OERTINKING

Heit en mem libje yn ús ûnthâld.
Folk en freonen yn dizze kriten hawwe har noch yn wêzen.
Ta yn oare wrâlddielen hinne der dy’t har by har drage.
Mar nei dit geslacht sille hja ferstoarn wêze.

Yn de stiennen binne har nammen set.
Yn oare wurden, foar wa’t lêze kin, is eat fan har wêzen skreaun.
Mar stiennen fergean en dy wurden sille fergetten wurde;
Nei in pear geslachten sille hja ferstoarn wêze.

Yn har slachte libbet har bloed en har geast.
Yn har wurk foar hûs en folk sil har diekrêft bestean bliuwe.
Mar dy bloedstream sil ferstruid wurde en dy opbou
ferrinnewearre,
En minske’ each sil it net mear fine kinne.

Mar wat west hat is wat oars as wat net west hat.
Bûten minskene netwitten en fertsjustering.
It moat stean bliuwe yn de Geast dy’t it al belibbet;
Yn al syn fazen sil it behâlden bliuwe.