OP ’E SEEDYK

De fiskerlju dêr jinsen op ’t wiet,
Dy litte har sêftkes driuwe;
As libben sulver leit de see
Dat de skippen boartsjend kliuwe.

Hoe lûkste ús oan, hoe hâldste ús fêst,
O ljocht fan see en sinne!
O sa licht te dûnsjen it libben troch
As de skipkes oer ’t wetter hinne!

It bliere sjen ferrommet it hert
En bringt ta noflik dreamen,
Fan skipkes sa as se op stientsjes stean,
Op Ferlines ljochtdizige streamen.