DICHTER

DICHTER
 
Net jimmer kin er wêze machtich bouwer,
Fan ierde en himmel begenedigd skouwer;
Mar faker, yn in boartsjen en in dream,
Net oars as fan wat bernlik lok de jouwer.