ONE DIGNITY DELAYS FOR ALL

Ien weardichheid is elts beskern,
Ien dei fan earbetoan;
Gjinien rint mis dit poarper,
Gjinien ûntkomt dizz’ kroan.

’t Bringt koetsen mei en fuotfolk,
Wet, steat en galerij,
En klokken yn it doarpke
Ride wy, grut hear, foarby.

Wat deftige betsjinning,
Wat ‘service’ as wy stean!
Hoe’t pront dan fan de hollen
De hûndert huodden gean!

Wat staasje, mear as foarstlik,
As simpel Jo en ik
Us ned’rich wapen heve
En jouwe it skiedbeskik.