RILKE BY SYN BYLTNIS FAN 1906

Fan it âlde, en lang adellik geslacht
Wat fêststeands yn de iris’ bôgebou.
Yn ’e loaits noch fan de berne eangst en blau,
En deemoed wol; net fan in hearige,
Mar fan in tsjinjende en fan in frou.
De mûle as mûle makke, grut en krekt,
Belêzend net, mar it rjochtfeardige
Utsprekkend. D’ foarholle sûnder tsjoed
En jerne yn ’t skaad fan stille nigens skou.

Dat, as in byinoar hearren earst mar tocht,
Noch nea yn ’t lijen of yn it oerwinnen
Feriene ta in duorjend yninoar rinnen;
Doch sa, as wie der mei fersprate dingen
Fan fieren bou fan wezentliks besocht.