Studiedag ‘Wijsgerige aspecten van de poëzie rond 1900 in Nederland’

Op 16 november 2007 organiseerde het Obe Postma Selskip een studiedag over de wijsgerige aspecten van de poëzie van Postma en diens tijdgenoten, zoals Verwey, Roland Holst, Boutens, Leopold en Dèr Mouw. De studiedag werd gehouden in Tresoar, Boterhoek 1, 8911 DH Leeuwarden. Dagvoorzitter was Dr. Jan Gulmans. Lees verder Studiedag ‘Wijsgerige aspecten van de poëzie rond 1900 in Nederland’

Primaire bibliografie van het werk van Obe Postma

VerantwoordingHieronder volgt in chronologische volgorde een overzicht van het werk van Obe Postma dat in de loop van zijn leven (1868-1963) is verschenen. De bibliografie is samengesteld door Bauke van der Veen (It Beaken, jaargang 20, 1958, pag. 133-144 en It Beaken, jaargang 28, 1966, pag. 94-96), verbeterd en aangevuld met behulp van de gegevens die men kan vinden in A. Feitsma’s artikel ‘Obe Postma, un tachtiger yn Fryslôn’ (Trotwaer, 13e jaargang, 1981, pag. 12-65) en met behulp van de gegevens die Roel Demmink aan Philippus Breuker heeft doorgegeven. De bibliografie kon verder worden gecorrigeerd en aangevuld dankzij de inlichtingen verschaft door Philippus Breuker en Tineke Steenmeijer-Wielenga en na het raadplegen van Brinkman’s Catalogus en de online publiekscatalogus van Tresoar. Postume publicaties van Postma’s werk zijn in deze lijst niet opgenomen, omdat het dan meestal herdrukken betreft. Ook is afgezien van het opsommen van de bronnen van publicaties van de afzonderlijk verschenen gedichten, aangezien die reeds achterin de recent verschenen Samle fersen (2005) worden genoemd. Met betrekking tot die laatstgenoemde categorie, is een uitzondering gemaakt voor die publicaties die in Postma’s studententijd zijn verschenen en die niet in de door hemzelf samengestelde bundeling van zijn verzamelde gedichten opgenomen zijn (Samle fersen, 1949). Werk dat niet tijdens Postma’s leven is gepubliceerd, kan behalve in de laatste editie van zijn verzamelde gedichten, onder andere ook op deze website worden gevonden.

De publicaties zijn als volgt geordend: werk waarvan in de bron de datum, de week of de maand wordt genoemd komt onder het jaar van verschijnen het eerst aan bod, daarna volgt alfabetisch op titel het werk waarvan in de bron die meer nauwkeurige datering ontbreekt. Wat betreft de plaats van uitgave en de naam van de uitgever: die zijn, voor zover bekend, alleen weergegeven als het om monografieën gaat; dus niet bij jaarboeken, periodieken of kranten.

Ook deze bibliografie is niet compleet en waarschijnlijk ook niet foutloos, zo ontbreken bijvoorbeeld de zesde en zevende druk van J. Kors’ Beschrijvende meetkunde, waarvan in 1912 de vijfde door Postma herziene druk verscheen en in 1927 de achtste. Omdat echter nergens in de bestaande bibliografische beschrijvingen en catalogi de zesde en zevende drukken kunnen worden gevonden, konden die hier ook niet worden genoemd, ook al zullen ze er (geweest) zijn.

Graag spreek ik mijn dank uit aan iedereen die zijn of haar gegevens beschikbaar heeft gesteld om deze digitale publicatie mogelijk te maken. Ik hoop dat ieder die belang stelt in de persoon en/ of het werk van Obe Postma op een gemakkelijke en toegankelijke manier geholpen is met dit overzicht.

Jelle Krol, vakreferent Tresoar

1886
O. [volgens A. Feitsma is O. waarschijnlijk: Obe Postma], Lente-liefde, in: Almanak van den Amsterdamschen Studentenbond voor het jaar 1887, [verschenen eind 1886], 4-5.

O. [volgens A. Feitsma is O. waarschijnlijk: Obe Postma], In Frysk liet, in: Almanak van den Amsterdamschen Studentenbond voor het jaar 1887, [verschenen eind 1886], 4-5.

1887
Memini [volgens A. Feitsma is Memini waarschijnlijk: Obe Postma], Stille boden, in: Almanak van den Amsterdamschen Studentenbond voor het jaar 1888, [verschenen eind 1887], 5-6.

Memini [volgens A. Feitsma is Memini waarschijnlijk: O. Postma], Hwet ik woe, in: Almanak van den Amsterdamschen Studentenbond voor het jaar 1888, [verschenen eind 1887], 73-74.

1888
O. [volgens A. Feitsma is O. waarschijnlijk: Obe Postma], De dichter, in: Almanak van den Amsterdamschen Studentenbond voor het jaar 1889, [verschenen eind 1888], 4-5.

1890
O. Postma, Over latijn en grieksch en nog wat, in: Alma Mater, Orgaan van den Amsterdamschen Studentenbond, nr. 8, (Vrijdag 16 Mei).

[Niet ondertekend artikel; volgens A. Feitsma waarschijnlijk van Obe Postma], Goud of wat anders, in: Alma Mater, Orgaan van den Amsterdamschen Studentenbond, nr. 11, (Dinsdag 1 Juli).

P. [volgens A. Feitsma waarschijnlijk Obe Postma] recensie van: Graaf Essex, treurspel in 5 bedrijven en 7 tafereelen, door Heindrich Laube, in: Alma Mater, Orgaan van den Amsterdamschen Studentenbond, nr. 14, (Donderdag 16 October).

[Niet ondertekend artikel; volgens A. Feitsma waarschijnlijk van Obe Postma], Bondsnieuws, in: Alma Mater, Orgaan van den Amsterdamschen Studentenbond, nr. 14, (Donderdag 16 October).

1892
Brieven uit Amsterdam, in: Leeuwarder Courant, 8 okt. 1892.
Brieven uit Amsterdam, in: Leeuwarder Courant, 17 okt. 1892.
Brieven uit Amsterdam, in: Leeuwarder Courant, 31 okt. 1892.
Brieven uit Amsterdam, in: Leeuwarder Courant, 7 nov. 1892.
Brieven uit Amsterdam, in: Leeuwarder Courant, 14 nov. 1892.
Brieven uit Amsterdam, in: Leeuwarder Courant, 21 nov. 1892.
Brieven uit Amsterdam, in: Leeuwarder Courant, 28 nov. 1892.
Brieven uit Amsterdam, in: Leeuwarder Courant, 5 dec. 1892.
Brieven uit Amsterdam, in: Leeuwarder Courant, 12 dec. 1892.
Brieven uit Amsterdam, in: Leeuwarder Courant, 19 dec. 1892.
Brieven uit Amsterdam, in: Leeuwarder Courant, 24 dec. 1892.

1893
Brieven uit Amsterdam, in: Leeuwarder Courant, 2 jan. 1893.

1895
Iets over uitstraling en opslorping. Proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Wis- en Natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam op gezag van den Rector Magnificus dr. D. E. J. V&ölter, Hoogleraar in de faculteit der Godgeleerdheid in het openbaar te verdedigen op zaterdag 16 februari 1895 des namiddags om 3½ uur door Obe Postma. Groningen, 1895, met stellingen.

1903
Het meten, een kennistheoretische studie. Groningen, Wolters, 1903.

1905
Kors, J., Leerboek der algebra met opgaven, tweede druk nagezien door dr. O. Postma. Groningen, Noordhoff, 1903 en 1905, 2 dln.

1906
Iets over de grootheid H. in Boltzmann’s, Vorlesungen über Gastheorie, in: Verslag van de Gewone Vergadering der Wis- en Natuurkundige Afdeeling van 27 januari 1906 [verschenen 7 februari 1906], dl. 14, 602-611. Amsterdam, Koninklijke Akademie van Wetenschappen, 1906.

Kors, J., Leerboek der stereometrie met opgaven, tweede druk herzien door dr. O. Postma. Groningen, Noordhoff, 1906.

1907
Klankboarne, Forjit my net, 1907, nr. 1/2, jan./feb. 1907, 27-38 [recensie].

Beweging van molecuul-systemen waarop geene uitwendige krachten werken, in: Verslag van de Gewone Vergadering der Wis- en Natuurkundige Afdeeling van 30 november 1907, [verschenen 11 december 1907], dl. 15, 332-349. Amsterdam, Koninklijke Akademie van Wetenschappen, 1907.

