IT JIER LANS

Foarmoanne

Yn Sierd syn tintsje is it lij,
’k Sil sjen dat ik wat molke krij.

Sellemoanne

Us wouterman fernimt it skoan:
Pibe komt der mei ’t fleske oan.

Foarjiersmoanne

Pier by ’t ljeppen fangt in snoek,
Moat nei hûs mei in wiete broek.

Gersmoanne

As de hokkelingen fan ’e stâl ôf komme,
Mije hja net de finneblommen.

Blommemoanne

Hoe lustich en froalik is de tiid
As de rikketik troch de lânen giet.

Simmermoanne

Op ’e haiwein nei it swyljen ta,
Hy rattelt op ’e miedwei sa.

Heamoanne

En hoppe, brûk no dyn ferstân,
Jan bringt dy feilich nei it lân.

Rispmoanne

Rein en Simen yn ’t partoer
Slaan de bal de weareld oer.