Jaarvergaderingen

OFSKIE ÂLDE OPS BESTJOER

Op de lêste Algemiene Ledegearkomst is nei de beneaming fan it nije bestjoer troch foarsitter Siebren van der Zwaag ofskie nommen fan it âlde bestjoer: George Huitema (foarsitter), Jan Gulmans (sekretaris), Jan Guichelaar (ponghâlder), Doekle Elgersma, Geart van der Meer en Geke Sjoerdsma. 

Mei in persoanlike taspraak oerlange hij eltsenien it prachtboek Wereldgeschiedenis van Nederland.

NIJ BESTJOER OPS

Op de lêste ekstra Algemiene Ledegearkomste is in nij bestjoer keazen:

 • Siebren van der Zwaag, foarsitter
 • Hylkje de Jong, sekretaris
 • Anneke de Vos, ponghâlder
 • Philippus Breuker, lid
 • Martin Reints, lid

JIERFERSLACH 2018

De folgjende aktiviteiten:

Gearkomsten

Yn 2018 hiene bestjoersgearkomsten  pleats op 7 febrewaris, 7 septimber en 12 desimber. Der wiene in Algemiene ledegearkomste op 7 febrewaris (mei in lêzing fan Philippus Breuker) en in ekstra Algemiene ledegearkomste op 12 desimber (opheffing OPS).

150e Bertedei Obe Postma

Yn Koarnwert is tongersdei 29 maart 2018 in spesjale betinking foar Obe Postma holden by syn 150e bertedei Kommissaris fan de Kening Arno Brok lei hjir in blomstik op it grêf fan Postma . It Obe Postma Selskip wie dêrby fertsjintwurdige troch foarsitter, George Huitema, en âld-foarsitter Siebren van der Zwaag. Direkteur Bert Looper fan Tresoar hat dêrby foarlêzen út it wurk fan Postma. 

Obe Postma Dagen 2018

It Obe Postma  Selskip hat  op 6, 7 en 8 April 2018 yn ‘e mande mei Tresoar de saneamde Obe Postma Dagen organisearre. Yn Postma syn 150ste bertejier leit de kulturele ferbining mei Ljouwert as de Kulturele Haadstêd. Ferskate ferslaggen binne te lêzen yn nûmer 22 fan de Wjerklank. 

It programma fan de Obe Postma Dagen omfette in tal fan ûnderdielen, te witten: 

 • GEDICHTEMIDDEI: it biedwurd is Lânskipspine? In stikmannich Fryske dichters sil mei harren eigen dichterlike ferwurking foar it buordsje komme oer hoe’t sy hjoed-de-dei it Fryske lânskip sjogge. 
 • BOEKPRESINTAASJE ‘SELECTED POEMS OBE POSTMA’:  boekpresintaasje fan de trijetalige útjefte (Frysk-Ingelsk-Nederlânsk) Selected Poems Obe Postma fan fersen fan Obe Postma (1868-1963). De oanbieding fan it earste eksimplaar is oan Kommissaris fan de Koning Arno Brok. De oersettingen binne fan Jabik Veenbaas en Anthony Paul. De útjouwer is Wijdemeer en it omslach en typografy binne fan Gert Jan Slagter. 
 • OBE POSTMA KUIER: In kuier troch de stêd lâns spoaren fan dichter-skriuwer Obe Postma en ek oare literêre bysûnderheden.
 • POEZY FAN OBE POSTMA OP MUZYK “IT PAAD”: konsert yn e doarpstsjerkje fan Huzum.
 • BOEKPRESINTAASJE ‘POSTMA OP MUZYK’: Oan’e ein fan it konsert wurdt it earste eksimplaar fan it boek ‘Postma op muzyk’ oanbean. Yn it boek binne mear dan tritich komposysjes opnaam op gedichten fan Obe Postma. Ek de gedichten sels binne opnaam. 

OPUS 9

It OPS rekke (op fersyk fan Tresoar) belutsen by dit projekt, yn it ramt werfan begjin novimber trije konserten útfierd wurde en wol yn Grins(10 novimber), Ljouwert (11 novimber) en Amsterdam (konsertgebou, 9 novimber). Yn dy reeks konserten stean komposysjes fan Paul Carr sintraal; as intermezzo tusken de muzykstikken wurde fiif gedichten fan Obe Postma foar it fuotljocht brocht troch in deklamator. Dy gedichten ha leden fan it bestjoer en it OPS yn oerliz meiinoar útkeazen. 