Nog iets over de grootheid H. en de Maxwell’sche snelheidsverdeeling, in: Verslag van de Gewone Vergadering der Wis- en Natuurkundige Afdeeling van 29 december 1906 [verschenen 11 december 1907], dl. 15, 498-506. Amsterdam, Koninklijke Akademie van Wetenschappen, 1907.

Kors, J., Beschrijvende meetkunde I, 4e druk herzien door dr. O. Postma. Groningen, Noordhoff, 1907.

1908
Over de kinetische afleiding van de Tweede Hoofdwet der Thermodynamica, in: Verslag van de Gewone Vergadering der Wis- en Natuurkundige Afdeeling van 31 october 1908 [verschenen 12 november 1908], dl. 16, 330-342. Amsterdam, Koninklijke Akademie van Wetenschappen, 1908.

1909
Over de grondslagen der waarschijnlijkheidsrekening, in: Nieuw Archief voor Wiskunde, Tweede reeks, achtste dl., 214-240.

1910
De wet van het toeval, in: Nieuw Archief voor Wiskunde, Tweede reeks, negende deel, 1-21.

1912
Gevallen van gelijke kans, in: Archief voor de Verzekeringswetenschap en aanverwante vakken, dl. XIII, aflevering 3, december 1912, 1-6.

Kors, J., Beschrijvende meetkunde Deel I, 5e druk herzien door dr. O. Postma. Groningen, Noordhoff, 1912.

1914
Korte geschiedenis der Rijks Hoogere Burgerschool te Groningen 1864-1914, in: Derde Gedenkboek van de Rijks Hoogere Burgerschool te Groningen. Groningen, Wolters, 1914, 1-20.

Dr. J. Kors, in: Derde Gedenkboek van de Rijks Hoogere Burgerschool te Groningen. Groningen, Wolters, 1914, 24.

1915
Entropie en waarschijnlijkheid, in: Verslag van de Gewone Vergadering der Wis- en Natuurkundige Afdeeling van 30 november 1915 [verschenen 18 december 1915], dl. 24, 896-905. Amsterdam, Koninklijke Akademie van Wetenschappen, 1915.

1916
Kors, J., Leerboek der stereometrie met opgaven, 3e druk herzien door dr. O. Postma. Groningen, Noordhoff, 1916.

1918
Yetris “ús ljeave heitelân”, Fryslân, nr. 4, apr. 1918, 99-101.

Over de wrijving in verband met de Brownsche beweging, in: Verslag van de Gewone Vergadering der Wis- en Natuurkundige Afdeeling van 29 september 1918, dl. 27, 388-395. Amsterdam, Koninklijke Akademie van Wetenschappen, 1918.

Fryske lân en Fryske libben: fersen. Snits, Osinga, 1918.

1919
“Sate” en “State”, in: Swanneblommen, 1e jrg., 1e nr., feb. 1919, 22-23.

It Frysk yn ‘e 16e ieu, in: Swanneblommen, 1e jrg., 2e nr., apr. 1919, 63-64.

In pear opmerkingen, it boek fen Uilkema oer it Fryske boerehûs oangeande, in: Swanneblommen, 1e jrg., 2e nr., apr. 1919, 69-71.

Pryster, Prester, Preester, in: Swanneblommen, 1e jrg., 6e nr., dec. 1919, 209-210.

1920
Eamelsman, indersman ef . . . . ?, in: It Heitelân, 1e jrg., nr. 51, 14 feb. 1920, 395.

De greatens fen ús pounsmiette, in: Swanneblommen, 2e jrg., 1e nr., feb. 1920, 34-36.

Ho is de pounsmiette ús Fryske lânmiette wirden?, in: Swanneblommen, 2e jrg., 3e nr., jun. 1920, 100-108.

Yetris de greatens fen in pounsmiet, in: Swanneblommen, 2e jrg., 4e nr., sep. 1920, 134-135.

1921.
Kors, J., Leerboek der stereometrie, 4e druk herzien door dr. O. Postma. Groningen, Noordhoff, 1921.

Versluijs, J., Vlakke driehoeksmeting met vraagstukken, 14e druk herzien door dr. O. Postma. Groningen, Noordhoff, 1921.

1923
Esschen op de Friesche klei, Driemaandelijkse bladen, 20e jrg., 1923, 17-26.

Fryske lân en Fryske libben: fersen, 2e form. printinge. Snits, Brandenburgh, Boschma & Co., 1923.

1924
Een Friesch dorp in 1546 [Cornwerd], in: De Vrije Fries, 27ste dl., 8-17.

Virga en Pes in de registers der kloosters te Fulda en te Werden, bijdrage tot de kennis van de oud-friesche hoeve, in: De Vrije Fries, 27ste dl., 268-301.

Versluijs, J., Vlakke driehoeksmeting met vraagstukken, 15e druk herzien door dr. O. Postma. Groningen, Noordhoff, 1924.

1925
Westerbjirrum en Dykshoarne, in: It Heitelân, 7e jrg., nr. 22, 30 mei 1925, 267-268.

Verdronken plaatsen aan de Westkust van Friesland, in: Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, Tweede serie, dl. XLII, 1925, 386-391.

Kors, J., Leerboek der stereometrie, met opgaven, 5e druk herzien door dr. O. Postma. Groningen, Noordhoff, 1925.

1926
Verdronken plaatsen aan de Westkust van Friesland (Naschrift), in: Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, Tweede serie, dl. XLIII, 1926, 74-75.

Versluijs, J., Vlakke driehoeksmeting met vraagstukken, 16e druk herzien door dr. O. Postma. Groningen, Noordhoff, 1926.

De begrenzing van de Middelzee, in: Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, Tweede reeks, dl. XLIII, 1926, 155-167.

1927
Kors, J., Beschrijvende meetkunde, 8e druk herzien door dr. O. Postma. Groningen, Noordhoff, 1927.

1928

Boekskôging. Dage, Fersen I, fen D. Kalma: J. Kamminga, Dokkum, 1927, in: De Holder, 3e jrg., 1928, nr. 1, 14-16.

De zoogenaamde vier-jaarlijksche verdeeling van de hemrik, in: De Vrije Fries, 28ste dl., 34-52.

De gemeene scharren van Hindeloopen en Molkwerum, (Bijdrage tot de geschiedenis van den frieschen grond), in: De Vrije Fries, 28ste dl., 353-401.

1929
De Fryske boerkerij om 1600 hinne, (lêzing hâlden to Ljouwert yn Augustus 1928), in: It Heitelân, 11e jrg., nr. 5, mrt. 1929, 137-141 en in: It Heitelân, 11e jrg., nr. 6, jun. 1929, 163-167.
Ook uitgegeven als boekje. De Fryske boerkerij om 1600 hinne, Lêzing to Ljouwert hâlden yn Augustus 1928. Snits, Brandenburgh & Co., 1929.

De ljochte ierde: nije fersen. Snits, Brandenburgh & Co., 1929. (De Fryske Bibleteek, nr. 16.)

Versluijs, J., Vlakke driehoeksmeting met vraagstukken, 17e druk herzien door dr. O. Postma. Groningen, Noordhoff, 1929.

1931
Sporen van oud-communaal grondbezit, in: Leeuwarder Courant, 5 en 15 sep. 1931.

1932
Versluijs, J., Vlakke driehoeksmeting met vraagstukken, 18e druk herzien door dr. O. Postma. Groningen, Noordhoff, 1932.

“Truchstrinzede ritherne” en de verdeeling van de hemrik, in: De Vrije Fries, 31ste dl., 91-103.

1933
Oer B. E. Siebs: Grundlagen und Aufbau der alt-friesischen Verfassung, in: It Heitelân, 15e jrg., nr. 2, feb. 1933, 49-50 [recensie].

Gedichten fen Rilke / oerset fen O. Postma. Snits, Brandenburgh & Co., 1933. (De Fryske bibleteek, nr. 28.)

1934
De Friesche kleihoeve, Bijdrage tot de geschiedenis van den cultuurgrond vooral in Friesland en Groningen, met veertien kaarten. Uitgegeven door het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde te Leeuwarden. Leeuwarden, 1934.

1935
Swannejachten, in: It Heitelân, 17e jrg., nr. 4, apr. 1935, 89-90.

It plûmgraefskip yn Fryslân, in: It Heitelân, 17e jrg., nr. 5, mei 1935, 111.

Alde Fryske Lânboutastânnen, in: It Heitelân, 17e jrg., nr. 12, dec. 1935, 269-274.

Het Rekenboek van het Hasker Convent (1500-1520), in: De Vrije Fries, 33ste dl., 1-28.

De huishouding van een Fries klooster rond 1500. [Verslag van een lezing voor de Prov. Underwysrie. Opgeplakte krantenknipsels uit:] Ons Noorden, 1935.

Maitiid; [muz. van] P.A. Hettinga. [Sneek, Hettinga], [1935].

