Lichtes / von L. Boltzmann. – Leipzig : Barth, 1891-…. – 2 dl. ; 23 cm

AUTEUR(S) Ludwig Eduard Boltzmann (1844-1906)

STEKWURDEN 33.16 elektromagnetisme; Elektriciteit, Natuurkunde

I. Tl.: Ableitung der Grundgleichungen für ruhende homogene, isotrope K&örper. – Leipzig : Johann Ambrosius Barth, 1891. – XII, 139 p., 2 bl.pl. : ill. ; 22 cm

AUTEUR(S) Ludwig Eduard Boltzmann (1844-1906)

SYNJATUER TRESOAR: OPS wn 43/1

EK YN:
Universiteit van Amsterdam
Koninklijke Bibliotheek Den Haag
Rijksuniversiteit Groningen
Universiteit Leiden

1891/1892
Elektricität und Optik : Vorlesungen / gehalten von H. Poincaré ; autorisirte deutsche Ausgabe von W. Jaeger und E. Gumlich. – Berlin : Springer, 1891-1892. – 2 dl. : ill. ; 25 cm Vert. van: Électricité et optique.

AUTEUR(S) Jules-Henri Poincaré (1854-1912) W. Jaeger

STEKWURDEN 33.18 klassieke optica; Optica, Elektromagnetische straling

Bd. 1: Die Theorien von Maxwell und die elektromagnetische Lichttheorie / redigirt von J. Blondin. – 1891. – VIII, 248 p

AUTEUR(S) Jules Blondin W. Jaeger

SYNJATUER TRESOAR: OPS wn 38/1

Bd. 2: Die Theorien von Ampère und Weber ; Die Theorie von Helmholtz und Die Versuche von Hertz / redigirt von Bernard Brunhes. – 1892. VII, 222 p

AUTEUR(S) Jules-Henri Poincaré (1854-1912) Bernard Brunhes

SYNJATUER TRESOAR: OPS wn 38/2

1893
De electriciteit, hare voortbrenging en hare toepassing in de industrie en het maatschappelijk verkeer / naar het Duitsch van Arthur Wilke, door P. van Cappelle. – Leiden : Sijthoff, 1893. – 807 p., XIII bl. pl. : ill. ; 24 cm Met reg.

AUTEUR(S) Arthur S. Wilke P. van Cappelle

SYNJATUER TRESOAR: OPS wn 37 Mei opdracht oan O. Postma, july 1894

STEKWURDEN 53.30 elektrische energietechniek: algemeen; Elektriciteitsopwekking, Elektriciteitsvoorziening

EK YN:
Universiteit Utrecht
Radboud Universiteit Nijmegen
Legermuseum Delft

1894
Die Prinzipien der Mechanik / in neuem Zusammenhange dargest. von Heinrich Hertz ; mit einem Vorw. von H. von Helmholtz. – Leipzig : Barth, 1894. – XXIX, 312 p. ; 22 cm. – (Gesammelte Werke von Heinrich Hertz ; 3)

AUTEUR(S) Heinrich Rudolf Hertz (1857-1894)

SYNJATUER TRESOAR: OPS wn 46

STEKWURDEN 33.11 klassieke mechanica; Klassieke mechanica

EK YN:
Universiteit van Amsterdam
Koninklijke Bibliotheek Den Haag
Rijksuniversiteit Groningen
Universiteit Leiden
Radboud Universiteit Nijmegen
Museum Boerhaave Leiden

1896
Die Principien der Wärmelehre : historisch-kritisch entwickelt / von E. Mach. – Leipzig : Johan Ambrosius Barth, 1896. – VIII, 472 p. : ill. ; 24 cm

AUTEUR(S) Ernst Mach (1838-1916)

SYNJATUER TRESOAR: OPS wn 39

STEKWURDEN 33.35 atoom- en molecuulconstanten; Thermodynamica

EK YN:
Universiteit van Amsterdam
Rijksuniversiteit Groningen
Universiteit Leiden
Landbouwuniversiteit Wageningen

1896/1898
Vorlesungen über Gastheorie / Ludwig Boltzmann. – Leipzig : Barth, 1895-1898. – 2 dl. ; 23 cm Rugtitel: Gastheorie.