Postma Biografy Dreaun fan ierde’dream

Op woansdei 24 oktober 2018 is it earste eksimplaar fan de lang ferwachte Obe Postma biografy fan Philippus Breuker presintearre yn it ramt fan in feestlike gearkomst yn Tresoar te Ljouwert. De biografy hat as titel meikrigen Dreaun fan ierde’ dream en beskriuwt Postma as bern fan it lân, de stúdzje yn Amsterdam, syn freonskippen, Postma as learaar yn Grins, Postma as natuerwittenskipper, syn stúdzje fan filosofy en psychology, en, net yn it lêste plak, Postma as filosofysk dichter en histoarikus. Yn de fyzje fan Breuker hong Postma oan it libben, hy woe lokkich wêze en diel útmeitsje fan in ienheid, mar wie folslein in man op himsels. It wie in dreaun man. By alle geleardheid is de grûntoan fan syn bestean mankelikens en syn libben is tekene troch ûnrêst en begearen. 

It Obe Postma Selskip hie dizze middei organisearre mei ferskate sprekkers. Jan Gulmans, skriuwer fan it selskip hold in lêzing Tusken klaai en akademy. Yn dizze lêzing waard in profyl sketst fan Breuker as literêr histoarikus, waard yngien op (de skaaikenmerken fan) syn oeuvre en waard syn fyzje op Postma as wittenskipsman en dichter tsjin it ljocht hâlden. 

Dernei hold Elisabeth Leijnse, heechlearaar Letterkunde, Universiteit Namen in lêzing: Het schrijven van een biografie: historiografische en narratologische overwegingen nei oanlieding fan har dûbelbiografy Cécile en Elsa – Strijdbare Freules, dêr’t se de Libris Geschiedenis Prijs 2016 en de Biografieprijs 2016 foar krige. 

As lêste spruts Philippus Breuker, auteur fan de biografy, oer ‘Problemen by it skriuwen fan in biografy fan Obe Postma en yn dy biografy sels.’ It earste eksimplaar fan de biografy waard útrikt oan Siebren van der Zwaag, âld-foarsitter fan it Obe Postma Selskip.

FINANSJEEL FERSLACH 2018

Op 24 jannewaris 2019 hat de kaskommisje Siebren van der Zwaag en Herre van Dokkumburg it finansjeel ferslach 2018 fan ponghâlder Jan Guichelaar goedkard. Yn it nije bestjoer nimt Anneke de Vos it ponghâlderskip oer. 

EKSTRA ALGEMIENE LEDEGEARKOMSTE OPS 24 JAN 2019

Ekstra Algemiene Ledegearkomste OPS 

 Datum: Tongersdei 24 jannewaris 2019

Tiid: 15.30 oant 16.30 oere

Plak: Tresoar te Ljouwert

It Selskip hat op 12 desimber fan it ôfrûne jier in ekstra ledegearkomste hân. It útstel fan it bestjoer wie doe om it Obe Postma Selskip op te heffen. Dat útstel waard troch de oanwêzige leden lykwols net stipe. Dêrneist die bliken dat in oantal leden ree wiene in nij bestjoer te foarmjen. Dat inisjatyf, wat net agindearre wie, waard by akklamaasje oannommen, sadat nochris, sjoen wat de statuten dêrfan sizze, in ekstra ledegearkomste hâlden wurde moat. Dat bart dus op de niisneamde datum.

De folgjende leden binne ree om yn it bestjoer sitting te nimmen: Philippus Breuker, Martin Reints, Hylkje de Jong, Anneke de Vos en Siebren van der Zwaag. Foarsafier’t oare OPS-leden sitting yn it bestjoer nimme wolle, is it nedich dat se har by de skriuwer melde, uterlik in wike foar de gearkomste.

Wurklist  

 • Finansjele saken: finansjeel ferslach 2018, kaskommisje.
 • Beneaming nij bestjoer (sjoch boppe: kandidaat-bestjoersleden).
 • Ofskie âlde bestjoer.
 • Koarte taljochting op de plannen fan it nije bestjoer.
 • Wat der mear op it aljemint komt.
 • Ofsluting

BYSÛNDERE ALGEMIENE LEDEGEARKOMSTE: OPHEFFING

Woansdei 12 desimber 2018

Tiid: 15:30 oant 16:30 oere 

Plak: Kafee Wouters, Sophialeane 5 te Ljouwert

Achte leden fan it Obe Postma Selskip,

Hjirby nûgje ik jo út namme fan it bestjoer fan it  Obe Postma Selskip út foar in algemiene ledegearkomste. It ûnderwerp fan dizze ledegearkomste is it foarstel fan it bestjoer ta opheffing fan it Obe Postma Selskip as feriening (sjoch de taljochting yn de nijste Wjerklank 22).