1936
It testemint fen de mem fen Greate Pier, in: It Heitelân, 18e jrg., nr. 2, feb. 1936, 33-35. Verbetering op pag. 53.

Side 63, in: It Heitelân, 18e jrg., nr. 4, apr. 1936, 75-76.

In frjeonlik forsiik, in: It Heitelân, 18e jrg., nr. 8, aug. 1936, 183.

Eat oer winterbiswieren en winterformeits yn Fryslân by âlds, in: It Heitelân, 18e jrg., nr. 12, dec. 1936, 270-274.

1937
Das friesische Bauernhaus, seinde Verbreitung und Entwicklungsgeschichte, von dr. Kurt Junge; Verlag Gerhard Stalling Oldenburg, i.O., 1936, in: It Heitelân, 19e jrg., nr. 4, apr. 1937, 92 [recensie].

Binhûs en bûthús, in: It Heitelân, 19e jrg., nr. 10, okt. 1937, 238-239.

Presterhuzen en molkenkeamers, in: It Heitelân, 19e jrg., nr. 11, nov. 1937, 260-261. Neiskrift fan S. J. van der Molen.

Dagen: fersen. Snits, Brandenburgh & Co., [1937]. (Frisia rige, nr. 2.)

De Fryske boerkerij en it boerelibben yn de 16e en 17e ieu. Snits, Brandenburgh & Co., 1937. (Frisia-rige, nr. 5.)

Over het Friesche boerenhuis in de 16e en 17e eeuw, in: De Vrije Fries, 34ste dl., 6-28.

In pear “nomina topographica”, Aech of Aeght, Feit, in: Frysk Jierboek 1937, 124-129.

1938
Oanteikeningen oer it Fryske boerehûs fen S. J. van der Molen, Brandenburgh en Co., Snits., in: It Heitelân, 20e jrg., nr. 3, mrt. 1938, 70-71 [recensie].

Mear of mar grinssleat? in: It Heitelân, 20e jrg., nr. 4, apr. 1938, 83.

Swierrichheden by it oersetten fen de fia-eth út it Emsiger rjucht, in: Frysk Jierboek 1938, 168-173.

Cleedrift en clewendene, in: Frysk Jierboek 1938, 173-175. [Met naschrift op pag. 175.]

1939
Doarp en hemrik, in: Leeuwarder Courant, 12 jan. 1939.

De “Tesk-Laow” fen “Achelim”, histoarysk biskôge, in: It Beaken, 1e jrg., nr. 2, jan. 1939, 56-62.

Oer de namme “van Adelen”, in: It Beaken, 1e jrg., nr. 3, mrt.1939, 86-87.

Sleauwe wirden, in: It Heitelân, 21e jrg., nr. 4, apr. 1939, 83.

De Krinzerearm, in: It Beaken, 1e jrg., nr. 4, mei 1939, side 107-109.

In pear opmerkingen (Emo en Menko-, Kor-n.), in: It Heitelân, 21e jrg., nr. 6, jun.1939, 132-133.

Neiskrift by: L. Hofstra, Kleedrift en Klaauwengang, in: It Beaken, 1e jrg., nr. 5, aug. 1939, 159.

Kor-n, in: It Heitelân, 21e jrg., nr. 8, aug. 1939, 177.

Neiskrift by: G. Knop, De namme “Adelen”, in: It Beaken, 1e jrg., nr. 6, sep. 1939, 196.

Ut in pear âlde doarpsrekkenboeken, in: It Heitelân, 21e jrg., nr. 12, dec. 1939, 280-282.

De Saksische jaartax in Friesland, in: De Vrije Fries, 35ste dl., 51-82.

1940
O. Santema, Ta de Skiednis fen Toppenhuzen en Twellegea, in: Sljucht en Rjucht, 44e jrg., nr. 7, 17 feb. 1940, 107 [boekbespreking].

Eat oer grytman en skoalmaster yn Gysbert Japiks’ tiid, in: Fryslân, 21e jrg., 1e nr., feb. 1940, 4-6.

Gawech, Gaweij-Gau, Geau, in: It Beaken, 2e jrg., nr. 2, mrt. 1940, 61-64.

Fynsten en fragen [oer de ferklearring fan ‘e nammen Flieterpen en War], in: De Pompeblêdden, 13e jrg., 1940, nr. 3, 71-72. [Postma beantwoordt hierin een paar vragen van E. S. de Jong.]

Feit, in: It Beaken, 2e jrg., nr. 3, mei 1940, 95-96. Neiskrift by: G. Karsten, Nogmaals Gaweg, Gaweij-Gau, Geau, in: It Beaken, 2e jrg., nr. 4, sep. 1940, 107-109.

Naschrift bij: G. Karsten, Voor de derde maal Gawech, Gaweij-Gau, Geau, in: It Beaken, 2e jrg., nr. 5, nov. 1940, 133-134.

Op de biwegingsdei, in: Fryslân, 21e jrg., 8e nr., nov. 1940, 118-119.

Nochris “Folksbiweging”, in: It Heitelân, 22e jrg., nr. 12, dec. 1940, 265.

Eat út it iepenbiere libben fen in Fryske stêd, binammen yn ‘e 18de ieu [Boalsert], in: It Heitelân, 22e jrg., nr. 12, dec. 1940, 266-268.

’t Wie Snein; [met muz. van] P. Folkertsma; útjefte: Sintrale Boeke-Forkeap. Meppel, [R. Feenstra], 1940.

1941
Noch ris “frjemd soldatefolk”, in: It Heitelân, 23e jrg., nr. 1, jan. 1941, 8.

Over het ontstaan der oudste Friesche geslachtsnamen, in: Saxo-Frisia, 3e jrg., nr. 1-2, 1941, 8-17.

Granderen, Aenwert, Grandiuorum, Utberdum, Bydrage ta de ierdrykskinde fen middelieusk Fryslân, in: It Beaken, 3e jrg., nr. 2, mei 1941, 52-59.

Ga en gawech, in: It Beaken, 3e jrg., nr. 4, sep. 1941, 98-100. Mei neiskrift fan Tsj. G. de Vries.

Nei oanlieding fen “It Fryske doarp”, in: It Heitelân, 23e jrg., nr. 10, okt. 1941, 202.

In pear oantekeningen út ‘e 17e en 18e ieu de stêd Harns oangeande, in: It Heitelân, 23e jrg., nr. 12, dec. 1941, 239-242.

Doarpsmienskip / O. Postma, J.J. Kalma, E.B. Folkerstma. Dokkum, Kamminga, 1941. [Bevat: Doarp / O. Postma. De bitsjutting fen it doarp / J.J. Kalma. De ienheit fen it doarp / E.B. Folkertsma.]

De Friesche steden en haar “uitburens”, in: De Vrije Fries, 36ste dl., 102-130.

It Fryske doarp as tsjerklike en wrâldske ienheid foar 1795. Snits, Brandenburgh & Co., 1941. (Frisia-rige, nr. 27.)

De pallia fen Fulda en Werden, Reil en reilmerk, in: Frysk Jierboek 1941, 77-89.

1942
Bordmagad, in: Frysk Jierboek 1942, 98-99.

1943
Noch eat oer Greate Pier en syn geslacht, in: Frysk Jierboek 1943, 150-158.

1946
De “foermatten” fen Ezinge en de Fryske boerepleats, in: It Heitelân, 24e jrg., nr. 2, feb. 1946, 34-35. [Verbetering op pag. 54.]

Oer de “Corpora” fan de Fryske kleasters en hwat der út fuortkaem, in: It Beaken, 8e jrg., nr. 1, mrt. 1946, 11-16.

Oer de “Corpora” fan de Fryske kleasters en hwat der út fuortkaem (slot), in: It Beaken, 8e jrg., nr. 2, jul. 1946, 18-21. [Dit artikel is niet ondertekend met Postma, mar met “R.A. to Ljouwert”.]

Nei oanlieding fan twa Slauerhoff-Oktobernûmers, in: It Heitelân, 24e jrg., nr. 12, dec. 1946, 286-288.

Forlikinge fen de nammen út de Abtelibbens fen Sibrandus Leo mei dy út de Gesta Abbatum Orti Sancte Marie, in: Frysk Jierboek 1946, 156-169.

Personen of Geslachten in plaatsnamen en boerderijnamen? in: De Vrije Fries, 38ste dl., 29-53.

In pleats fan it jier 855 yn ús tiid weromfoun? in: Frysk Jierboek 1946, 150-156.

It sil bistean: fersen. Snits, Brandenburgh & Co., 1946 [i.e. 1947]. (Frisia-rige, nr. 37.)

