MAITIID

It moaie griene
is yn ’e greiden.
It kleare blauwe
is oan ’e himmel.
It hege sjongen
is yn ’e loften.
It bliere laitsjen
is yn myn herte.

Fan ’t nije sprútsel
grienje de hagen,
Mei ’t blanke bloeisel
pronkje de hôven.
De jonge maitiid
strúnt troch de geaen,
Alles betsjoent hja,
dy moaie, leave.