I: Theorie der Gase mit Einatomigen Molekülen deren Dimensionen gegen die Mittlere Weglänge verschwinden. II: Theorie van der Waals’ ; Gase mit zusammengesetzten Molekülen ; Gasdissoziation ; Schlussbemerkungen.

AUTEUR(S) Ludwig Eduard Boltzmann (1844-1906)

SYNJATUER TRESOAR: OPS wn 40

STEKWURDEN 33.26 statistische fysica; Kinetische gastheorie

EK YN:
Universiteit van Amsterdam
Rijksuniversiteit Groningen
Universiteit Leiden
Museum Boerhaave Leiden

1897
Vorlesungen über die Principe der Mechanik / von Ludwig Boltzmann. – Leipzig : J.A. Barth, 1897-1920. – 3 dl. : ill. ; 23 cm Vol. 3 (with title: Ludwig Boltzmanns Vorlesungen über die Prinzipe der Mechanik): Sonderausgabe aus dem Werke: Hugo Buchholz, “Angewandte Mathematik.” Leipzig … 1916. – Titel ook: Vorlesungen über die Prinzipe der Mechanik.

1.Thl.: Enthaltend die Principe, bei denen nicht Ausdrücke nach der Zeit integrirt werden, welche Variationen der Coordinaten oder ihrer Ableitungen nach der Zeit enthalten. – 1897. 2.Tl.: Die Wirkungsprinzipe, die Lagrangeschen Gleichungen und deren Anwendungen. – 1904. 3.Tl.: Elastizitätstheorie und Hydromechanik, hrsg. von Hugo Buchholz. – 1920.

OANW.: Dl. 1. – 1897

AUTEUR(S) Ludwig Eduard Boltzmann (1844-1906)

SYNJATUER TRESOAR: OPS wn 44

STEKWURDEN 33.11 klassieke mechanica; Mechanica; Hugo Buchholz

EK YN:
Universiteit van Amsterdam
Rijksuniversiteit Groningen
Universiteit Leiden

1899
Nawerking van torsie en logarithmisch decrement bij torsieslingeringen van dunne draden / Everhardus Bouwman. – [S.l. : s.n.], 1899 (Groningen : Hoitsema). – viii, 180 p. : ill. ; 24 cm Proefschrift Groningen

AUTEUR(S) Everhardus Bouwman

SYNJATUER TRESOAR: OPS wn 41

EK YN:
Universiteit van Amsterdam
Rijksuniversiteit Groningen
Universiteit Leiden
Universiteit Utrecht
Museum Boerhaave Leiden

1899
Die Mechanik in ihrer Entwicklung historisch-kritisch dargestellt / von Ernst Mach. – 2te verb. Aufl. – Leipzig : Brockhaus, 1889. – X, 492 p. : ill. ; 19 cm. – (Internationale wissenschaftliche Bibliothek ; Bd. 59)

AUTEUR(S) Ernst Mach (1838-1916)

SYNJATUER TRESOAR: OPS wn 50

STEKWURDEN 33.11 klassieke mechanica

EK YN:
Universiteit van Amsterdam
Museum Boerhaave Leiden
Landbouwuniversiteit Wageningen

1900
Einführung in das Studium der theoretischen Physik, insbesondere in das der analytischen Mechanik mit einer Einleitung in die Theorie der physikalischen Erkenntniss : Vorlesungen / von P. Volkmann. – Leipzig : Teubner, 1900. – XVI, 370 p. ; 25 cm

AUTEUR(S) Paul Volkmann (1856-1938)

SYNJATUER TRESOAR: OPS wn 47

EK YN:
Universiteit van Amsterdam
Universiteit Utrecht

1907
Abhandlungen über theoretische Physik / von H.A. Lorentz. – Leipzig ; Berlin : Teubner, 1907. – 489 p. : ill. ; 25 cm Met 40 figuren in de text. – Niet verder verschenen. – Register.