1947
Oer “Nije Gedichten” fan D. A. Tamminga, in: It Heitelân, 25e jrg., nr. 4, apr. 1947, 89-90. [recensie]

Heeft het Friese boerenhuis in zandstreken en op de klei dezelfde ontwikkeling doorgemaakt? in: Een kwart eeuw Oudheidkundig Bodemonderzoek, Gedenkboek A. E. van Giffen, Directeur van het Biologisch-Archaeologisch Instituut der Rijksuniversiteit te Groningen 1922 – 17 juni -1947. Meppel, Boom, 1947, 275-288.

It Frysk Jierboek fan 1946, in: It Heitelân, 25e jrg., nr. 7-8, jul.-aug. 1947, 183-184 [recensie].

Alde kontrakten oer it bouwen fan huzen, in: It Heitelân, 25e jrg., nr. 9, sep. 1947, 193-195.

Tankwurd, [s.l. : s.n.], 1947. [1 grammofoonplaat 78 tpm., 10-10-1947. Bevat: Dankwoord Gysbert Japicxpriis uitgesproken door O. Postma.]

Fan it Fryske lân, [s.l. : s.n.], 1947. [1 grammofoonplaat 78 tpm., 10-10-1947. Bevat: voordracht door Douwe Tamminga van het gedicht: Fan it Fryske lân van O. Postma].

Yn ‘e foarsimmer [voorgelezen op 10-10-1947 door D.A. Tamminga bij de uitreiking van de Gysbert Japicxpriis aan Obe Postma]. [Opgeslagen op op c.d. Pak 1 en 2, nr. 50 en op dvd. S.l : s.n.], 1947.

Gysbert Japicx’ tsjustere jierren, in: Frysk en Frij, 3e jrg., nr. 44, 31 okt. 1947.

Eat oer Fryske boargershuzen yn de 16e, 17e en 18e ieu, in: It Heitelân, 25e jrg., nr. 12, dec. 1947, 271-274.

It sil bistean: fersen. Snits, Brandenburgh & Co., 1946 [i.e. 1947]. (Frisia-rige, nr. 37.)

1948
De Huizumer school, in: Nieuw Friesland, 24 jan. 1948.

[Met M. Wiegersma en D. F. Wouda,] Forslach fan de Kommisje foar de priisfraech oer de Binnendiken en Slieperdiken fan Fryslân, in: It Beaken, 10e jrg., nr. 1, feb. 1948, 1-5.

Starum om 1600 hinne in deade stêd? De Pompeblêdden, 19e jrg., 1948, nr. 3, 69-70.

Oer merken, hânmerken, húsmerken, in: It Beaken, 10e jrg., nr. 2, apr. 1948, 35-45.

Gysbert Japicx oanhelle, in: It Heitelân, 26e jrg., nr. 4, apr. 1948, 78.

Nei oanlieding fan Psalm 130, in: De Tsjerne, 3e jrg., nr. 8, aug. 1948, 252-254.

De Joast Halbertsmapriis en Skylgeralân, in: Frysk en Frij, 4e jrg., nr. 42, 29 okt. 1948.

In dûbele lokwinsk, in: “Om it erfskip”, de útrikking fan de Gysbert Japicx en de dr. Joast Halbertsma-priis op freed 29 oktober 1948 to Boalsert, gearstald fan E. S. de Jong. Boalsert, Osinga, 1948.

Noch hwat duplyk, in: De Tsjerne, 3e jrg., nr. 11, nov. 1948, 350-351.

“Het land van Rembrand” en Fryslân, in: It Heitelân, 26e jrg., nr. 12, dec. 1948, 264-266.

Ploeggang en Hoevenstelsel, in: De Vrije Fries, 39ste dl., 17-48.

1949
Ta de moarn-Lunchroom-Jolm, in forgelykjende biskôging, in: De Tsjerne, 4e jrg., nr. 3, mrt. 1949, 65-70.

Foroarjen fan in pear nammen, in: De Pompeblêdden, 20e jrg., 1949, nr. 4, 79-80.

Harke en riuwe, in: Leeuwarder Courant, 23 mei 1949.

Handel en forkear yn Fryslân yn de tiid fan Gysbert Japicx, in: It Heitelân, 27e jrg., nr. 5, mei 1949, 99-101; 27e jrg. nr. 6, jun. 1949, 127-129; 27e jrg. nr. 7-8, jul.-aug. 1949, 153-156.

Frieslands strijd tegen het water door P. G. Bins, uitgegeven in samenwerking met de Kon. Ned. Toeristenbond (A. N. W. B.) door de Provinciale Friese Vereniging voor Vreemdelingenverkeer. Leeuwarden 1949, in: Frysk en Frij, 5e jrg. nr. 23, 10 jun.1949 [recensie].

Bylden út Grinslân I, in: Frysk en Frij, 5e jrg., nr. 37, 23 sep. 1949.

Bylden út Grinslân II, in: Frysk en Frij, 5e jrg., nr. 38, 30 sep., 1949.

Bylden út Grinslân III, in: Frysk en Frij, 5e jrg., nr. 39, 7 okt. 1949.

Bylden út Grinslân IV, in: Frysk en Frij, 5e jrg., nr. 40, 14 okt. 1949.

Bylden út Grinslân V, in: Frysk en Frij, 5e jrg., nr. 43, 4 nov. 1949.

Jong en libben, in: In materna lingua, Tinkboekje útjown ta gelegenheit fan de útrikking Gysbert Japicxpriis oan de hear Fedde Schurer, Boalsert, Osinga, 1949, 9-12.

Simboal of Skiente yn de Folkskunst, in: It Heitelân, 27e jrg., nr. 12, dec. 1949, 272-274.

Samle fersen. Snits, Brandenburgh & Co., 1949. – 2 dln.

1950
Peinjum en de gouden halsbân, in: It Heitelân, 28e jrg., nr. 1, jan. 1950, 4.

Noch eat oer Fraenkeraghae, in: It Beaken, 12e jrg., nr. 1, jan. 1950, 27-29.

Noch eat oer de Fryske pleats mei in opkeamer, in: It Beaken, 12e jrg., nr. 2, mrt. 1950, 61-64.

In stêd sûnder bilestingen? in: Frysk en Frij, 6e jrg., nr. 34, 1 apr. 1950.

De oerheit as eksploitant fan bouterrein yn de 16e en 17e ieu, in: Earebondel ta de tachtichste jierdei fan dr. G. A. Wumkes op 4 septimber 1949, Boalsert, Osinga, 1950, 131-138.

De bijl van Makkum, in: Leeuwarder Courant, 16 en 18 okt. 1950.

De Friese hoeve in de zandstreken (Een voorlopige oriëntering), in: De Vrije Fries, 40ste dl., 37-67.

De gemeene dorpsgronden in Oostergoo, wurdearringswurd, útsprutsen út namme fan de advyskommisje foar de takenning fan de dr. Joast Halbertsmapriis, in: Oer de skied fan ’t hjoed, Tinkboekje útjown ta gelegenheit fan de útrikking fan de Gysbert Japicx- en dr. Joast Halbertsma-priis, respektivelik oan de hearen dr. Y. Poortinga en mr. D. J. Cuipers, gearstald fan E. S. de Jong, Boalsert, Osinga, 1950, 24-27.

De historische ontwikkeling van het waterstaatsrecht in Friesland door mr. J. P. Winsemius, Franeker 1947, in: De Vrije Fries, 40ste dl., 217-220 [recensie].

Ir. G. J. A. Bouma, l. i., Pleatseboek, de Nije Fryske pleats, N.V. Wed. J. Ahrend en Zoon, Amsterdam 1950, in: De Vrije Fries, 40ste dl., 220-221 [recensie].

Lânnammen yn forbân mei mienskiplik lângebrûk, in: Fryske Plaknammen, dl. III, 7-11.

Over enige vreemde Gemeente- en Dorpsgrenzen in Friesland, in: De Vrije Fries, 40ste dl., 189-199.

Het rekenboek van het Klooster Selwerd 1560-1563, in: Groningse Volksalmanak, 1950, 72-89.

1951
Moadewurden, in: It Heitelân, 29e jrg., nr. 1, jan. 1951, 6.

De doarpsgrinzen, in: It Beaken, 13e jrg., nr. 1/2/3, mrt. 1951, 54-59.
Dit artikel staat in de Hantlieding foar Geakunde die ook afzonderlijk verscheen.

Hwat foar doarpsstúdzje nedich is, in: It Beaken, 13e jrg., nr. 1/2/3, mrt. 1951, 59-62.
Dit artikel staat in de Hantlieding foar Geakunde die ook afzonderlijk verscheen.

