Obe Postma Selskip opgericht

‘Ta skiente brocht wat net as libben wie’

Anne Wadman noemde hem in zijn bloemlezing over de Friese lyriek Frieslands dichters (1949) de Nestor der Friese dichters. En Maarten ’t Hart sprak over het uitzonderlijk hoge niveau van Postma’s poëzie in zijn bijdrage ‘Op een zondag in mei’ (in NRC Handelsblad, 18-5-1979). Deze twee getuigenissen zijn representatief voor de constante aandacht voor en de gestage stroom van publicaties over Obe Postma als dichter. Postma, deze stille en geïsoleerde figuur, die de eerste winnaar was van de in 1947 ingestelde Gysbert Japicxprijs der Provinciale Staten van Friesland. Vanaf dat moment is de aandacht voor zijn poëzie niet meer verflauwd. Fokke Sierksma’s – klassieke – Bern fan de ierde (1953) is in dat verband te noemen, maar ook de studies van Tony Feitsma, Geart van der Meer, Abe de Vries, Jabik Veenbaas, Philippus Breuker en vele anderen, onder wie Tineke Steenmeijer, die de uitgave van zijn poëzie verzorgde en nu een biografie over hem voorbereidt. Daarin zal ook plaats zijn voor Postma’s werk op het vlak van (landbouw-)geschiedenis, natuurwetenschap en letterkundige kritiek. Veel van dat werk verdient heruitgave. Zoals zijn Friesche kleihoeve (1934) heeft het nog niets aan belang ingeboet.

Obe Postma (1868-1963) was, zoals bekend, een zoon van Pieter Obes Postma en Sijbrigje Tjeerds Rinia. Hij groeide op in een Fries boerengezin. Na het behalen van het diploma gymnasium-B ging hij in 1886 wis- en natuurkunde studeren aan de Universiteit van Amsterdam. In 1895 promoveerde hij te Amsterdam bij J.D. van der Waals sr. op het natuurkundig proefschrift Iets over uitstraling en opslorping. In 1902 publiceerde hij zijn eerste Friese gedichten, waaronder het bekende ‘De boerinne fan Surch,’ in het tijdschrift Forjit my net. In 1918 werd een deel van zijn gedichten gebundeld in Fryske lân en Fryske libben. In 1949 verschenen zijn Samle Fersen (Sneek, 1949. 2 dl.). Tineke Steenmeijer gaf ze in 1978 opnieuw uit met een inleiding van D.A. Tamminga. Nadat het boek al jaren uitverkocht was, bezorgde ze in 2005 een nieuwe editie van de Samle fersen, nu met een inleiding van Philippus Breuker. Deze werkt daarin de Platoonse inslag van de poëtica van Postma uit.

Het onlangs opgerichte Obe Postma Selskip wil als vereniging liefhebbers van het oeuvre van Postma bijeen brengen. Tevens wil het Selskip de bestudering van zijn werk stimuleren en de uitgave van zijn werk bevorderen.

Het Obe Postma Selskip is van plan jaarlijks minstens twee bijeenkomsten te organiseren omtrent aspecten van Postma’s oeuvre. Tevens zal de vereniging een blad uitgeven en een website ontwikkelen en onderhouden. Door middel van lezingen, tentoonstellingen en dergelijke wil het Obe Postma Selskip een kritische receptie van het werk van Postma stimuleren. Het Selskip wil de nationale en (mogelijk ook) de internationale contacten aangaande het oeuvre van Postma bevorderen. Daartoe zoekt het naar steun en medewerking van de overheid en van organisaties die op hetzelfde terrein werkzaam zijn.

Afgezien van de oprichtingsbijeenkomst in Postma’s geboortedorp Koarnwert op zondag 19 november 2006 is het Obe Postma Selskip van plan om in het voorjaar 2007 een Postma-reis te organiseren langs plaatsen in Groningen, die reminiscenties hebben in diens werk.. Voor de herfst van 2007 staat de eerste studiedag op het programma over diverse aspecten van Postma’s oeuvre.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden als lid van het Obe Postma Selskip bij de secretaris / penningmeester van het bestuur.

Klik hier voor een fotoverslag van de oprichting.