SELEKTIVE BIBLIOGRAFY FAN WURK OER POSTMA

Boersma, P., De frekwinsje fan it eigenskipswurd yn it wurk fan Obe Postma, yn: Siebren Dyk en Germen de Haan (red.), Wurdfoarried en wurdgrammatika (Ljouwert 1988) 1-20.

Boersma, U.J., Birutsen vitalisme, De Tsjerne 8 (1953) 91-92.

Breuker, Ph.H., Obe Postma en Slauerhoff: noch in oerienkomst, Ut de Smidte fan de Fryske Akademy 13, nr. 1 (1979) 21. 

Breuker, Ph.H., Oer wittenskip en poëzy by Obe Postma, De vrije Fries 62 (1983) 69-83.

Breuker, Ph.H., Slauerhoff, Postma en “It sjongende Fryslân,” Ut de Smidte fan de Fryske Akademy 19, nr. 3 (1985) 31-32.

Breuker, Ph.H., Obe Postma als auteur van het sublieme. Inaug. rede UvA. Ljouwert 1996.

Breuker, Ph.H., Die Bedeutung Nordfrieslands für das Werk Obe Postmas, yn: Adeline Petersen en Hans F. Nielsen (red.), A Frisian and Germanic Miscellany, published in Honour of Nils Århammar(Odense/Bredstedt 1996) 19-37.

Breuker, Philippus, Nawoord [en] Enkele aantekeningen, yn: Philippus Breuker (ed.)/ Jabik Veenbaas (fertaler), Obe Postma, Van het Friese land en het Friese leven/ Fan it Fryske lân en it Fryske libben, een keuze uit de gedichten. Amsterdam 1997.

Breuker, Philippus en Tineke Steenmeijer-Wielenga, m.m.f. Andrys Stienstra, Skriuwers yn byld 6: Obe Postma (1868-1963). Ljouwert [1997].

Breuker, Ph.H., Eeltsje Halbertsma 1797-1997: in Frysk dichter, It Beaken 59 (1997) 195-207.

Breuker, Philippus, Myn foarkar foar Postma, Trotwaer 31 (1999) 130-136.

Breuker, Philippus, Obe Postma, een dichter op zoek naar het goddelijke, yn: Kunst en Wetenschap 13 nr. 3 (2004) 15-16.

Breuker, Philippus, It godlike fan dream en sinnen: in ynlieding op de Samle fersen fan Obe Postma, yn: Tineke Steenmeijer-Wielenga (ed.), Obe Postma, Samle fersen (Ljouwert 2005) 499-575.

Breuker, Philippus, Oer J.H. Leopold syn ‘Schepen liggen er’, webstee/site Go-Gol [2006].

Breuker, Philippus, Het landschap bij Obe Postma, webstee/site Go-Gol [2006].

Breuker, Philippus, Kommentaar fers foar fers, webstee/site Obe Postma Selskip [2007-]

Breuker, Philippus (ed.), Obe Postma, Natuurwetenschap en historische wetenschap, webstee/site Obe Postma Selskip [2007].

Breuker, Philippus (ed.), Obe Postma, Oude boerenwoorden, webstee/site Obe Postma Selskip [2007].

Dam, Freark, ‘Ieder wist dat Obe een goed mens was’: de learaar dr. O. Postma yn it ûnthâld fan syn learlingen,yn:  Miscellanea Frisica, in nije bondel Fryske stúdzjes (Assen 1984) 441-445.

Feitsma, A., Ta ynlieding, yn: Oer Obe Postma (Ljouwert 1979) 5-8.

Feitsma, A., Obe Postma, un tachtiger yn Fryslôn, Trotwaer 13 (1981) 12-65.

Feitsma, A., Ontwurd oan Geart van der Meer, Trotwaer 14 (1982) 311-314.

Hallema, A., Naschrift, by: id., Nogmaals een drietal inventarissen van Franeker burgers en boeren kort na 1550, yn: Bijdragen en mededeelingen van het Historisch Genootschap 49 (1928) 270-340.

Hoek, Klaas Broer van der, Filosofische invloeden bij de dichter Obe Postma: O, allinne yn de Geast kin eat bihâlden bliuwe. Skripsje kandidaats filosofy RUG. Grins 1980 (eks. Tresoar).

Hoek, Broer van der, De ferbylding by de dichter Obe Postma, Trotwaer 14 (1982) 121-130.

Hoek, Broer van der, Plato’s Sympoasium, XXVI-XXIX, Trotwaer 15 (1983) 240-248.

Hof, J.J., Fjirtich jier taelstriid II (Dokkum 1940) 377-380.

Kalma, D., resinsje fan: “Fryske lân en Fryske libben,” Frisia 1918, 31-32.

