OPWEKKING

O feinten, o freonen, it libben is koart
En faai binn’ de flechtige oeren!
De died of de wille! Haw krêft, haw moed
De ploege of it reau te stjoeren!
Ferlern, ferlern, aste sleau en slûch
Omhingest’ oer heite wringe!
De died, dat is stribjen foar takomst en team,
Moaiierde mei wille dy bringe!

O, as bern dan kinne we gau genôch mei
As we mar fan boartsjen wat witte;
Mar feint en man, dat is swierder stik,
Dat litte de measten sitte.
Wêr binne feinte krêft en fjoer
En manne fêste rieden?
Bistò famme kriich en langst,
Witstò dyn hûs te lieden?

Myn Fryslân, do witst it, ik haw dy leaf,
Ferjou my myn smeulske praten;
O, ik seach dy sa graach mei foarenoan
Prinshearlik tusken dyn maten!
Bring op net dyn bern ta mitich folk,
It leed fan wa’t it skôge;
Dyn fammen lit wêze in eachweid en pronk,
Dyn feinten in ljochte lôge!