OF ALL THE SOULS

Fan ’e sielen dy’t dêr skepen stean
Haw ik my útkard ien.
– As tins him fan it libben skiedt
En hat de útflecht dien,

As wat der is en wat der wie
Ferliest alle ferbân,
As dit lyts dramastik fan fleis
Falt útinoar as sân,

As stalten jouwe bleat har front
En oplûkt alle mist –
Skôgje dan ’t atoomke dat ik my socht
Ut heel de liemen rist.