PRINTEBOEK FOAR REIN’GE DEI

In printeboek foar grutte bern:
Net oars woe ik ’t ienfâldich dichtwurk ha;
Om te besjen in reinich middeisskoft –
De blêden strike oer ’t dak, de skoarstien rûzet sa.

De printen jouwe maaitiids blommelân,
De rispinge fan rike simmertiid;
De weelde fan it kleurich apelhôf,
It winterfeest yn lokk’ge jonkheid fierd.

Hja bringe wer wat elts belibje mocht,
It wurk yn ’t fjild; de freugde fan de wei:
A1 ’t jonge folk tsjucht bliid de wegen út,
De fiere tuorren sizze ljochte dei.

De skoarstien rûst; in fiere, sterke stim.
Sa rûsde it doe troch d’ iepen skuorredoar,
De libbensstream fan earste wrâld. En jimmer wer
Klinkt yn dat lûd in machtich libbenskoar.