Nei oanlieding fan “De rechtsomgang van Franekeradeel” troch mrs. G. Overdiep en J. C. Tjessinga, in: It Beaken, 13e jrg., nr. 5, okt. 1951, 149-150.

Oer de wurdpearen: waar-weer en war-wer, in: Fryske Plaknammen, dl. IV, 71-74.

1952
Waren de oude burelanden van Terschelling voormalig kerkelijk bezit? in: Landbouwkundig Tijdschrift, 64e jrg. nr. 5, mei 1952, 323-324.

De Friese Boer – toen en nu, in: Friesland, toen . . . nu . . . straks, propaganda-uitgave met officiële medewerking van vele vooraanstaande autoriteiten en instanties in de provincie Friesland, Leeuwarden, Algemeen Publiciteitskantoor, 1952, 85-88.

Wydrum, in: Us Wurk, 1e jrg., wintermoanne 1952, 59.

Hoek, J. J. Spahr van der, Geschiedenis van de Friese landbouw. Met medewerking van O. Postma, Uitgegeven door de Friesche Maatschappij van landbouw ter gelegenheid van haar honderdjarig bestaan in 1952, Leeuwarden, 1952, twee delen. Hjirin: Postma, O., Eerste afdeling, 33-182. Deel 1 werd in 1954 met de dr. Joast Halbertsmapriis bekroond.

Van die éne bron : klein gedicht van het land [O. Postma; vertaald door Y. Poortinga, naar de Friese tekst in het gedenkboek van de Friese Maatschappij van Landbouw, in opdracht van het bestuur, om de Koningin te overhandigen als de Friese tekst voorgedragen werd. Leeuwarden, Landbouwhuis, 1952.] [S.l.], Fedde Dykstra, 1952.

1953
Noarderljocht, Moderne Sweedske poëzij yn oersetting fan Marten Sikkema. Reiddomp-rige, Laverman. Drachten 1953, in: Frysk en Frij, 9e jrg. nr. 22, 5 jun. 1953 [recensie].

Sport en spyljen as oanlieding ta rjochtsaken yn it 18e ieuske Gaesterlân, in: It Heitelân, 31e jrg., nr. 12, dec. 1953, 186.

De doorgaande plaatsen en de daarbij behorende meente, in: De Vrije Fries, 41ste dl., 94-104.

It Fryske doarp as tsjerklike en wrâldske ienheit foar 1795, Twadde hwat oanfolle en forbettere printinge. Snits, Brandenburgh & Co., 1953. [Deze druk is uitgegeven door de Fryske Akademy als erebundel ter gelegenheid van de 85ste verjaardag van dr. O. Postma.]

Een landmeter aan het werk in de 16e eeuw, in: Groninger Volksalmanak, 1953, 50-68.

Trije lieten foar alt of baryton mei pianobiglieding; op muzyk set fan Th. Lambooij. Ljouwert, Fedde Dykstra, 1952.

1954
Oer de wevers fan Harns yn de 18e ieu, in: It Beaken, 16e jrg., nr. 2, apr. 1954, 33-42.

Dokkum as lân- en séstêd yn it forline, in: It Beaken, 16e jrg., nr. 5/6/7, jun. 1954, 150-154.
Dit artikel staat in: Dokkum, bolwurk fan it Noarden, dat ook afzonderlijk verscheen.

Hwat oer in Snitser smid yn it midden fan de 16e ieu, in: It Heitelân, 32e jrg., nr. 9, sep. 1954, 153-154.

Het Friese zogenaamde “Kadaster van 1505” dat niet van 1505 is, in: Bijdragen voor de geschiedenis der Nederlanden, dl. VIII, afl. 1-2, 46-49.

Over de hoevevorming in de Friese Zuidwestelijke kuststreek en op Ameland, I., in: Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 45e jrg., nr. 1, 20-26.

Over de hoevevorming in de Friese Zuidwestelijke kuststreek en op Ameland, II., in: Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 45e jrg., nr. 2, 50-54.
English summary: Development of farmers’ holdings in the south-west Frisian area and on the isle of Ameland, on page 54-55.

1955
Inkele bisûnderheden oer Gaesterlân, in: De Pompeblêdden, 26e jrg. 1955, nr. 1, 13-15.

Boalsert, stêd en lân, in: It Beaken, 17e jrg., nr. 3/4/5, jul. 1955, 115-120.
Dit artikel staat in: Boalsert, hert fan Westergoa, dat ook afzonderlijk verscheen.

Ien en oar út it “kalverboek” fan Boalsert, in: It Heitelân, 33e jrg., nr. 7-8, jul.-aug. 1955, 116-118.

De foarkar foar Slauerhoff, in: De Tsjerne, 10e jrg., nr. 8, aug. 1955, 270-273.

Truchstrinzede Ritherne, in: Us Wurk, 4e jrg., nr. 3/4, wynmoanne 1955, 34-35.

Doarp en Pleatsen, in: It Beaken, 17e jrg., nr. 6, okt. 1955, 177-182.

Makkum en Statum (In doarp wurdt “vlek”), in: It Heitelân, 33e jrg., nr. 12, dec. 1955, 207-210.

Een grafelijk dorp in Friesland, in: De Vrije Fries, 42ste dl., 7-13.

Hoe kin it wurd “Aenwert” de bitsjutting fan “krite” krigen hawwe? in: Fryske Plaknammen, dl. VII, 39-40.

Oer it Fryske libben fan troch ‘en dei yn ‘e 16e en 17e ieu. Snits, Brandenburgh & Co., 1955, omwurke en oanfolle mei twa haedstikjes. [Nieuwe bewerkte en vermeerderde uitgave van hfdst. III, It boerelibben, in: De Fryske boerkerij en it boerelibben yn ‘e 16e en 17e ieu, 1937.]

Oer de pleatsen yn Barradiel, in: Barradeel, Rapport betreffende het onderzoek van het Lânskip-genetysk Wurkforbân fan de Fryske Akademy. Drachten, Laverman, 1955, 161-169.

Over aanvang en eerste tijd van de Floreenbelasting in Friesland, in: De Vrije Fries, 42ste dl., 132-143.

Tyole, tyolle, tsjoele ensf., in: Fryske Plaknammen, dl. VII, 3-4.

Zwaagwesteindde, het ventersdorp op de Friese heide, door K. Sikkema Sr. en K. Sikkema Jr. In het jaar 1954 uitgegeven bij T. Wever te Franeker in opdracht van de Fryske Akademy, in: De Vrije Fries, 42ste dl., 145-146 [recensie].

1956
Fan in Makkumer skipper en in Makkumer skip, in: It Heitelân, 34e jrg., nr. 4, apr. 1956, 63-65.

Oer it Snitser gymnasium goed 70 jier forlyn, Rostra Gymnasii Snecani, 1e jrg., nr. 4, sep. 1956, 66-68.

In pear opmerkingen nei oanlieding fan It Heitelân fan septimber, in: It Heitelân, 34e jrg., nr. 8, okt. 1956, 182.

Oer it Snitser gymnasium goed 70 jier forlyn, Rostra Gymnasii Snecani, 1e jrg., nr. 5, nov. 1956, 83-85.

Enkele opmerkingen naar aanleiding van deel XIV der Estrikken, in: Us Wurk, 5e jrg., nr. 3/4, wintermoanne 1956, 90-95 [Postma maakt opmerkingen over: prof. dr. B. H. Slicher van Bath, prof. dr. J. H. Brouwer, mr. P. Gerbenzon, Rienck Hemmema, Rekenboeck off Memoriael (1569-1573), 1956.]

Noch eat oer it wurd “Tsjoele”, in: Fryske Plaknammen, dl. VIII, 5-6

Over een paar moeilijkheden de geschiedenis van het Rechtsbestel van Appingedam betreffend, in: Groninger Volksalmanak, 1956, 140-147.

1957
Oer Harnzer keaplju yn de 17e ieu, in: It Heitelân, 35e jrg., nr. 2, feb. 1957, 22-24.

Oer de doarpsfolmachten yn Fryslân. Bydrage ta de skiednis fan de Fryske demokrasy, in: It Beaken, 19e jrg., nr. 1, feb. 1957, 13-24.

Eat oer in pear Bonnema’s fan Kimswert, in: It Heitelân, 35e jrg., nr. 7, sep.-okt. 1957, 136-138.

Oer in kleaster to Makkum, in: It Beaken, 19e jrg., nr. 4, okt. 1957, 145-146.

Oer it testamint fan in ûnderpastoar fan it jier 1544, in: It Heitelân, 35e jrg., nr. 9, dec. 1957, 177-179.

Essen op de Friese klei, in: De Vrije Fries, 43ste dl., 90-99.

Fan wjerklank en bisinnen: fersen. Drachten, Laverman, 1957.