Bd. I.

AUTEUR(S) Hendrik Antoon Lorentz (1853-1928)

STEKWURDEN 33.00 natuurkunde: algemeen; Theoretische fysica

SYNJATUER TRESOAR: OPS wn 49

EK YN:
Universiteit van Amsterdam
Rijksuniversiteit Groningen
Universiteit Leiden
Radboud Universiteit Nijmegen
Universiteitsbiblioteek Technische Universiteit Twente
Museum Boerhaave Leiden

1911
Begriffliche Grundlagen der statischen Auffassung in der Mechanik / von P. und T. Ehrenfest. – Leipzig : Teubner, [ca. 1911]. – 90 p. ; 25 cm Overdr. uit: Encyklopädie der mathematischen Wissenschaften : mit Einschluss ihrer Anwendungen / hrsg. im Auftrage der Akademien der Wissenschaften zu G&öttingen, Leipzig, München und Wien ; IV, 2, ii, H.6.

AUTEURS Paul Ehrenfest (1880-1933) Tatiana Ehrenfest-Afanassjewa (1876-1964)

SYNJATUER TRESOAR: OPS wn 56

EK YN:
Universiteit Leiden
Museum Boerhaave Leiden

1913
Vorlesungen über die Theorie der Wärmestrahlung / von Max Planck. – 2., teilweise umgearb. Aufl. – Leipzig : Barth, 1913. – XII, 206 p. : ill. ; 24 cm Rugtitel: Wärmestrahlung. – 1e uitg. 1906. – Bibliografie: passim.

AUTEUR(S) Max Karl Ernst Ludwig Planck (1858-1947)

SYNJATUER OPS wn 45

STEKWURDEN 33.25 thermodynamica; Stralingswarmte ; Redes (vorm)

EK YN:
Universiteit van Amsterdam
Universiteit Leiden
Universiteit Utrecht
Universiteitsbibliotheek Maastricht
Vrije Universiteit Amsterdam
Museum Boerhaave Leiden

Seefeartkunde

(1 titel)

1901
Leerboek der zeevaartkunde / door W. Noorduyn. – 3e dr. – Gorinchem : Noorduyn, 1901. – xi, 396 p., [2] uitsl. bl.pl. : ill. ; 25 cm

AUTEUR(S)

W. Noorduyn

SYNJATUER TRESOAR: OPS wn 31

STEKWURDEN 55.08 navigatie (verkeerstechniek); Zeevaartkunde

Stjerrekunde

(4 titels)

1858
Boven lucht en wolken, of Een togtje door het wereldruim / naar het Hoogduitsch van A. Bernstein door J.J.A. Goeverneur. – 3de dr., 2de uitg. – Rotterdam
[etc.] : Altmann, 1858. – 150 p. ; 18 cm Vert. van: Eine Phantasie-Reise im Weltall.

AUTEUR(S) Aaron David Bernstein (1812-1884) Johan Jacob Antonie Goeverneur (1809-1889)

SYNJATUER TRESOAR: OPS wn 55 Ut it besit fan Piter Obes Postma, de heit fan Obe Postma?

EK YN:
Koninklijke Bibliotheek Den Haag
Universiteit Utrecht
Tresoar (Pb 34103)

1867
Sterrenkunde voor den beschaafden stand / naar het Fransch van Prof. Petit. – Leiden : Noothoven van Goor, [187X?]. – 2 dl. (XV, XV, 571 p., [1] uitsl.bl.pl). : ill. ; 19 cm

AUTEUR(S) Frédéric Petit

SYNJATUER TRESOAR: OPS wn 48 Ut it besit fan Piter Obes Postma, de heit fan Obe Postma?

1892
Newcomb-Engelmanns Populäre Astronomie / hrsg. von H.C. Vogel ; mit dem Bildniss W. Herschels, 1 photographischen Tafel un 196 Holzschnitten. – 2. vermehrte Aufl. – Leipzig : Engelmann, 1892. – XX, 748 p. : ill. ; 25 cm Vert. van: Popular astronomy. – 1878. – 1e dr.: 1881. – Met index.

