HJERSTMOANNE

Hjerstmoanne

De lytsfeint mei syn huigerop
Hellet de kij foar it melken op.

Wynmoanne

No de apels siikje yn ’t hôf,
Hja reine fan de takken ôf.

Slachtmoanne

Hazze, hûn en jagersman,
De bern meitsje der har boartsjen fan.

Wintermoanne

Sinteklaas út Spanje wei
Nimt foar ’t Fryske hûs wat mei.