DE REABOARSTKES

As ik ris net mear libbe
As de reaboarstkes komme,
Jou dy mei ’t read daske
In oantinkenskrommel.

En as ik jo net betankje
Just yn ’e sljippe,
Tink dat ik it prebearje
Mei myn graniten lippe.