Knibbe, Merijn, Enkele vroege boedelinventarissen uit Leeuwarderadeel (1537-1548), yn: De vrije Fries 86 (2006) 141-162.

Krol, Jelle, Beskriuwing Obe Postma, wis- en natuerkundige biblioteek/ Beschrijving Obe Postma, wis- en natuurkundige bibliotheek. Webstee/site Obe Postma Selskip [2007].

Maas, A.J.P., Atomisme en individualisme: de Amsterdamse natuurkunde tussen 1877 en 1940. diss. UvA. Hilversum 2001.

Meer, Geart van der, Ta skiente brocht wat net as libben wie, Trotwaer 11 (1979) 209-256.

Meer, Geart van der, Fan twa troude heterofilen en ien homofile âldfeint, of: Feitsma en de feiten, Trotwaer 14 (1982) 131-141.

Meer, Geart van der, “Fan wrâld-siele diel”, Us Wurk 31 (1982) 121-136.

Meer, Geart van der, resinsje fan: Obe Postma, What the poet must know, De moanne 3 (2004) 38-40.

Sierksma, F., In âlde Fryske master, It Heitelân 25 (1947) 112-114.

Sierksma, F., Bern fan de ierde: in essay oer it dichtwurk fan Obe Postma.Drachten 1953.

Steenmeijer, Frans, Ynlieding Obe Postma, wis- en natuerkundige biblioteek/ Inleiding Obe Postma, wis- en natuurkundige bibliotheek, webstee/site Obe Postma Selskip [2007].

Steenmeijer-Wielenga, Tineke, Farianten by Obe Postma, yn: Rolf H. Bremmer Jr e.o. (red.), Speculum Frisicum: stúdzjes oanbean oan Philippus H. Breuker (Ljouwert/Leiden 2001) 357-370.

Steenmeijer-Wielenga, Tineke (ed.), Obe Postma, Samle fersen.Ljouwert 2005.

Steenmeijer-Wielenga, Tineke, Dr. Obe Postma … mear as in Frysk dichter/ Dr. Obe Postma … meer dan een Friese dichter, webstee/siteObe Postma Selskip [2006].

Swanborn, Peter, Voorbij, maar niet vergeten: over de gedichten van Obe Postma, Bzzlletin 254 (1998) 65-69.

Sijens, Doeke, “En by dat halte-stasion hear ik syn stim”: oer de dichter Obe Postma en syn homoseksualiteit, Trotwaer 29 (1997) 32-38.

Tamminga, D.A., Ierdsk petear, De Tsjerne 8 (1953) 73-77.

Tamminga, D.A., Ynlieding, yn: T.J. Steenmeijer-Wielenga (ed.), Obe Postma, Samle Fersen (Baarn/Ljouwert 1978) 9-23.

Trotwaer, ’t Hat west, it is: de aktualiteit fan Obe Postma. Boalsert 1997 (= Trotwaer 29 (1997) okt.).

Veenbaas, Jabik, De oarspronklikheid fan Obe Postma, Trotwaer 31 (1999) 123-129.

Veenbaas, Jabik, Obe Postma’s all-embracing soul, ynlieding op: Anthony Paul (fertaler) en Jabik Veenbaas (ynlieder), Obe Postma, What the poet must know: an anthology (Ljouwert: Tresoar 2004) 5-10.

Visser, Anthonya, “En âlde bylden winke”: Obe Postma’s ‘Fryslân’, yn: M. Vliegen en J. van Maaren (red.), “Uten schatschrine des herten”: vriendenboek voor Henk Meijering bij zijn afscheid (Amsterdam 1998) 147-157.

Vledder, Evert, Levenswijze: een onderzoek naar de versinterne poetica van dr Obe Postma. Doktoraalskripsje Algemiene Letteren RUG. Grins 1988 (eks. Tresoar).

Vries, Abe de, Eros yn de greide, yn: id. (ed.), Obe Postma, It sil bestean, blomlêzing. Ljouwert 2004.

Vries, Abe de, Obe Postma (Farskskrift 122). Ljouwert 2006.

Wadman, Anne, Frieslands dichters: bloemlezing uit Friese lyriek sinds 1880 met vertalingen in het Nederlands. Leiden 1949.

Wadman, A., Dichterlik geheimskrift, De Tsjerne 8 (1953) 85-90 [werpr. yn: Oer Obe Postma (Ljouwert 1979) 73-81].

Wadman, A., Dichter fan de besibbens, yn: A. Wadman, It kritysk kerwei (Ljouwert 1990) 146-148 [ werpr. fan in krantestik út 1958].

Weringh, J.J. van, Psychysk-monist? De Tsjerne 8 (1953) 96.

Zee, T. van der, Eat oer it libben fan prof. dr. Tj. de Boer. Ljouwert 1965.