Artikel 30 fan de OPS statuten giet oer de “Ontbinding” fan de feriening. Op de Algemiene Ledegearkomste moat minstens 2/3 fan de leden oanwêzich wêze (= 60 leden). En yn dizze gearkomst moat 2/3 mearderheid  akkoard gean mei it útstel ta opheffing fan de feriening. As der net 2/3 fan de leden oanwêzich binne, dan nûget it bestjoer fan it Obe Postma Selskip de leden út foar in folgjende bysûndere ledegearkomste dêr’t dat útstel opnij ynbrocht wurdt troch it bestjoer. Yn dizze gearkomste kin dan besletten wurde mei 2/3 mearderheid, wat it oantal oanwêzige leden dan ek mar is.

Mei freonlike groeten, Jan Gulmans, skriuwer 

Algemiene Ledegearkomste (15:30 – 15:45)

Wurklist

 • Iepening
 • Utstel ta opheffing Obe Postma Selskip per 31-12-2018
 • Sluting

Bysûndere Algemiene Ledegearkomste (16:00 – 16:30)

Wurklist

 • Iepening
 • Utstel ta opheffing Obe Postma Selskip per 31-12-2018
 • Fierdere gong fan saken, û.o. oergong nei Tresoar
 • Sluting

OBE POSTMA SELSKIP – IT WURK AS FERIENING SIT DER OP.

Fan George Huitema, foarsitter:

Op de lêste OPS-ledegearkomste yn febrewaris ha ik it oer de takomst fan it Selskip hân en meidield dat it bestjoer fynt dat it wurk as feriening derop sit. Dêrom lizze wy yn in spesjale ledegearkomste op 12 desimber 2018 de opheffing fan it Selskip oan de leden foar. 

Sûnt de oprjochting fan it OPS yn 2006 binne der tal fan aktiviteiten organisearre. Under oaren hawwe der reiskes en stúdzjedagen west. Ek is it slagge om 22 nûmers fan ús blêd Wjerklank en 14 boek- útjeften yn de Postma Rige ferskine te litten. We meie tige grutsk wêze op de aktiviteiten en resultaten fan it Selskip. Ik hear faken dat der gjinien literêr selskip yn Fryslân is dat sa warber is mei aktiviteiten mei sa’n grutte kwaliteit.  

Mar it gong de lêste jierren hieltyd swierder. Nei de lêste reiskes en stúdzjedagen wiene der gjin libbensfetbere ideeën foar nije tema’s mear. It garjen fan kopij foar ús blêd Wjerklank gyng ek net maklik mear, de bydragen kamen der net by de rûs. We binne werom gien fan twa nei ien nûmer per jier. De measte bydragen binne ek fan bestjoersleden. 

Op it finansjeel mêd kealle it ek swierder. De útjeften yn de Postma Rige wiene mooglik troch stipe fan ferskate fûnsen. Mar de lêste jierren wie it  dreger om fûnsen te ynteressearjen. De bedraggen waarden lytser en we moasten in soad fûnsen oanskriuwe. Wy binne tige bliid dat it mei de reserves dy’t we noch hienen úteinlik slagge is om alle boeken, dy’t op priemmen stienen, út te jaan. Yn it bysûnder neam ik de resinte boeken: Obe Postma. In libben dat bloeide nei syn aard fan Tineke Steenmeijer-Wielenga en Geart van der Meer, de bondel Selected Poems, in bondel mei fjirtich komposysjes op gedichten fan Postma en de Postma-biografy Dreaun fan ierde’ dreamfan Philippus Breuker. Fierder koene wy gelokkich behoarlik de kosten drukke troch yn goede gearwurking mei Tresoar gebrûk te meitsjen fan  harren lokaasjes en tsjinsten. 

As lêste faktor moat ik neame dat it ledetal elts jier mei sa’n 10% werom rint (we sitte no op 90 leden) troch opsizzen en ferstjerren fan leden. Dêr komt noch by, en dat is spitich om te sizzen, dat de ponghâlder elk nij jier foar wol in tredde part fan it oantal leden mear as fjouwer kear oantrune moast (mei brieven, mailtsjes en telefoantsjes) om it abonnemintsjild te beteljen.

