HUNING

De finne’ kostlikst gearbrocht yn it edel oeft;
De swietste rook, dêr d’ ym de siele yn fong
Fan ’t bloeiend lân yn gouden simmertiid;
In dicht sa tear as ea in dichter song.