[THE MURMERING OF BEES, HAS CEASED]

It gûnzjen fan de bij hat dien;
Mar oare gûnzjens stim,
Dy’t wat fan profesije draacht,
Komt dalik op nei him.

– It leger metrum fan Natoer
As ’t laitsjen útstoarn is;
De Iepenbiering fan it Boek
Mei juny as Genesis.
(…)