OP ‘IN UTFANHUZER BY DE BAKKER’

Ik seach it âlde stik fan Waling makke
Mei fleur’ge sang en bakkers deisk bedriuw,
En mei syn grappen, dy’t it folts wol flije,
Dat as in bern tsjinoer it libben bleau.

It wie dit stik, dat al foar fyftich jierren
De keunst brocht en it Frysk yn ’t stille boerehûs;
Noch sjocht ús mem har sels as ’t rêdsum Sijke,
En jimme mem kin rigels by de rûs.

Wat foel har better as ús Walings fersen?
Sa as fan Jelbe, en Haitskemuois fertriet;
Noch hear ’k fan Jelle nijboer en grut Lankum
Yn ’t bûthús fan ús faam it âlde liet.