Geschiedenis

BOEKPRESINTAASJE

DE BOEKPRESINTAASJE FAN FREED 15 NOVIMBER YN DE STEATESEAL

Op freed 15 novimber 2013 is offisjeel it boek presinteard mei de lêzingen fan de stúdzjedei 2012 fan it Obe Postma Selskip. It boek draacht de titel Geschiedschrijving 1900-1940, in het bijzonder over Friesland, mei bijdragen fan Marnix Beyen, Maarten Duijvendak, Hanno Brand, Johan Frieswijk en Philippus Breuker. It boek is ferskynd ûnder redaksje fan Philippus Breuker, Goffe Jensma en Hylkje de Jong.

Lês fierder

OER IT FRYSKE LIBBEN FAN TROCH ‘EN DEI YN DE 16E EN 17E IEU

OER IT FRYSKE LIBBEN FAN TROCH ‘EN DEI

YN 16e EN 17e IEU

Dr. O. Postma

Brandenburgh & Co – 1955 – Snits

IT FRYSKE DOARP DR. O. POSTMA

Frisia rige 27

IT FRYSKE DOARP

As Tsjerklike- en Wraldske Ienheid

Dr. O. Postma

Brandenburgh & Co. – Snits – 1941

FRANEKER ZEKERHEDEN IN WAARNEMINGEN, GEORGE B. HUITEMA

Franeker zekerheden in waarnemingen, George B. Huitema

DE HELDHAFTIGE BOEKHOUDER VAN FRANEKER, CEES ANDRIESSE

 Andriesse-Van Swinden_vs juni 2012

DE FRIESE “BOERENPROFESSOR”: REALITEIT OF HISTORISCHE CONSTRUCTIE?

De Friese “Boerenprofessor”: Realiteit of historische constructie?

Auteur: Huib Zuidervaart

LIJST VAN UITTREKSELS EN AANTEKENINGEN GESCHIEDENIS

Elders op deze site beschrijven we Postma als historicus van de veldindeling. Wie wil weten hoe hij op dat gebied een gezaghebbend historicus kon worden, zal veel van zijn gading vinden in de uittrekselschriften die hij aanlegde en die ook bewaard zijn. Hij blijkt niet alleen zeer omvangrijk archiefonderzoek te hebben gedaan, maar, wat minder bekend is, zich ook grondig in de internationale literatuur te hebben verdiept. Het begin van die intensieve studie ligt in 1918.
We geven hier een overzicht van de inhoud van de schriften uit de jaren tot ongeveer 1928. Daarna gaat zijn archiefonderzoek nog onverminderd door, tot kort voor zijn dood aan toe, maar literatuur leest hij dan nog alleen maar meer incidenteel, afhankelijk van het specifieke onderwerp dat hem op een bepaald ogenblik bezig houdt.
Postma legde verschillende series schriften aan, waarvan die over ’Geschiedenis,’ ’Friesland’ en ’Groningen en Drenthe’ van belang zijn voor de kennis van zijn historisch onderzoek. Hij nummerde de schriften per serie. Van alle schriften met elkaar, ook van die op andere gebieden, is eerder al een inventarisatie gemaakt met doorlopende nummering (zie elders op deze site). In de volgende overzichten wordt eerst het nummer uit die inventarisatie genoemd en pal daarachter het nummer dat Postma zelf gaf.

Lijst uittreksels geschiedenis

POSTMA ALS HISTORICUS VAN DE VELDINDELING

Obe Postma (1868-1963) was naast dichter en wis- en natuurkundige vooral ook historicus. Zijn historisch werk valt in ruime zin onder de landbouwgeschiedenis. Er zijn globaal genomen drie onderwerpen die zijn belangstelling hadden: veldindeling, boerenhuis en boerenbedrijf. We geven hier een voorlopige oriëntatie in zijn studie van de veldindeling. Eerder schreef ik erover vanuit het perspectief van wat Noord-Friesland voor hem in dit verband betekende.(1) Zijn plaats als onderzoeker in de geschiedenis van het boerenhuis heeft S.J. van der Molen beschreven.(2) Over zijn studies op het gebied van het boerenbedrijf publiceerde M. Knibbe.(3)

Postma als historicus van de veldindeling

OBE POSTMA OP DE GRENS VAN NATUURWETENSCHAP EN HISTORISCHE WETENSCHAP. JAN GULMANS.

8

Obe Postma op de grens van natuurwetenschap en historische wetenschap

DE FRYSKE BOERKERIJ EN IT BOERELIBBEN YN ‘E 16E EN 17E IEU

It boekje dat hjir digitalisearre útjûn wurdt, is pionierswurk op it gebiet fan de skiednis fan it deistich libben. Der wie al in lange tradysje fan boeken oer earder folkslibben, mar dy boeken gongen oer dingen dy’t de skriuwers sels noch meimakke hienen. Yn Fryslân is dêr K.J. van den Akker syn Van den mond der oude Middelzee in goed foarbyld fan. Mar de tiid dêr’t Postma hjir oer skriuwt, is earst mei de Frânske skiedskriuwers fan de Annales iepenlein. Yn Nederlân moat dan foaral tocht wurde oan de Wageningske skoalle fan Slicher van Bath en syn learlingen, dy’t earst yn de jierren sechstich fan de foarige ieu goed opkaam. 

 De Fryske boerkerij en it boerelibben yn ‘e 16e en 17e ieu