Natuurkundige bibliotheek en aantekenschriften van Obe Postma naar Tresoar

Kortgeleden – op dinsdag 9 januari 2007 – werd door het Obe Postma Selskip de wis- en natuurkundige bibliotheek van Obe Postma overgedragen aan Tresoar. Ook werd een verzameling schriften van Postma door de Fryske Akademy aan Tresoar overgedragen. De bijeenkomst werd gehouden in de Gysbert Japixseal van Tresoar.

Bert Looper, directeur van Tresoar, opende de bijeenkomst. Hij legde nadruk op het belang van deze verzameling of boekerij voor verdere studie van het oeuvre van Postma. Nadat hij en de voorzitter van het Obe Postma Selskip, Siebren van der Zwaag, de overdrachts-overeenkomst getekend hadden, vertelde Postma’s oomzegger Doekele Elgersma uit Ootmarsum iets over de achtergronden van de boekerij. Het bleek, dat de verzameling afkomstig is van Doekele’s broer Schelte, net als Postma wiskundige. De schriften van Postma werden daarna aan Tresoar aangeboden door Reinier Salverda, directeur van de Fryske Akademy. Als pièce de resistance van de middag kwam de theoretisch-fysicus Frans Steenmeijer aan het woord. De titel van zijn voordracht was: ‘Iets over de wis- en natuurkundige bibliotheek van Obe Postma’. De lezing werd – in tegenstelling tot wat de hollandse titel suggereerde – in het Fries gehouden en is op de website van het Obe Postma Selskip – dat ondertussen al 90 leden heeft – toegankelijk.

Ljouwert-9-1-2007-1

De wis- en natuurkundige bibliotheek van Postma werd in 2006 geschonken aan het Obe Postma Selskip door haar bestuurslid Doekele Elgersma. Het Selskip schenkt op haar beurt de boekerij in eigendom aan Tresoar en hoopt dat op die wijze de toegankelijkheid van de boekerij voor studie zal toenemen. Tresoar heeft het Selskip gegarandeerd, dat de boeken bijelkaar zullen blijven staan en beschreven zullen worden als ‘Obe Postma Verzameling, wis- en natuurkundige bibliotheek.’ De boeken worden verdeeld in vijf categorieën: natuurkunde, zeevaartkunde, sterrenkunde, wiskunde en (wetenschaps-)filosofie.

Ljouwert-9-1-2007-2

De nalatenschap van Postma – eerder beschreven door Philippus Breuker in De Vrije Fries (1983) – omvat ook ongeveer 800 schriften met aantekeningen en samenvattingen. Die zijn op 9 januari ook overgedragen aan Tresoar. Het vroegere Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum (FLMD) had al een beperkt aantal schriften in bezit. Die maken nu, samen met de op 9 januari overgedragen schriften, als één geheel deel uit van de grote collectie Postma, die nu bij en door Tresoar beheerd wordt.

Ljouwert-9-1-2007-3

Als afsluitend onderdeel van deze feestelijke middag, die bezocht werd door ongeveer 100 mensen, voerde een muzikaal trio de première uit van “Blank lizze de fiere lannen”, gecomponeerd door Pieter Bakker uit Skraard naar aanleiding van het gedicht “Wintermoarn” van Obe Postma. Uit de reakties van de aanwezigen bleek, dat ook dit onderdeel zeer op prijs gesteld werd, netzo als alle andere onderdelen van deze middag.