MEMMETRIENNEN

In memmetrien

Sûnder earnst of stjoer of rede
Wie er op in dwylpaad gien;
Heitewurd mocht net behind’rje
En gjin preek ek hat wat dien;
Doch hy ’s as mei hannen omkeard
Fan in ink’le memmetrien:
Ja, as ’t koel ferstân moast oerjaan,
Waard noch hertespraak ferstien.

Frysk siswurd

‘Bernetriennen druie op; memmetriennen lykje troch!’
Dy’t dit siswurd koe betinke, hie wol op de saak besjoch.

Noch in Fryskeigen wurd

Wylst ‘frouljustriennen’ men los hinne seit,
Men neidruk op it wurd fan ‘memmetriennen’ leit.

Memmetriennen

Dat seinen de âlden goed, as myn begryp it wyt:
’t Sit slimmer dat de mem, as dat it berntsje kryt.

Frij nei J. Cats