AUTEUR(S) Simon Newcomb (1835-1909) Rudolph Engelmann (1841-1888) Hermann Carl Vogel (1842-1907)

SYNJATUER TRESOAR: OPS wn 32

STEKWURDEN 39.00 astronomie: algemeen; Sterrenkunde; Leermiddelen (vorm)

EK YN:
Universiteit Leiden
Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek Deventer/Saxion Hogescholen
Legermuseum Delft

1913
Sterrenkunde / J. van der Bilt. – Amsterdam
 : Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur, [1913]. – X, 448 p. : ill. ; 19 cm. – (Wereldbibliotheek ; 213/218) (Encyclopaedie in monographieën) Reg. – Ook beschikbaar in microvorm.

AUTEUR(S) Jan van der Bilt (1876-1962)

SYNJATUER TRESOAR: OPS wn 54

STEKWURDEN 39.00 astronomie: algemeen; Sterrenkunde

EK YN:
Universiteit van Amsterdam
Koninklijke Bibliotheek Den Haag
Rijksuniversiteit Groningen
Universiteit Leiden
Openbare Bibliotheek Amsterdam
Universiteit van Tilburg
Bibliotheek Arnhem
Tresoar (B 2042)

Wiskunde

(18 titels)

1875
Sur la probabilité du tir des bouches à feu et la méthode des moindres carrés / par E. Jouffret. – Paris : Tanera, 1875. – 170 p. : fig. ; 25 cm

Omslach mist

AUTEUR(S) Esprit Jouffret

SYNJATUER TRESOAR: OPS wn 30

EK YN:
Universiteit van Amsterdam
Defensiebibliotheken

1878
Analytische Geometrie der Kegelschnitte mit besonderer Berücksichtigung der neueren Methoden / nach George Salmon ; frei bearb. von Wilhelm Fiedler. – 4. verb. Aufl. – Leipzig : Teubner, 1878. – XXIV, 701, 8 p. : ill. ; 23 cm

AUTEUR(S) George Salmon (1819-1904) Wilhelm Fiedler (1832-1912)

SYNJATUER TRESOAR: OPS wn 3

STEKWURDEN 31.50 meetkunde: algemeen; Analytische meetkunde, Kegelsneden , Kubische structuur

1883
Leçons de géométrie analytique / par C. Briot, J.-C. Bouquet. – 11me éd., revue et corrigée. – Paris : Delagrave, 1883. – 576 p. : ill. ; 23 cm

AUTEUR(S) Charles Auguste Albert Briot (1817-1882) Jean Claude Bouquet (1819-1885)

SYNJATUER TRESOAR: OPS wn 4

STEKWURDEN 31.51 algebraïsche meetkunde; Analytische meetkunde; Leermiddelen (vorm)

EK YN:
Vrije Universiteit Amsterdam

1884
Cours de mathématiques à l’usage des candidats à l’école centrale des arts et manufactures, etc. / Ch. de Comberousse. – Paris : Mallet-Bachelier, 1860-…. – .. dl. ; 23 cm

T. I: Arithmétique ; Algèbre élémentaire. T. II: Géometrie plane ; Géométrie dans l’espace ; Complément de géométrie ; Trigonométrie ; Complément d’algèbre.

OANW.: T.1, partie 2: Algèbre élémentaire. – 1884 Omslach mist

AUTEUR(S) Charles Jules Félix de Comberousse (1826-1897)

SYNJATUER TRESOAR: OPS wn 29

EK YN:
Universiteit van Amsterdam

1887
Cours d’analyse infinitésimale / par Ph. Gilbert. – 3me éd. – Paris : Gauthier-Villars, 1887. – X, 552 p. : ill. ; 26 cm

Partie élémentaire.

