OP ‘DE FRYSKE PETIELE’

Har sels sa goed as keunst fan heger styl!
De ierde’ follens wûn yn smeitsen eal:
In wûnder mearke op petiele stâld,
In blank gedicht op in kristallen skeal’.

O dy’t har koe as wy, is dat har net,
Sa as hja jimmer ’t rykste en ealste socht
Fan Fryslâns rom en wat de wrâld ús bea?
It heechste allinne hat hja ’t goede tocht.

Dit is har wol as wurks’me frou; in glim
Giet jimmer wer ús ôf yn bliid ferstean.
Ferliet hja ús, sjoch dit is dochs har stal,
Wy kinn’ net skrieme, sjogg’ har libben gean.