NET DESELDE WRALD?

Myn jonge freon, de arbeider fan it seeplak, soe net
     ta deselde wrâld heard hawwe as ik?
En dy genoat fan myn jonge tiid oan ’e seedyk, dy’t ik freegje
     wollen hie : ‘Bouke, as jo no op jo libben tebek sjogge, wat
     sizze jo dêr dan fan?’
 
Hawwe der huzen west dy’t my neier wienen as de dykhúskes
     en in inkeld oar hûs sûnder namme, sa mar yn ’e greide set?
Hawwe der libbens west dêr’t ik my sa goed yn bejaan koe
     as yn dat fan dy jonge kearel by de seekant wei
     dy’t boerefeint en arbeider waard?
 
Is ús mienskip sa lyts dat sokken ta in oare wrâld rekkene
     wurde moatte?
Is myn dichterskip sa beheind dat it foar sokken
     neat te sizzen hat?