Wij hawwe yn it ôfrûne jier noch alles op alles setten om Postma-leafhawwers in nijsgjirrich jier te bieden. Yn it 150e bertejier fan Postma koenen wy yn it ramt fan Ljouwert Kulturele Haadstêd (LF2018) mei de Postma Dagen in prachtich programma delsette mei in nije trijetalige Postma-bondel, in poezijmiddei, in kuiertocht en in muzykkonsert. En dan krektlyn in nij hichtepunt dit jier mei de boekpresintaasje fan it magnum opus fan Philippus Breuker, in biografy fan Postma.

Mar dit is no dan de ein. Mei alle boppeneamde faktoaren fynt it bestjoer unanym dat it wurk as feriening dien is. Dêrom leit it bestjoer de opheffing fan it OPS per 31/12/2018 foar oan de leden. It foltallige bestjoer stapt dernei ek op.

De oandacht foar Postma ferdwynt natuerlik net troch opheffing fan in feriening mei leden. Wy stelle út it online materiaal fan ús webstee by Tresoar ûnder te bringen. Tresoar hat hjirfoar in digitaal kanaal (Sirkwy) en is tige optein mei dit foarnimmen. Boppedat mei it nije besikerssintrum OBE wol Tresoar ek graach elk jier oandacht oan Postma skinke mei help fan entûsjaste Postma-leafhawwers.

We sjogge werom op in prachtige tiid as Selskip en tankje de leden dy’t it Selskip droegen hawwe.

George Huitema, foarsitter
Jan Gulmans, skriuwer
Jan Guichelaar, ponghâlder
Geke Sjoerdsma, lid
Doekle Elgersma, lid
Geart van de Meer, lid


ALGEMIENE LEDEGEARKOMSTE 2017

ALGEMIENE LEDEGEARKOMSTE 2016

ALGEMIENE LEDEGEARKOMSTE 2013

Hjirby noegje ik jimme út namme fan it bestjoer fan it Obe Postma Selskip út foar de jierlikse ledegearkomste. Dy gearkomste wurdt hâlden op moandei 11 febrewaris 2013 yn Kafee Wouters, Sophialeane 5, te Ljouwert, tiid: 19.30 oant 21.30 oere.Wurklist Algemiene Ledegearkomst:  

(1)     Iepening.

(2)     Mûnling jierferslach 2012, ferslach ledegearkomste 24-1-2012.

(3)     Tebek- en foarútsjen: meidielingen oer 2012 en plannen foar de takomst.

(4)     Finansjele saken: finansjeel ferslach 2012, kas-kommisje, begrutting 2013.(5)     Utstel foar en ferkiezing fan twa nije bestjoersleden (gewoan lid en ponghâlder). It bestjoer ropt leden dy’t har kandidaat stelle wolle – óf foar de funksje fan bestjoerslid óf foar de funksje fan ponghâlder – op dit witte te litten oan de skriuwer.Oanslutend it ôfskie fan de bestjoersleden Philippus Breuker en Hylkje de Jong.(6)     Wat fierder op it aljemint brocht wurdt.(7)     Ofsluting.SkoftNei it skoft twa ûnderdielen. Earst in lêzing fan Dr. Marco Goud (yn 2003 promovearre op Ziende verbeelding. Over zien en (on)zichtbaarheid in poëzie en poëtica van P.C. Boutens) oer de relaasje tusken Postma syn bêste freon T.J. de Boer en P.C. Boutens.De hear Goud skreau my: ‘Obe Postma had, zoals bekend, grote bewondering voor de dichter P.C. Boutens (1870-1943). Hij is door Philippus Breuker wel de ‘Friese Boutens’ genoemd. Postma vertaalde enkele gedichten van Boutens in het Fries en hij schreef een gedicht over Boutens’ bundel Strofen uit de nalatenschap van Andries de Hoghe. In mijn bijdrage zal ik ingaan op Boutens’ dichterschap en de raakvlakken tussen Boutens en Postma. Daarbij zal ik ook ingaan op Boutens’ contact met T.J. de Boer, aangezien Postma Boutens vermoedelijk via De Boer leerde kennen’.Nei de ynlieding fan Marco Goud sil Tineke Steenmeijer-Wielenga in presintaasje jaan fan in (digitalisearre) fotosamling út in Album fan Meindertje Yntema-Postma, de âldste suster fan Obe en de beppe fan Doekle Elgersma, lykas bekend in âldomkesizzer fan Obe. Yn en nei oerlis mei Doekle hat Tineke dizze famyljefoto’s fan in ûnderskrift foarsjoen. De samling is oanfold mei foto’s út de fotobase fan Tresoar.

JIERFERSLACH 2013

Jierferslach Obe Postma Selskip 2013

JIERFERSLACH 2012

Jierferslach Obe Postma Selskip 2012

Ondersteund door WordPress