AUTEUR(S) Louis Philippe Gilbert (1832-1892)

SYNJATUER TRESOAR: OPS wn 2

STEKWURDEN 31.40 analyse: algemeen (wiskunde); Differentiaalrekening, Integraalrekening, Complexe getallen ; Leermiddelen (vorm)

EK YN:
Rijksuniversiteit Groningen
Universiteitsbibliotheek Maastricht
Defensiebibliotheken

1889
Calcul des probablités / par J. Bertrand. – Paris : Gauthier-Villars et Fils, 1889. – LVIII, 332 p. ; 25 cm

AUTEUR(S) Joseph Louis François Bertrand (1822-1900)

SYNJATUER TRESOAR: OPS wn 24 Mei hs. oant. fan Obe Postma

STEKWURDEN waarschijnlijkheidsrekening

EK YN:
Rijksuniversiteit Groningen
Erasmus Universiteit Rotterdam
Defensiebibliotheken
Universiteit Leiden
Radboud Universiteit Nijmegen
Landbouwuniversiteit Wageningen
Universiteit Utrecht

1891
Theorie der Beobachtungsfehler / von Emanuel Czuber. – Leipzig : Teubner, 1891. – XII, 418 p. : ill. ; 22 cm Met index.

AUTEUR(S) Emanuel Czuber (1851-1925)

SYNJATUER TRESOAR: OPS wn 5

EK YN:
Rijksuniversiteit Groningen
Universiteit Leiden
Universiteit Utrecht
Defensiebibliotheken
Landbouwuniversiteit Wageningen

1891
A text book on the method of least squares / by Mansfield Merriman. – New York : Wiley, fifth ed. 1891. – vii, 194 p. : tables, diagrs. ; 22 cm

AUTEUR(S) Mansfield Merriman (1848-1925)

SYNJATUER TRESOAR: OPS wn 6

1893
Wiskundige hoofdstukken voor levensverzekering / door Corneille L. Landré. – Utrecht : Van der Post, 1893. – XXII, 361 p. ; 23 cm

AUTEUR(S) Corneille Louis Landré (1838-1895)

SYNJATUER TRESOAR: OPS wn 25

STEKWURDEN 83.70 verzekeringswezen

EK YN:
Universiteit van Amsterdam
Rijksuniversiteit Groningen
Universiteit Utrecht
Erasmus Universiteit Rotterdam
Zeeuwse Bibliotheek Middelburg Radboud Universiteit Nijmegen
Defensiebibliotheken

1898
La mathématique : philosophie-enseignement / par C.-A. Laisant. – Paris : Georges Carré et C. Naud, 1898. – 288, 39 p. ; 22 cm Met lit. opg., index.

AUTEUR(S) Charles-Ange Laisant (1841-1920)

SYNJATUER TRESOAR: OPS wn 7

EK YN:
Universiteit van Amsterdam
Radboud Universiteit Nijmegen

1898
De biquaternion als bewerking in de ruimte van vier afmetingen / door Willem Abraham Wythoff. – Amsterdam : Ipenbuur en Van Seldam, 1898. – 152 p. ; 23 cm Proefschrift Universiteit Amsterdam, G.U.

AUTEUR(S) Willem Abraham Wythoff

SYNJATUER TRESOAR: OPS wn 1

EK YN:
Universiteit van Amsterdam
Rijksuniversiteit Groningen
Universiteit Leiden
Universiteit Utrecht
Erasmus Universiteit Rotterdam
Theologische Universiteit Kampen
Radboud Universiteit Nijmegen
Universiteitsbibliotheek Technische Universiteit Twente
Landbouwuniversiteit Wageningen

1899
Lobatto’s Lessen over de hoogere algebra. – 5e dr. / opnieuw bew. door A.E. Rahusen. – Sneek : Van Druten, 1899. – VIII, 500 p. ; 22 cm

AUTEUR(S) Rehuel Lobatto (1797-1866) A.E. Rahusen

SYNJATUER TRESOAR: OPS wn 8

STEKWURDEN 31.40 analyse: algemeen (wiskunde); Analyse (wiskunde), Lineaire algebra, Algebraïsche vergelijkingen, Reeksen (wiskunde); Leermiddelen (vorm)

Universiteit van Amsterdam
Koninklijke Bibliotheek Den Haag
Rijksuniversiteit Groningen
Radboud Universiteit Nijmegen
Museum Boerhaave Leiden
Tresoar (C 4380a)

