MEM

Ferlieze en ferlitte –
Kinn’ wy elkoar noch ferstean?
Al myn frjemde wegen
Koenen Jy net gean.

Al myn frjemde freonen
Haww’ neat gemien mei Jo,
Myn libben is striid en sûnde –
Wat bin ik noch foar Jo?

Dan sizze Jy sa rêstich:
Do bist myn eigen bern,
Tinkst, ik sil dy net hâlde?
Tinkst, ik jou dy ferlern?

En hie dyn hert yn sûnde
Fierwei begroeven lein –
Mienst, ik soe dy net fine
Wie ’t ek oan ierdryks ein?

Ferlieze en ferlitte –
Mem, ’k sil de reis begjinne,
Alle frjemde wegen
Moatt’ nei Jo ta rinne.

Ut it Platdútsk fan Helene Brauer