NOCH IN PEAR OERBLEAUNE RIMEN

1. By ’t aaisykjen is de boer wat mâns
Sa by de einekuorren lâns.

2. As de hynders foar de ploege rinne,
Yn de fuorgen de fûgels har iten winne.

3. Op âldjiersjûn nei tsjerke ta.
De ljochte finsters blinke sa.