1902
Theoretische Arithmetik / von Otto Stolz und J.A. Gmeiner. – 2. umgearbeitete Auflage ausgewählter Abschnitte der Vorlesungen über allgemeine Arithmetik von O. Stolz. – Leipzig : Teubner, 1902. – xi, 402 p. : ill. ; 24 cm. – (B. G. Teubner’s Sammlung von Lehrbüchern auf dem Gebiete der mathematischen Wissenschaften mit Einschluss ihrer Anwendungen ; Bd. 4)

AUTEUR(S) Otto Stolz (1842-1905) Joseph Anton Gmeiner (1862-)

SYNJATUER TRESOAR: OPS wn 9

1903
Grundlagen der Geometrie / von David Hilbert. – 2., durch zusätze vermehrte und mit fünf Anhängen versehene Aufl. – Leipzig : Teubner, 1903. – V,175 p. : ill. ; 25 cm

AUTEUR(S) David Hilbert (1862-1943)

SYNJATUER TRESOAR: OPS wn 10

STEKWURDEN 31.50 meetkunde: algemeen; Meetkunde

1906
Wahrscheinlichkeitsrechnung und Kollektivmasslehre / von Heinrich Bruns. – Leipzig [etc.] : Teubner, 1906. – VIII, 310, 18 p. ; 24 cm. – (B. G. Teubner’s Sammlung von Lehrbüchern auf dem Gebiete der mathematischen Wissenschaften mit Einschluss ihrer Anwendungen ; Bd. 17)

AUTEUR(S) Heinrich Bruns (1848-1919)

SYNJATUER TRESOAR: OPS wn 12

EK YN:
Universiteit van Amsterdam
Rijksuniversiteit Groningen
Universiteit Leiden
Universiteit Utrecht
Erasmus Universiteit Rotterdam
Landbouwuniversiteit Wageningen

1911
De functionaalvergelijking van Fredholm, opgelost met behulp van cosinusreeksen / Hendrik Meindert Plas. – Groningen : Werkman, 1911. – xi, 113 p. ; 25 cm Proefschrift Groningen

AUTEUR(S) Hendrik Meindert Plas

SYNJATUER TRESOAR: OPS wn 13

Universiteit van Amsterdam
Rijksuniversiteit Groningen
Universiteit Leiden
Universiteit Utrecht
Radboud Universiteit Nijmegen
Defensiebibliotheken

1912
Over de voortbrenging van oppervlakken van den zesden graad door projectieve oppervlakkenbundels / Koene Willem Rutgers. – Groningen : Werkman, 1912. – 140 p. ; 25 cm Rugtitel: Oppervlakken van den zesden graad. – Proefschrift Groningen

AUTEUR(S) Koene Willem Rutgers (1886-1953)

SYNJATUER TRESOAR: OPS wn 14

EK YN:
Universiteit van Amsterdam
Rijksuniversiteit Groningen
Universiteit Leiden
Universiteit Utrecht
Radboud Universiteit Nijmegen
Defensiebibliotheken

1919
Methodik des mathematischen Unterrichts / von W. Lietzmann. – Leipzig : Verlag von Quelle und Meyer, 1919-1924. – 3 dl. : ill. ; 24 cm. – (Handbuch des naturwissenschaftlichen und mathematischen Unterrichts ; 7. Band, 1-3. Tl) Index.

1: Organisation, allgemeine Methode und Technik des Unterrichts. 2: Didaktik der einzelnen Gebiete des mathematischen Unterrichts. – 2. durchges. und verm. Aufl. 3: Didaktik der angewandten Mathematik.

OANW.: Dl. 1

AUTEUR(S) Walther Lietzmann (1880-1959)

SYNJATUER OPS wn 11

STEKWURDEN 31.04 onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van de wiskunde; Wiskunde, Onderwijs

EK YN:
Universiteit Utrecht

Wittenskipsfilosofy

(12 titels)

1891
Philosophie der Arithmetik : Psychologische und logische Untersuchungen / von E.G. Husserl. – Halle a.Saale, 1891. – XVI, 324 p. ; 23 cm Niet verder verschenen.

