IN FINNE

Oersettingen nei E. Dickinson
Ta in finne nim in klaverblom
En nim ien bij, –
In klaverblom en in bij
En dreamerij.
De dreamerij allinne kin,
Binne de bijen tin.