OP HAR DY’T ‘LIBBENSBLOEI’ SKREAU

Wêr man, dy’t ea de skiente fan in frou
Sa koe beneame yn syn hearlikheid?
In each, dat him net sêd seach oan it skien,
In hert, dat frij ‘ik ha dy leaf hân’ seit.

O sels in hege frou fan it eale laach,
Sa as hja fan har boarch de pleatsen seach;
De gouden wylch, de blanke flearebeam,
De bloeiseltûken en it strielereach.

O dy’t de skiente koe, as wa fan ús?
En leafdelangstme koe, as wa fan ús?
In wylde fûgel fan frjemd glânzjend fear,
Yn hege keningstrânzen thús.