Dl I.

AUTEUR(S) Edmund G. Husserl (1859-1938)

SYNJATUER TRESOAR: OPS wn 28

EK YN:
Universiteit van Amsterdam
Rijksuniversiteit Groningen

1900
Anschauung und Denken in der Geometrie : akademische Antrittsvorlesung gehalten am 22. Juli 1899 / von Otto H&ölder ; mit Zusätzen, Anmerkungen und einem Register. – Leipzig : Teubner, 1900. – 75 p. ; 26 cm Inaugurele rede Leipzig.

AUTEUR(S) Otto H&ölder

SYNJATUER TRESOAR: OPS wn 26

EK YN:
Universiteit van Amsterdam

1900
Metaphysische Anfangsgründe der Naturwisschenschaft / von Immanuel Kant ; neu hrsg. mit einem Nachwort: Studien zur gegenwärtigen Philosophie der Mechanik von Alois H&öfler. – Leipzig : Pfeffer, 1900. – 168 p. ; 24 cm. – (Ver&öffentlichungen der Philosophischen Gesellschaft an der Universität Wien ; Bd. 3a)

AUTEUR(S) Immanuel Kant (1724-1804) Alois H&öfler (1853-1922)

SYNJATUER TRESOAR: OPS wn 27

STEKWURDEN 08.46 natuurfilosofie, 08.24 nieuwe westerse filosofie (17e-19e eeuw); Natuurkunde, Krachten, Causaliteit, Natuurkundigen, Dynamica, Mechanica, Traagheid , Materie, Ruimte (algemeen); Immanuel Kant (1724-1804)

EK YN:
Koninklijke Bibliotheek Den Haag
Rijksuniversiteit Groningen
Erasmus Universiteit Rotterdam

1902
Die Philosophie der Gegenwart in Deutschland : eine Charakteristik ihrer Hauptrichtungen nach Vorträgen, gehalten im Ferienkurs für Lehrer 1901 zu Würzburg / von Oswald Külpe. – Leipzig : Teubner, 1902. – 115 p. ; 19 cm. – (Aus Natur und Geisteswelt ; Bd. 41)

AUTEUR(S) Oswald Külpe (1862-1915)

SYNJATUER TRESOAR: OPS wn 22

STEKWURDEN 08.24 nieuwe westerse filosofie (17e-19e eeuw); Filosofie; 4.415 Duitsland

EK YN:
Universiteit van Amsterdam
Koninklijke Bibliotheek Den Haag
Universiteit Leiden
Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek Deventer/Saxion Hogescholen
Radboud Universiteit Nijmegen

1906
Der Wert der Wissenschaft / Henri Poincaré ; ins Deutsche übertr. von E. Weber ; mit Anm. und Zusätzen von H. Weber. – Leipzig : Teubner, 1906. – IV, 252 p. : portr. ; 20 cm Met reg.

AUTEUR(S) Jules-Henri Poincaré (1854-1912) Emilie Weber Heinrich Martin Weber (1842-1913)

SYNJATUER TRESOAR: OPS wn 18

STEKWURDEN 02.02 filosofie en theorie der wetenschap; Wetenschappen , Wetenschapsdynamica, Waarheid

1908
Über das Wesen der Mathematik : Rede, gehalten am 11. März 1908 in der &öffentlichen Sitzung der K. Bayerischen Akademie der Wissenschaften / von A. Voss ; erweitert und mit Anmerkungen versehen. – Leipzig [etc.] : Teubner, 1908. – 98 p. ; 24 cm

AUTEUR(S) Aurel Voss (1845-1931)

SYNJATUER TRESOAR: OPS wn 16

EK YN:
Universiteit van Amsterdam
Rijksuniversiteit Groningen

1909
Methodologisches und Philosophisches zur Elementar-Mathematik / von G. Mannoury. – Haarlem : Visser, 1909. – [10], 279 p. : ill. ; 22 cm Ook beschikbaar in microvorm.

