PRINSETUN

Ljochte dagen komme wer op nij,
Fiere bylden geane my foarbij!
Alde paden binne my sa djoer,
Noch is wat fan ’t goede libben oer.

Einen kwêkje trou har hjerstesang
O wat hâldt it djip wjerklinken lang!
Oer de tún it giele blêdetek,
Fivers râne hat syn dreambestek.

Boppe dichters jierren bin ik âld,
Mar dizz’ dei haww’ wûndere krêften wâld;
Lichte rimen komme op my ta
En eat fan in sjongstim njundert sa.