I’M NOBODY

’k Bin nimmen! Wa binne Jo?
Ek nimmen? Dan ha wy in span!
Wês wiis en bepraat it net fierder,
Hja dienen ús yn ’e ban!

Wat in aaklikheid is men immen!
Hoe plat de godgânske dei
As in froask jins namme te bringen
Oan ’e sompe yn oanbidding wei!