AUTEUR(S) Gerrit Mannoury (1867-1956)

SYNJATUER TRESOAR: OPS wn 21

STEKWURDEN 08.34 taalfilosofie

EK YN:
Universiteit van Amsterdam
Koninklijke Bibliotheek Den Haag
Rijksuniversiteit Groningen
Universiteit Leiden
Universiteit Utrecht
Erasmus Universiteit Rotterdam
Universiteit van Tilburg
Radboud Universiteit Nijmegen
Universiteitsbibliotheek Maastricht
Vrije Universiteit Amsterdam
Landbouwuniversiteit Wageningen
Tresoar (B 4247)

1909
Science et méthode / par H. Poincaré. – Paris : Flammarion, 1908. – [IV], 314 p. ; 19 cm. – (Bibliothèque de philosophie scientifique)

AUTEUR(S) Jules-Henri Poincaré (1854-1912)

STEKWURDEN 02.13 wetenschapsbeoefening; Wetenschappen , Methodologie

SYNJATUER TRESOAR: OPS wn 20

EK YN:
Universiteit van Amsterdam
Rijksuniversiteit Groningen
Erasmus Universiteit Rotterdam
Universiteit van Tilburg
Universiteitsbibliotheek Maastricht
Vrije Universiteit Amsterdam
Tresoar (GK 768)

1910
Probleme der Wissenschaft / Federigo Enriques ; Übers. von Kurt Grelling. – Leipzig [etc.] : Teubner, 1910. – 2 dl. (x, vi, 599, 16 p.). : ill. ; 20 cm. – (Wissenschaft und Hypothese ; 11) Vert. van: Problemi della scienza. – Bologna : Zanichelli, 1906.

I. Wirklichkeit und Logik. II. Die Grundbegriffe der Wissenschaft.

AUTEUR(S) Federigo Enriques (1871-1946) Kurt Grelling

SYNJATUER TRESOAR: OPS wn 17

STEKWURDEN 08.35 wetenschapsfilosofie

EK YN:
Universiteit van Amsterdam
Koninklijke Bibliotheek Den Haag
Rijksuniversiteit Groningen
Erasmus Universiteit Rotterdam
Vrije Universiteit Amsterdam

1910
Mécanique sociale / par Sp. C. Haret. – Paris [etc.] : Gauthier-Villars [etc.], 1910. – 256 p. : ill. ; 25 cm

AUTEUR(S) Spiru C. Haret (1851-1912)

SYNJATUER TRESOAR: OPS wn 15

EK YN:
Universiteit van Amsterdam
Universiteit Utrecht

1912
Wissenschaft und Wirklichkeit / von Max Frischeisen-K&öhler. – Leipzig [etc.] : Teubner, 1912. – VIII, 478 p. ; 20 cm. – (Wissenschaft und Hypothese ; 15) Met reg.

AUTEUR(S) Max Frischeisen-K&öhler (1878-1923)

SYNJATUER TRESOAR: OPS wn 19

EK YN:
Universiteit van Amsterdam
Koninklijke Bibliotheek Den Haag
Rijksuniversiteit Groningen
Universiteit Utrecht
Erasmus Universiteit Rotterdam
Radboud Universiteit Nijmegen
Vrije Universiteit Amsterdam

1916
Das Anwendungsproblem : ein philosophischer Versuch über das Gesetz der grossen Zahlen und die Induktion / von Edgar Zilsel. – Leipzig : Barth, 1916. – X, 194 p. : ill. ; 24 cm Bew. proefschr. – Bibliogr.: p. 190-191. – Index.

AUTEUR(S) Edgar Zilsel (1891-1944)

SYNJATUER OPS wn 23

STEKWURDEN 31.02 filosofie en theorie van de wiskunde, 08.32 kentheorie; Wet der grote getallen, Inductie (logica), Wiskunde, Filosofie, Toepassingen

EK YN:
Universiteit van Amsterdam
Universiteit Leiden
Erasmus Universiteit Rotterdam
Vrije Universiteit Amsterdam