[Mei mr. H. W. Kuipers,] De grinzen, in: Baerderadiel, in geakunde. Drachten, Laverman, 1957, 139-144.

In pear nammen út Wûnseradiel, in: Fryske Plaknammen, dl. IX, 13-14.

Toponymysk Probleem. Oer de adjektivyske foarmingen op -ster, -stra en -stera by Fryske plaknammen, lyk as Houster tille, Bonghuystra saet, Cambuyerstera landen, in: Fryske Plaknammen, dl. X, 3-6.

1958
In pear wurden ta forklearring [oer de gedichten yn Fan wjerklank en bisinnen], [Heliand], in: De Tsjerne, 13e jrg., nr. 2, feb. 1958, 60-61.

In pear bisûnderheden út it tsjerkerekkenboek fan Mullum, in: It Heitelân 36e jrg., nr. 2, 34-35.

Fan boer en ambacht, Oantekeningen út Weesrekkeningsboeken, in: It Beaken, 20ste jrg., nr. 1/2/3, mrt. 1958, 121-132.

Oantekeningen út in tsjerkerekkenboek [Achlum], De Strikel jrg. 1, nr. 2, mrt. 1958, 20-21.

It boerelibben yn Gaesterlûn roun der yn it forline noch al út: twa-trije hierders foar ien stik lân, oksen foar de ploege, oare nammen, in: Leeuwarder Courant, 3 mei 1958.

Liuwen yn Fryslân, in: De Strikel, 1e jrg., nr. 5, jun. 1958, 71.

Mei brea nei Koarnwert yn 1516, in: De Strikel, 1e jrg., nr. 10, nov. 1958, 158.

Noch hwat oer it Makkumer kleaster, in: It Beaken, 20ste jrg., nr. 5, nov. 1958, 240.

Enkele opmerkingen Groninger plaatsnamen betreffende, Driemaandelijkse Bladen 10e jrg., 65-70.

Enkele opmerkingen over Stellingwerver toponiemen, Fryske Plaknammen, dl. XI, 3-4.

Iets over de landerijen van het eiland Schiermonnikoog, in: Groninger Volksalmanak, 1958, 66-72.

1959
Ynbring fan man en wiif yn 1538, in: De Strikel, 2e jrg., nr. 2, feb. 1959, 30.

In pear opmerkingen nei oanlieding fan ‘Pleats en mienskip’ yn It Beaken fan 5 novimber 1958, in: It Beaken, 21ste jrg., nr. 5, sep. 1959, 203-204.

Weven en spinnen to Frjentsjer, in: De Strikel, 2e jrg., nr. 10, nov. 1959, 149.

In Fryske ynventaris yn Grinzerlân [Peije Eelkema, eind 14e ieu], in: It Beaken, nr. 6, dec. 1959, 21ste jrg., 213-216.

Ein [ingesproken door Postma zelf, op geluidsband voor Giacomo Prampolini. S.l. : s.n.], 1959.

Nog enkele Groninger plaatsnamen, in: Driemaandelijkse Bladen, 11de jrg., 90-93.

Oer in pear toponimen hjir en dêr wei, in: Fryske Plaknammen, dl. XII, 3-5.

De schar- of schaarbrief als reglement voor het gebruik van het gemene veld, in: Verslagen en mededelingen der Vereniging tot uitgaaf der bronnen van het Oudvaderlandse recht XI (1959), 481-493.

1960
In hânskrift fan Obe Sikkes Bangma, in: De Strikel, 3de jrg., nr.1, jan. 1960, 13-14.

Bode en consent, in: It Heitelân, 38e jrg., nr. 2, 28.

Fan in lyts Frysk doarpke [Offingawier], in: It Heitelân, 38e jrg., nr. 3, 40-41.

Gjin boadskip yn ‘e fastelavent, in: De Strikel, 3de jrg., nr. 4, april/mei 1960, 55.

Oer huzen mei brave keamers en deftige souders, in: It Heitelân, 38ste jrg., nr. 4/5, 60-61.

Oer it tiidskrift de Holder (1926-1929), in: Fryske Stúdzjes oanbean oan Prof. dr. J. H. Brouwer op syn sechtichste jierdei 23 augustus 1960, Assen, Van Gorcum, 1960, 251-254.

Fan healkannen bier, in: De Strikel, 3de jrg., nr. 7/8, aug./sep. 1960, 101.

De “Rimen en teltsjes” en de “Camera obscura”, in: De Tsjerne, 15e jrg., nr. 9, sep. 1960, 262-263.

Oarkonden yn it lyts, in: It Beaken, 22ste jrg., nr. 3, okt. 1960, 113-117.

De dichter Jan Starter as taksateur, in: De Strikel, 3de jrg., nr. 10, nov. 1960, 143.

De magistraat van Sneek als beheerder van gemene scharren, in: De Vrije Fries 44ste dl., 92-101.

Over de positie van het Vlek in Friesland in de tijd van de republiek, in: De Vrije Fries, 44ste dl, 51-58.

1961
Ljocht en tsjuster yn it Harnzer libben fan de sawntjinde (‘gouden’) ieu, in: De Strikel, 4de jrg., nr. 2, feb. 1961, 26-27.

Foar it gerjocht to Frentsjer, in: De Strikel, 4de jrg., nr. 6, jun. 1961, 85.

Fan ‘vierendelen’ dy’t gjin fjirdeparten binne, in: It Beaken, 23ste jrg., nr. 3, sep. 1961, 105-107.

Oer in keapman yn de Frânske tiid [Eeltsje Haitzes Bonnema te Kimswerd], in: De Strikel, 4de jrg., nr. 11, nov. 1961, 150-151.

In doarpswinkel fan 1583, in: It Heitelân, 39ste jrg., 34-35.

1962
Twa jier lang wei [Gysbert Japicx], in: De Strikel, 5de jrg., nr. 3, mrt. 1962, 45-46.

‘Eester’ en ‘hornleger’ as ûnderdielen fan it fjild by de Fryske boerepleats, in: It Beaken, 24ste jrg., nr. 2, jul.1962, 144-147.

Oer in proses tusken Bonga en Bonnema, in: De Strikel, 5de jrg., nr. 11, nov. 1962, 151.

Biskôgingen oer in pear toponimen [Opsterlân; Bân, band, bant; Keyn, Keyns], in: Fryske Plaknammen, dl. XIII, 14-17.

In lytse taheakke oan de toponimen fan Eanjum, in: Fryske Plaknammen, dl. XIII, 10.

Oude dorpsrekeningen in verschillende soorten dorpen, in: De Vrije Fries, 45ste dl., 113-121.

Slechte betalers in de Gouden eeuw, in: De Vrije Fries, 45ste dl., 155-160.

1963
Eigen kar, In blomlêzing út de Samle Fersen, Drachten, Laverman, [1963].

Lees verder Primaire bibliografie van het werk van Obe Postma

Primêre bibliografy fan it wurk fan Obe Postma

Ferantwurding

Hjirûnder folget yn tiidsrige in oersjoch fan it wurk fan Obe Postma dat yn de rin fan syn libben (1868-1963) ferskynd is. De bibliografy is gearstald troch Bauke van der Veen (It Beaken, jiergong 20, 1958, siden 133-144 en It Beaken, jiergong 28, 1966, siden 94-96), ferbettere en oanfolle mei help fan opjeften dy’t fûn wurde kinne yn A. Feitsma har artikel ‘Obe Postma, un tachtiger yn Fryslôn’ (Trotwaer, 13e jiergong, 1981, siden 12-65) en mei help fan opjeften fan Roel Demmink trochjûn oan Philippus Breuker. Fierdere korreksjes en oanfollingen koene oanbrocht wurde tanksij ynljochtings opjûn troch Philippus Breuker en Tineke Steenmeijer-Wielenga en nei rieplachtsjen fan Brinkman’s Catalogus en de online publykskatalogus fan Tresoar. Postume publikaasjes fan Postma syn wurk binne net yn dizze list opnommen, om’t it dan meast giet om werprintingen. Ek is ôfsjoen fan it opneamen fan de boarnen fan de losse fersepublikaasjes, mei’t dy efteryn de lêstferskynde Samle fersen (2005) al neamd wurde. Foar wat dat lêste oanbelanget, is in útsûndering makke foar dy publikaasjes fan fersen dy’t yn Postma syn studintetiid ferskynd binne dy’t net yn de troch himsels sammele fersen opnommen binne (Samle fersen, 1949). Wurk dat net by Postma syn libben publisearre is, kin behalven yn de lêstferskynde Samle fersen, ûnder oare ek op dit webstee fûn wurde. Lees verder Primêre bibliografy fan it wurk fan Obe Postma

Selektive bibliografy fan wurk oer Postma

Boersma, P., De frekwinsje fan it eigenskipswurd yn it wurk fan Obe Postma, yn: Siebren Dyk en Germen de Haan (red.), Wurdfoarried en wurdgrammatika (Ljouwert 1988) 1-20.

