SWIETROOK

’t Is de tiid fan ’e bloeiende linebeam
En de wite klaverblom;
De swietrook hinget om hûs en hear
En lije loften gean’ om.

As weagen komt it op my oan
En nimt myn sinnen mei,
It tilt my op, ik jou my oer,
Wêr of dat bedarje mei?