Boersma, U.J., Birutsen vitalisme, De Tsjerne 8 (1953) 91-92.

Breuker, Ph.H., Obe Postma en Slauerhoff: noch in oerienkomst, Ut de Smidte fan de Fryske Akademy 13, nr. 1 (1979) 21. Lees verder Selektive bibliografy fan wurk oer Postma

Natuurkundige bibliotheek en aantekenschriften van Obe Postma naar Tresoar

Kortgeleden – op dinsdag 9 januari 2007 – werd door het Obe Postma Selskip de wis- en natuurkundige bibliotheek van Obe Postma overgedragen aan Tresoar. Ook werd een verzameling schriften van Postma door de Fryske Akademy aan Tresoar overgedragen. De bijeenkomst werd gehouden in de Gysbert Japixseal van Tresoar.

Bert Looper, directeur van Tresoar, opende de bijeenkomst. Hij legde nadruk op het belang van deze verzameling of boekerij voor verdere studie van het oeuvre van Postma. Nadat hij en de voorzitter van het Obe Postma Selskip, Siebren van der Zwaag, de overdrachts-overeenkomst getekend hadden, vertelde Postma’s oomzegger Doekele Elgersma uit Ootmarsum iets over de achtergronden van de boekerij. Het bleek, dat de verzameling afkomstig is van Doekele’s broer Schelte, net als Postma wiskundige. De schriften van Postma werden daarna aan Tresoar aangeboden door Reinier Salverda, directeur van de Fryske Akademy. Als pièce de resistance van de middag kwam de theoretisch-fysicus Frans Steenmeijer aan het woord. De titel van zijn voordracht was: ‘Iets over de wis- en natuurkundige bibliotheek van Obe Postma’. De lezing werd – in tegenstelling tot wat de hollandse titel suggereerde – in het Fries gehouden en is op de website van het Obe Postma Selskip – dat ondertussen al 90 leden heeft – toegankelijk.

Ljouwert-9-1-2007-1

De wis- en natuurkundige bibliotheek van Postma werd in 2006 geschonken aan het Obe Postma Selskip door haar bestuurslid Doekele Elgersma. Het Selskip schenkt op haar beurt de boekerij in eigendom aan Tresoar en hoopt dat op die wijze de toegankelijkheid van de boekerij voor studie zal toenemen. Tresoar heeft het Selskip gegarandeerd, dat de boeken bijelkaar zullen blijven staan en beschreven zullen worden als ‘Obe Postma Verzameling, wis- en natuurkundige bibliotheek.’ De boeken worden verdeeld in vijf categorieën: natuurkunde, zeevaartkunde, sterrenkunde, wiskunde en (wetenschaps-)filosofie.

Ljouwert-9-1-2007-2

De nalatenschap van Postma – eerder beschreven door Philippus Breuker in De Vrije Fries (1983) – omvat ook ongeveer 800 schriften met aantekeningen en samenvattingen. Die zijn op 9 januari ook overgedragen aan Tresoar. Het vroegere Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum (FLMD) had al een beperkt aantal schriften in bezit. Die maken nu, samen met de op 9 januari overgedragen schriften, als één geheel deel uit van de grote collectie Postma, die nu bij en door Tresoar beheerd wordt.

Ljouwert-9-1-2007-3

Als afsluitend onderdeel van deze feestelijke middag, die bezocht werd door ongeveer 100 mensen, voerde een muzikaal trio de première uit van “Blank lizze de fiere lannen”, gecomponeerd door Pieter Bakker uit Skraard naar aanleiding van het gedicht “Wintermoarn” van Obe Postma. Uit de reakties van de aanwezigen bleek, dat ook dit onderdeel zeer op prijs gesteld werd, netzo als alle andere onderdelen van deze middag.

Natuerkundige biblioteek en oantekenskriften fan Obe Postma nei Tresoar

Koartlyn – op tiisdei 9 jannewaris 2007 – waard troch it Obe Postma Selskip de wis- en natuerkundige biblioteek fan Obe Postma oerdroegen oan Tresoar. Ek waard in samling skriften fan Postma troch de Fryske Akademy oan Tresoar oerdroegen. De gearkomst waard hâlden yn de Gysbert Japixseal fan Tresoar.

Bert Looper, direkteur fan Tresoar, iepene de gearkomst. Hy lei klam op it belang fan dizze samling of boekerij foar fierdere stúdzje fan it oeuvre fan Postma. Neidat hy en de foarsitter fan it Obe Postma Selskip, Siebren van der Zwaag, de oerdrachtsoerienkomst tekene hienen, fertelde Doekele Elgersma út Ootmarsum eat oer de eftergrûnen fan de boekerij. It die bliken, dat de samling kommen is fan Doekele’s broer Schelte, krekt as Postma wiskundige. De skriften fan Postma waarden dernei oan Tresoar oanbean troch Reinier Salverda, de direkteur fan de Fryske Akademy. As pièce de resistance fan de middei kaam de theoretysk-fysikus Frans Steenmeijer oan it wurd. De titel fan syn foardracht wie: ‘Iets over de wis- en natuurkundige bibliotheek van Obe Postma’. De lêzing, waard – yn tsjinstelling ta wat de hollânske titel suggerearret – yn it Frysk hâlden en is op it webstee fan it Obe Postma Selskip – dat ûndertusken al 90 leden hat – tagonklik.

De ûndertekening fan de oerdracht

By de ûndertekening fan de oerdracht, fan l. nei r.: Bert Looper, direkteur fan Tresoar, Siebren van der Zwaag, foarsitter fan it Obe Postma Selskip, en Lourens Oldersma, oant foar koart waarnimmend direkteur fan Tresoar en tarieder fan de gearkomste

De wis- en natuerkundige biblioteek fan Postma waard yn 2006 skonken oan it Obe Postma Selskip troch syn bestjoerslid Doekele Elgersma. It Selskip skinkt op syn bar dy boekerij yn eigendom oan Tresoar en hopet dat op dy wize de tagonklikheid fan de boekerij foar stúdzje tanimme sil. Tresoar hat it Selskip garandearre, dat de boeken byinoar stean bliuwe en beskreaun wurde sille as ‘Obe Postma Samling, wis- en natuerkundige biblioteek.’ De boeken wurde ferdield yn fiif skiften: natuerkunde, seefeartkunde, stjerrekunde, wiskunde en (wittenskips-)filosofy.

De oerdroegen boeken wis- en natuerkunde

De oerdroegen boeken wis- en natuerkunde

De neilittenskip fan Postma – eartiids beskreaun troch Philippus Breuker yn De Vrije Fries (1983) – omfettet ek sa’n goed 800 skriften mei oantekens en úttreksels. Dy binne op 9 jannewaris ek oerdroegen oan Tresoar. It eardere Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum (FLMD) hie al in beheind tal skriften. Dy meitsje no, mei de op 9 jannewaris oerdroegen skriften, as ien gehiel diel út fan de grutte kolleksje Postma, dy’t no by en troch Tresoar beheard wurdt.

As ôfslutend ûnderdiel fan dizze feestlike middei, dy’t besocht waard troch sa’n 100 minsken, fierde in muzikaal trio de premiêre út fan “Blank lizze de fiere lannen”, komponearre troch Pieter Bakker fan Skraard nei oanlieding fan it gedicht “Wintermoarn” fan Obe Postma. Ut de reaksjes fan ‘e oanwêzigen die bliken, dat ek dit ûnderdiel tige op priis steld waard, krektlyk as alle oare ûnderdielen fan dizze middei.

Finn M&öricke en Mirjam Lumkeman

Finn Möricke en Mirjam Lumkeman, dy’t “Blank lizze de fiere lannen” fan Pieter Bakker spylje

Jan Gulmans, skriuwer Obe Postma Selskip

Wis- en natuurkundige bibliotheek van Obe Postma

Inleiding
De twee grote dozen met boeken uit het bezit van Obe Postma, die vandaag worden overgedragen aan Tresoar bevatten 56 titels (uitgegeven tussen 1858 en 1919), alle samenhangend met Postma’s studierichting, wis- en natuurkunde. Een deel betreft studieboeken die hij in de loop van zijn studie zal hebben aangeschaft. Postma studeerde aan de Universiteit van Amsterdam. Hij kwam daar aan in 1886, deed in 1892 zijn doctoraal examen en promoveerde in begin 1895.Daarna heeft hij zijn verzameling nog regelmatig uitgebreid. Door elkaar vinden we enkele boeken, die hij zal hebben gebruikt voor zijn beroep als leraar en andere, de grote meerderheid, die zijn werkelijke belangstelling weerspiegelen. Die vinden hun neerslag in één monografie Het meten (Groningen,1903) en in tien tijdschriftartikelen tussen 1906 en 1918.Van alle boeken is door drs. Jelle Krol van Tresoar inmiddels nagegaan of ze voorkomen in andere Nederlandse (universiteits)bibliotheken. Alleen van de Einleitung in die analytische Theorie der Wärmeverbreitung van Adolf Dronke (Leipzig, 1882) is Postma’s exemplaar voorzover bekend het enige in Nederland. Het is overigens mogelijk dat hij onder andere uit dit boek inspiratie heeft geput voor de eerste hoofdstukken van zijn proefschrift.De oudste twee, beide populaire sterrenkundeboekjes dateren uit 1858 en waarschijnlijk 1867, respectievelijk tien en één jaar voor Obe’s geboorte. Het lijkt aannemelijk dat die door zijn vader, Pieter Obes zijn aangeschaft. Van de meeste andere is het niet zeker, maar wel waarschijnlijk dat P. ze heeft gekocht. Eén heeft hij, zo blijkt uit een handgeschreven opdracht, gekregen van een dankbare bijlesleerling. Vier zijn dissertaties van studievrienden. Helaas vinden we in de boeken geen verdere aanwijzingen over herkomst of datum van aanschaf. Het jaar van verschijnen biedt dan het enige houvast. Het is dan uiteraard heel goed mogelijk dat het boek pas vele jaren later door Postma is verworven. In een enkel geval, Sur la Probabilité du Tir des Bouches à feu et la Méthode des moindres carrés door E. Jouffret (Paris, 1875) is dat haast wel met zekerheid vast te stellen. Toen het boek verscheen was Obe 7 jaar oud. De periode dat hij duidelijk belang stelde in het onderwerp ligt tussen 1910 en 1920.Uit de nalatenschap van Postma zijn al eerder bij Tresoar terechtgekomen: zijn proefschrift Iets over uitstraling en opslorping, (Groningen, 1895) en in overdruk de tijdschriftartikelen. Het meten ontbreekt. Dankzij volhardend speurwerk van prof. dr. Philippus Breuker is er één exemplaar bekend en toegankelijk voor onderzoek. Maar waarom het niet uit Postma’s eigen bezit is tevoorschijn gekomen blijft enigszins raadselachtig. Hetzelfde geldt voor de schoolmethode voor wiskunde van Postma’s oudere Groninger collega J. Kors waarvan Postma een aantal titels heeft bewerkt.

Het is wel zeker dat Obe Postma voor zijn wetenschappelijke werk veel meer heeft geraadpleegd dan alleen de inhoud van de boekendozen. Dat blijkt uit zijn publicaties. Als voorbeeld kan dienen Het meten waar hij in de noten verwijst naar 25 boeken of artikelen. Daarvan zitten er vijf in de dozen.

Bij een aantal boeken heeft Postma aantoonbaar intensief kennisgenomen van de inhoud. We vinden dan in de kantlijn deelberekeningen, uitgevoerd met een niet al te scherp potloodje op een veel te kleine ruimte. Ter verduidelijking voor hemzelf als de schrijver een iets te grote stap in zijn berekeningen heeft gemaakt, iets wat in wiskundige verhandelingen nu eenmaal vaak voorkomt.

Aan de andere kant zijn sommige boeken nauwelijks opengesneden, wat gemakkelijk tot een verkeerde conclusie kan leiden. E.G. Husserl’s Philosophie der Arithmetik. Psychologie und logische Untersuchungen I (Leipzig, 1891) is weliswaar niet verder opengesneden dan alleen Capitel I maar Postma verwijst wel naar het werk in Het meten.

Ik heb een poging gewaagd om de boeken te rubriceren naar vakgebieden en kom dan op 21 titels natuurkunde, 18 wiskunde, 4 sterrenkunde, 1 zeevaartkunde en 12 wetenschapsfilosofie. Maar een dergelijke indeling is niet mogelijk zonder het maken van enigszins arbitraire keuzen. Zo gaat Leerboek der zeevaartkunde van W. Noorduyn (Gorinchem 1901) vrijwel uitsluitend over navigatie met behulp van zon, maan en sterren en zou dus ook in de rubriek sterrenkunde passen. Das Anwendungsproblem. Ein philosopischer Versuch über das Gesetz der grossen Zahlen und die Induktion van Edgar Zilsel (Leipzig, 1916) is alleen al op grond van de titel een twijfelgeval: wiskunde of wetenschapsfilosofie? Mijn aanvankelijke keuze voor het eerste heb ik na (gedeeltelijke) lezing laten vallen. Zilsel maakt weinig berekeningen maar een voor het boek typische vraag is: waarom beschouwen wij de uitkomst van de worp met een dobbelsteen als “toevallig” terwijl het alleen maar gebrek aan kennis is over de mechanica van de werpende hand en een wentelend kubusje waardoor we de uitkomst niet kunnen voorspellen? Het is niet meer dan een voorbeeld van de twijfels die een indeling in categorieën met zich meebrengt.

Toch heeft het maken van deze indeling nut.

Boeken aangeschaft door Obe Postma

De titels uit de boekendozen, gerangschikt naar natuurkunde (boven), wiskunde (midden) en wetenschapsfilosofie (onder) en vervolgens naar jaar van uitgave. Ieder blokje stelt één titel voor. Het balkje bij natuurkunde betreft de studiejaren, P de promotie, M de verschijning van Het meten. De A’s geven de tijdschriftartikelen weer.

De zeer oplettende beschouwer telt geen 56 blokjes, maar slechts 48. Het zijn de boeken, waarvan kan worden aangenomen dat Obe Postma ze zelf heeft aangeschaft. Zonder sterrenkunde en zeevaartkunde en één typisch op wiskundedidactiek gericht boek.

Om het verloop van zijn belangstelling te peilen zou natuurlijk het moment van verwerven interessant zijn en dat ligt in deze tekening op of rechts van het getekende blokje. Hoever? We weten het niet. Ondanks deze onzekerheid maakt deze tekening iets zichtbaar, namelijk hoe Postma langzaamaan zijn belangstelling verlegt. De natuurkunde als middel om door te dringen tot “het wezen der dingen” wordt, zo men wil via de wiskunde, ingeruild voor de filosofie. Een ontwikkeling die voorbij deze grafiek (Postma is dan rond de vijftig) geenszins een einde neemt.

Obe Postma Samling, wis- en natuerkundige biblioteek. Beskriuwing

Beskriuwing
De wis- en natuerkundige biblioteek fan dr. Obe Postma, sa’t dy bewarre waard troch dy syn omkesizzer de wiskundige drs. Schelte Elgersma (* Koarnwert, 1932), waard yn 2006 yn eigendom skonken oan it Obe Postma Selskip. It bestjoer fan dat Selskip, besteande út drs. Siebren van der Zwaag (foarsitter), dr. Jan Gulmans (skriuwer), prof. dr. Philippus Breuker, dr. Doekele Elgersma en drs. Tineke Steenmeijer-Wielenga, skonk op syn bar op 9 jannewaris 2007 yn in feestlike gearsit yn de Gysbert Japixseal dy boekerij yn eigendom oan Tresoar. By Tresoar steane de boeken byinoar en binne se bekend as “Obe Postma Samling, wis- en natuerkundige biblioteek.” De synjatuer fan de ôfsûnderlike boeken bestiet út de letterkombinaasje OPS wn en in folchnûmer. Lees verder Obe Postma Samling, wis- en natuerkundige biblioteek. Beskriuwing

Obe Postma, Oude boerenwoorden

Postma heeft in de loop van vele jaren naast talloze andere archivalia ook duizenden boedelbeschrijvingen uit de zestiende tot de achttiende eeuw in Friesland doorgenomen en vastgelegd in honderden schriften vol aantekeningen. De schriften zijn sinds kort opgenomen in de Obe Postma Samling in de verzameling OPS van Tresoar te Leeuwarden [noot 1].

Postma’s aandacht ging niet vanaf het begin naar deze bronnen uit. Eerst bepaalde hij zich vooral tot de proclamatieboeken, waarin hij gegevens over grondbezit en gebouwen vond, maar in de loop van de jaren kwamen daar de boedelbeschrijvingen bij. Die leverden hem aanvankelijk vooral de stof voor zijn kennis van het boerenhuis. Pas later kwam daar ook de belangstelling voor zaken als gereedschappen, huishoudelijke artikelen, kleding en interieur bij.

Lees verder Obe Postma, Oude boerenwoorden